Projekt Planerat

Breddning av gångbana och trädåtgärder på Norrtullsgatan

Vasastan

Norrtullsgatan är en av de gator i Vasastan med mest gångtrafik. Förutom att vara en central gata i stadsdelen förbinder den Odenplan med den nya och växande stadsdelen Hagastaden. Staden planerar att ge mer plats för de gående genom att bredda gångbanan och plantera nya träd på en del av Norrtullsgatan norr om Odenplan.

Projektfakta

Bakgrund

Med 18 500 gående om dygnet är Norrtullsgatan en av de gator i staden som har högst gångflöden. Gatan förbinder Odenplan, som är en knutpunkt för kollektivtrafik med bussar, tunnelbana och pendeltåg, med den nya stadsdelen Hagastaden. Den är ett strategiskt viktigt stråk i stadens gångplan.

Gångbanorna på Norrtullsgatan är idag smala i förhållande till det stora antalet gående. Längs gatan går en trädallé, men flera av träden är döda eller döende och behöver ersättas med träd i nya växtbäddar så att träden får bättre förutsättningar att utvecklas.

Bättre framkomlighet för gående och cyklister

Projektet ska förstärka det övergripande gångstråket mellan Medborgarplatsen och Norrtull, vidare mot Hagastaden, genom att öka framkomlighet, komfort och attraktivitet för gående. Gångbanan breddas från 3,5 till 6 meter vilket gör det mer framkomligt, trafiksäkert och attraktivt att gå längs gatan. Breddningen stärker vistelsevärden längs gatan och gör även plats för till exempel uteserveringar. Åtgärderna som genomförs kommer också att förbättra trafiksäkerheten och tryggheten för cyklister längs sträckan då den enkelriktade cykelbanan mot trafiken i nordlig riktning permanentas och förlängs till Frejgatan.

Nya träd och förbättrad hantering av dagvatten

Projektet kommer skapa bättre förutsättningar för träd på Norrtullsgatan, samtidigt som hanteringen av dagvatten förbättras. Idag är träden på Norrtullsgatans döda eller döende på grund av påfrestningar som staden som livsmiljö skapar. Många är planterade nära byggnadernas fasader, är i vägen för gående och får i inte den plats de behöver under marken. De flesta av träden behöver ersättas och få bättre förutsättningar att växa genom nya växtbäddar med biokol. Att använda biokol vid nyplantering i stadsmiljö, där det ofta är ont om utrymme för rötterna, har visat sig ge starkare och friskare träd. De nya växtbäddarna gör även att avrinningen av dagvatten kan fördröjas och användas som naturlig bevattning av träden. Norrtullsgatan ingår i tillrinningsområdet för korsningen Odengatan och Sveavägen som är en utpekad lågpunkt enligt stadens skyfallskarta.

Åtgärder

  • Gångbanan på västra sidan av Norrtullsgatan mellan Surbrunnsgatan och Frejgatan breddas.
  • Den breddade gångbanan kommer att inrymma nya gatuträd som planteras i moderna växtbäddar med biokol.
  • Dagvattenhanteringen på sträckan förbättras genom att vattnet omhändertas av trädens nya växtbäddar.
  • Platsen i korsningen Norrtullsgatan och Frejgatan rustas upp och får ny möblering, nya planteringsytor och ny belysning.
  • Den befintliga enkelriktningen av körbanan mellan Vidargatan och Surbrunnsgatan förlängs till Frejgatan i södergående riktning.
  • Enkelriktad cykelbana mot trafiken permanentas och förlängs till Frejgatan.

Tidplan för projektet

Byggstart planeras till 2024. Färdigställande planeras till 2025.

Planering och genomförande

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad