Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Bredare gång- och cykelbana vid Södertäljevägen

Bredäng, Hökmossen

Under vintern 2016–2017 lägger Ellevio högspänningsledning i marken mellan Bredäng och Solberga. Ledningen går till stor del längs den befintliga gång- och cykelbanan. När arbetet är färdigt återställs gång- och cykelbanan till en modern väg med mått som har stöd i Stockholm stads cykelplan.

Projektfakta

Bredare gång- och cykelväg, bättre belysning och fler skräpkorgar och bänkar

I enlighet med stadens cykelplan kommer gång- och cykelvägen att breddas mellan Bredäng och Hökmossen, en sträcka på cirka två kilometer. Dessutom kommer belysningen att förbättras och det kommer bli nya skräpkorgar och parkbänkar längs vägen. Gång- och cykelvägen kopplar samman med en planerad cykeltunnel i Västertorp.

Förbättrad framkomlighet och säkerhet för gående och cyklister

Cykelvägen längs Södertäljevägen mellan Bredäng och Hökmossen är ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. I samband med ledningsarbeten förbättrar staden framkomligheten och säkerheten för de som går och cyklar på sträckan.

Pågår i två etapper 2016–2017

I etapp ett lägger Ellevio ledningar och återställer sedan gång- och cykelbanan. Etapp ett startar vintern 2016–2017.

I etapp två förbättrar staden gång- och cykelbanan längs hela sträckan. Byggstart våren 2017. Preliminärt klart 2017.

Ellevio och Stockholms stad genomför projektet

Ellevio lägger ledningar och återställer gång- och cykelbanan. Stockholms stad planerar och genomför åtgärderna som ska förbättra säkerheten och framkomligheten längs hela sträckan.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad