Ett gångbanedäck omgivet av vatten och skog.
Bild på gångbanedäck från tidigare etapp av strandpromenaden.
Projekt Pågående

Bromma strandpromenad

Bromma

Bromma strandpromenad följer strandlinjen från Alvik till Ålsten. Fyra delsträckor av fem är genomförda. Den sista delsträckan, som är cirka 100 meter lång, kommer att påbörjas under 2022.

Projektfakta

Stockholms stränder och vatten utgör unika kvaliteter som är av stor betydelse för stadens karaktär och identitet. I enlighet med stadens översiktsplan utvecklar strandpromenaden strandnära lägen och gör strandpromenaden mellan Alvik och Ålsten mer tillgänglig.

Strandpromenaden sträcker sig söderut från Borgberget till Bergviks brygga. Den återstående delsträckan som är 100 meter lång kommer avslutas mot Havsfruvägen. Projektet bidrar till stadens översiktsplan där det är tydligt att stadens stränder och vatten är unika kvaliteter som är av stor betydelse för stadens karaktär och identitet. Projektet ökar tillgängligheten till ett attraktivt promenadstråk.

I korthet kommer följande insatser göras:

  • Räcken monteras på lämpliga sträckor för att minska fallrisker.
  • Åsnestigar byggs på de partier som har höjdskillnader som är för flacka för konventionella trappor.
  • Sittbänkar placeras på lämpliga platser utmed sträckan i lägen med goda siktlinjer.
  • Gångbanedäck byggs på de platser där terrängen inte möjliggör stigar.
  • Utplacering av död ved, mulm- och fågelholkar samt andra typer av insektshotell för att utveckla ekosystemet.

Tillgänglighet

Det är idag låg tillgänglighet till området för personer med nedsatt fysisk rörlighet. Genom att jämna ut nivåskillnaderna och jämna gångytorna kommer även personer med fysiska funktionsnedsättningar bättre än tidigare kunna utnyttja platserna och strandpromenaden.

Tillgång till klipporna och strandlinjen förenklas genom ett antal öppningar och trappor till marknivån. Sittmöblernas placering är också valda med stor omsorg för att hitta platser med fina vyer.

Strandpromenadens placering i terrängen har gjorts med omsorg och med ambitionen att påverka den befintliga naturmarken så lite som möjligt.

Biologisk mångfald

För att utveckla områdets biologiska mångfald kommer mulm- och fågelholkar samt andra typer av insektshotell att sättas upp på lämpliga platser längs stråket.

Tidplan

Genomförandebeslut i trafiknämnden togs den 17 februari 2022. Byggstart sommaren 2022. Projektet beräknas genomfört våren 2023.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad