dcsimg
Illustration Kolsnarsvägen: Nyréns Arkitektkontor
Illustration Kolsnarsvägen: Nyréns Arkitektkontor
Projekt Planerat

Över 50 bostadsrätter vid Långhalsvägen och Kolsnarsvägen

Årsta

I kvarteret Tvären längs Långhalsvägen och Kolsnarsvägen i Årsta kommer drygt 51 nya bostadsrätter och ett gemensamt garage att byggas. Byggaktör är Veidekke Bostad AB.

Projektfakta

Över 50 nya bostäder och upprustade vägar

Vid Kolsnarsvägen och Långhalsvägen kommer Veidekke Bostad AB att bygga två nya lamellhus och ett gemensamt garage. Husen anpassas till den omgivande 40-talsbebyggelsen. De drygt 50 nya lägenheterna blir bostadsrätter. Gångvägen som idag går mellan Eklångsvägen/Kolsnarsvägen och Långhalsvägen behåller i stort sett samma sträckning som tidigare men kommer att breddas och få ny beläggning. 

Klicka här för att läsa mer på Veidekkes hemsida

Projektet tar hänsyn till områdets djurliv

Området vid Långhalsvägen är en del av barrskogssambandet mellan Årstaskogen, Majroskogen och Fagersjöskogen. Många djur- och fågelarter lever och förflyttar sig mellan dessa områden. Projektet har tagit hänsyn till det när man planerat bebyggelsen för att inkräkta på stråket så lite som möjligt. Vissa värdefulla tallar kommer att bevaras.

Årsta blir en förlängning av innerstaden

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, vilket betyder 7000 - 8000 bostäder per år. Årsta är ett av de områden som enligt Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, ska förtätas och bli en förlängning av innerstaden.

Tidplan

  • Samråd om detaljplaneförslaget hölls i mars 2015 och synpunkterna redovisades och diskuterades i stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2015. Det bestämdes då att förslaget skulle arbetas om något.
  • Detaljplaneförslaget var ute på granskning våren 2017. 
  • Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden september 2017.
  • Detaljplanen vann laga kraft 18 oktober 2018. 
  • Byggstart är planerad till någon gång under 2020.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten

Illustration Långhalsvägen: Veidekke
Illustration Långhalsvägen: Veidekke
Situationsplan med de två nya lamellhusen vid Långhalsvägen och Kolsnarsvägen.

Kontakt

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad