Förbifart Stockholm, under marknivå, i ljusgrön färg. Föreslaget brandgasschakt samt betongtunnel i lila och mörkgrön färg. Bild: Trafikverket.
Projekt Planerat

Schakt för brandgas vid Sätra varv

Sätra

Förslaget gör det möjligt att bygga ett nytt schakt för brandgas vid delen av Förbifart Stockholm kallad Tunnel Sätra. Planen berör fastigheterna Båtvaggan 1 samt Sätraskogen 2:1.

Projektfakta

Schakt för brandgas i arbetstunnel vid Sätra

Planen gör det möjligt att bygga ett schakt för brandgas i anslutning till arbetstunneln vid Sätra varv. Förslaget ger också stöd för befintlig bebyggelse och båtuppläggningsplatser inom Sätra varv.

De naturområden som idag inte används för båtuppläggningsplatser med mera ska planläggas som allmän platsmark, natur.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planarbetet: 13 juni 2018
  • Samråd: 17 september–29 oktober 2019
  • Granskning: 26 april–23 maj 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2023

Markägare

Planområdet omfattar del av fastigheterna Båtvaggan 1 och Sätraskogen 2:1. Båda fastigheterna ägs av Stockholms stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad