Projekt Pågående

Bromma strandpromenad

Bromma

Bromma strandpromenad följer strandlinjen från Alvik till Ålsten. Sträckan har byggts i fem delar och våren 2023 är hela strandpromenaden genomförd.

Projektfakta

Stockholms stränder och vatten utgör unika kvaliteter som är av stor betydelse för stadens karaktär och identitet. I enlighet med stadens översiktsplan utvecklar strandpromenaden strandnära lägen och gör strandpromenaden mellan Alvik och Ålsten mer tillgänglig.

Strandpromenaden sträcker sig söderut från Borgberget till Bergviks brygga. Den senast genomförda delsträckan som är 100 meter lång avslutas mot Havsfruvägen. Projektet bidrar till stadens översiktsplan där det är tydligt att stadens stränder och vatten är unika kvaliteter som är av stor betydelse för stadens karaktär och identitet. Projektet ökar tillgängligheten till ett attraktivt promenadstråk.

I korthet har följande insatser genomförts:

  • Räcken har monterats på lämpliga sträckor för att minska fallrisker.
  • Åsnestigar har byggts på de partier som har höjdskillnader som är för flacka för konventionella trappor.
  • Sittbänkar har placerats på lämpliga platser utmed sträckan i lägen med goda siktlinjer.
  • Gångbanedäck har byggts på de platser där terrängen inte möjliggör stigar.
  • Död ved, mulm- och fågelholkar samt andra typer av insektshotell har placerats ut för att utveckla ekosystemet.

Tillgänglighet

Det har tidigare varit låg tillgänglighet till området för personer med nedsatt fysisk rörlighet. Genom att jämna ut nivåskillnaderna och jämna gångytorna kan även personer med fysiska funktionsnedsättningar bättre än tidigare utnyttja platserna och strandpromenaden.

Tillgång till klipporna och strandlinjen har förenklats genom ett antal öppningar och trappor till marknivån. Sittmöblernas placering är också valda med stor omsorg för att hitta platser med fina vyer.

Strandpromenadens placering i terrängen har gjorts med omsorg och med ambitionen att påverka den befintliga naturmarken så lite som möjligt.

Biologisk mångfald

För att utveckla områdets biologiska mångfald har mulm- och fågelholkar samt andra typer av insektshotell att satts upp på lämpliga platser längs stråket.

Tidplan

Genomförandebeslut i trafiknämnden togs den 17 februari 2022. Byggstart sommaren 2022. Strandpromenaden är klar våren 2023.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad