dcsimg
hotell samt tvärbanans Kistagren och nya anslutningar för gång- cykel och vägtrafik. Illustration: BAU.
Bromma Blocks med nya ytor för kontor, handel och hotell samt tvärbanans Kistagren och nya anslutningar för gång- cykel och vägtrafik. Illustration: BAU.
Projekt Planerat

Bromma Blocks byggs ut

Riksby

Bromma Blocks förändras och får mer ytor för kontor, hotelletablering och handel. Området har i dag god tillgänglighet till kollektivtrafik men läget kommer förbättras ytterligare i samband med utbyggnaden av tvärbanans Kistagren och två nya stationer i närområdet, Bromma Blocks och Bromma flygplats.

Projektfakta

Den här utbyggnadsetappen berör främst området kring Flygplatsinfarten. I den här etappen byggs, kontor handelsetablering och hotellverksamhet i anslutning till Tvärbanans nya sträckning och handelsområdet utökas söderut. Detta görs samtidigt som Tvärbanan, som går rakt igenom området, byggs.

Ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet och förbättrat trafikflöde

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten planerar exploateringskontoret i Stockholms stad att bygga om Flygplatsinfarten med gång- och cykelväg samt nya anslutningar till den nya kontors- och handelsetablering som kommer byggas norr om Flygplatsinfarten. En ny cirkulationsplats byggs i anslutning till in- och utfarten till Bromma flygplats och Bromma Blocks.

Exploateringskontoret i Stockholms stad bygger en gång- och cykelbro som kopplar samman Bromma Blocks med det nya stadsutvecklingsområdet i norra delen av Ulvsunda vid Bällstaviken. Framkomligheten förbättras för gående och cyklister i området.

Exploateringskontoret bygger även en vägbro, en så kallad "flyover" över Ulvsundavägen som ansluter till Flygplatsinfarten. Den nya vägbron innebär att nuvarande fil för vänstersvängande trafik på Ulvsundavägen söderifrån tas bort, vilket underlättar framkomligheten och ökar trafiksäkerheten i korsningen.

För att göra det enklare och säkrare att cykla längs Ulvsundavägen bygger Stockholms stads trafikkontor ut den dubbelriktade gång- och cykelbanan från Ulvsundaplan till Kvarnbacksvägen. Dessutom ska korsningarna bli mer tillgängliga och säkrare för cyklister och gående.

Tidplan

Exploateringskontoret har ansvar för byggnation av cirkulationsplats, en vägbro/flyover för vänstersvängande trafik över Ulvsundavägen samt en gång- och cykelbro till stadsutvecklingsområdet i Ulvsunda.

Cirkulationsplats: byggstart planerades till november 2019 men upphandlingen av entreprenaden har överklagats och därför förskjuts byggstarten. Byggstart beräknas ske tidigast efter årsskiftet 2019/2020.

Fly-over: byggstart planeras ske under senhösten 2020 och stå färdig vid årsskiftet 2022/2023.

Gång- och cykelbron till stadsutvecklingsområdet i Ulvsunda: byggstart planeras ske under 2021 och öppna under 2023.

 

Flera byggaktörer inom området

Flera byggaktörer är verksamma inom området vid Bromma Blocks. Respektive byggaktör ansvarar för sin produktion inom sitt respektive arbetsområde.

 • Trafikförvaltningen ansvarar för byggnationen av Tvärbanans Kistagren - från Norra Ulvsunda till Helenelund i Sollentuna. En hållplats byggs i anslutning till Bromma Blocks och en hållplats byggs i anslutning till Bromma flygplats. 
  Tvärbanan till Kista och Helenelund

 • NCC bygger mer ytor för kontor, handel och hotell söder om hållplats för tvärbanans Kistagren.
  Ny kontors- handels- och hotelletablering - Hangar 5

 • CBRE GIP - Bromma Blocks ska byggas ut och gallerian växa med nya butiker och verksamheter inom service, nöjen, aktörer inom sport, hälsa och vård samt nya restaurangkoncept.
  Bromma Blocks växer

 • Swedavia fortsätter modernisera Bromma Flygplats för att möjliggöra bättre flöden och anpassningar till tvärbanans Kistagren.
  Bromma Stockholm Airport

 • Stockholms stads trafikkontor ansvarar för fortsatt utveckling av gång- och cykelbanan längs Ulvsundavägen.
  Cykel- och gångbanor byggs ut på Ulvsundaleden

Bildgalleri

Illustration över utbyggnaden av Bromma Blocks
Illustration över utbyggnaden av Bromma Blocks
Flygfoto över Bromma Blocks.
Flygfoto över Bromma Blocks.
hotell samt tvärbanans Kistagren och nya anslutningar för gång- cykel och vägtrafik. Illustration: BAU.
Bromma Blocks med nya ytor för kontor, handel och hotell samt tvärbanans Kistagren och nya anslutningar för gång- cykel och vägtrafik. Illustration: BAU.

Kontakt vid exploateringskontoret

Oskar Bjelke

Projektledare, exploateringskontoret

Bo Persson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad