Bromma Blocks med nya ytor för kontor, handel och hotell samt tvärbanans Kistagren och nya anslutningar för bilister och gångtrafikanter. Illustration: BAU
Bromma Blocks med nya ytor för kontor, handel och hotell samt tvärbanans Kistagren och nya anslutningar för bilister och gångtrafikanter. Illustration: BAU
Projekt Planerat

Bromma Blocks byggs ut

Riksby

Bromma Blocks förändras och får mer ytor för kontor, hotelletablering och handel. Området har i dag god tillgänglighet till kollektivtrafik men läget kommer förbättras ytterligare i samband med utbyggnaden av tvärbanans Kistagren och två nya stationer i närområdet, Bromma Blocks och Bromma flygplats.

Projektfakta

Den här utbyggnadsetappen berör främst området kring Flygplatsinfarten. I den här etappen byggs, kontor, handelsetablering och hotellverksamhet i anslutning till Tvärbanans hållplats Bromma Blocks.

Ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet och förbättrat trafikflöde

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i området bygger Stockholms stad om Flygplatsinfarten till Bromma flygplats och handelsområdet. Flygplatsinfarten, som är vägen mellan Ulvsundavägen och den nya cirkulationsplatsen får även en gång- och cykelväg samt nya anslutningar till Hangar 5, där NCC bygger fyra hus för kontor, hotell och handel.

Vägbro för bättre trafikflöde

Exploateringskontoret planerar att bygga en vägbro, en så kallad "flyover" över Ulvsundavägen som ansluter till Flygplatsinfarten. Den nya vägbron innebär att nuvarande fil för vänstersvängande trafik på Ulvsundavägen söderifrån tas bort, vilket underlättar framkomligheten och ökar trafiksäkerheten i korsningen.

Tidplan

Exploateringskontoret har ansvar för ombyggnation av Flygplatsinfarten med cirkulationsplats och gång- och cykelbana en vägbro/flyover för vänstersvängande trafik över Ulvsundavägen.

  • Ombyggnad av (vägen) Flygplatsinfarten med cirkulationsplats och gång- och cykelbana: byggnation pågår sedan mars 2020 och beräknas pågå till våren 2022.
  • Byggnation av vägbro som ansluter till Flygplatsinfarten: Upphandling av vägbron och tillhörande gatu- och ledningsarbeten ligger vilande då staden gör en behovsbedömning. Syftet med behovsbedömningen är att undersöka om staden kan göra andra åtgärder som kan ge bättre framkomlighet. Behovsbedömningen planeras vara klar till sommaren 2022.

Flera byggaktörer inom området

Flera byggaktörer är verksamma inom området vid Bromma Blocks. Respektive byggaktör ansvarar för sin produktion inom sitt respektive arbetsområde.

 

Bildgalleri

Flygfoto över Bromma Blocks.
Flygfoto över Bromma Blocks.

Kontakt vid exploateringskontoret

Oskar Bjelke

Projektledare, exploateringskontoret

Bo Persson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad