Projekt Planerat

Bromma Blocks byggs ut

Riksby

Bromma Blocks förändras och får mer ytor för kontor, hotelletablering och handel. Området har i dag god tillgänglighet till kollektivtrafik och har förbättrats ytterligare med utbyggnaden av tvärbanans Kistagren och två nya stationer i närområdet, Bromma Blocks och Bromma flygplats.

Projektfakta

Den här utbyggnadsetappen berör främst området kring Flygplatsinfarten. Ytor för handel, kontor och hotellverksamhet har byggts i anslutning till Tvärbanans hållplats Bromma Blocks.

Ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet och förbättrat trafikflöde

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i området har Stockholms stad byggt om Flygplatsinfarten till Bromma flygplats och handelsområdet. Flygplatsinfarten, som är vägen mellan Ulvsundavägen och den nya cirkulationsplatsen får även en gång- och cykelväg samt nya anslutningar till Hangar 5, där NCC har byggt fyra hus för kontor, hotell och handel.

Trimningsåtgärder i stället för vägbro

Stockholms stad har gjort en genomlysning av trafikflödena vid korsningen Ulvsundavägen - Flygplatsinfarten. Som ett resultat av detta kommer trimningsåtgärder att genomföras under 2023 för att underlätta framkomligheten i korsningen. Åtgärderna består bland annat i anlägga två körfält för vänstersvängande trafik söderifrån på Ulvsundavägen in på Flygplatsinfarten. 

Ytterligare åtgärder som planeras är en flytt av övergångsstället i korsningen Karlsbodavägen - utfarten från Bromma Blocks för att öka kapaciteten i korsningen för den norrgående trafiken. 

Tidplan

Exploateringskontoret har ansvar för ombyggnation av Flygplatsinfarten med cirkulationsplats och gång- och cykelbana samt trimningsåtgärder i korsningen Ulvsundavägen - Flygplatsinfarten.

  • Ombyggnad av (vägen) Flygplatsinfarten med cirkulationsplats och gång- och cykelbana: byggnationen är i stort sett klara. En del åtgärder kvarstår.
  • Trimningsåtgärder i korsningen Ulvsundavägen - Flygplatsinfarten: Ändrade förutsättningar för fordonstrafiken vid Bromma flygplats och Bromma Blocks har bidragit till att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att bygga den vägbro för vänstersvängande trafik som tidigare planerades vid Ulvsundavägen/Flygplatsinfarten. Därför planeras trimningsåtgärder genomföras i korsningen under 2023. 

    Kostnaden för åtgärderna godkändes av exploateringsnämnden den 25 augusti 2022. Ärendet går nu vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Flera byggaktörer inom området

Flera byggaktörer är verksamma inom området vid Bromma Blocks. Respektive byggaktör ansvarar för sin produktion inom sitt respektive arbetsområde.

 

Kontakt vid exploateringskontoret

Bizzy Klein

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Oskar Bjelke

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad