dcsimg
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
Projekt Pågående

Bromstensstaden etapp 1

Bromsten

Arbetena med att omvandla Bromstens industriområde pågår. Under sommaren går vi in i byggetapp 2. Arbetena består i markförstärkning, viss omläggning av VA-ledningar, viss spontning och marksanering. Arbetena utförs av Peab på uppdrag av Stockholms stad. Området första etapp kvarteret Tora med flera beräknas vara färdigbyggt hösten 2024.

Pågående arbeten

Arbetena med att omvandla Bromstens industriområde och kvarteret Tora med flera startade i oktober 2018. PEAB utför arbetena på uppdrag av exploateringskontoret. Nu är vi inne i byggetapp 2 och den grundläggande infrastrukturen byggs upp. Det innebär att gator byggs, ledningar läggs samt vatten-och avloppsledningar dras. Byggnationen av bostäderna planeras påbörjas i början av 2021.

Markförstärkningar i området

Området ligger på gammal sjöbotten. Därför kommer vi även fortsättningsvis arbeta med att förstärka marken i området. Vi utför även spontningsarbeten av arbetsmiljöskäl. Det innebär att spont trycks ned i marken som en stödkonstruktion för att förhindra att marken rasar in i ledningsschakten, som är mycket djupa.

Spångaån vidgas och förstärks

Spångaån grävs ur och dimensioneras för höga vattenflöden vid extrema regn bland annat med hjälp av en översvämningsyta vid parken och magasin under marken. Marken förstärks längs sidorna av ån och ny grönska planteras som trivs i mark där det är olika vattennivåer.

Störningar under byggtiden

Arbetena innebär en del störningar, till exempel att byggtransporterna ökar, damm och buller från arbetsområdet, avstängda gator och tillfälligt omlagda vägar i närområdet med mera. Arbete utförs under vardagar klockan 07:00-22:00. Endast stabilisering av kalkcement utförs till 22:00, övriga arbeten utförs till 19:00.

Arbetsområdet är markerat med orange, streckad linje på kartan nedan.

 • Spontarbeten på nedre delen av Mjölnarstigen, se blåmarkerat område på kartan. Det går inte att köra, gå eller cykla genom området. Följ anvisningsskyltar för alternativ väg.
 • Uppsättning av skyddsplank till angränsade fastigheter, stabilisering av kalkcement samt lednings- och schaktarbeten på Winquists väg, se blå linje på kartan. Det går inte att köra, gå eller cykla genom området. Följ anvisningsskyltar för alternativ väg.
 • Avstängt område vid Skogsängsvägen, se det lila markerade området på kartan. Det går inte att köra, gå eller cykla genom området. Följ anvisningsskyltar för alternativ väg.
 • Stabilisering av kalkcement vid Konstapel Borgs väg.
 • Stabilisering av kalkcement mellan oljecentralen och Åkantsgränd, se det röda streckade området på minikartan.
 • Avstängd bro vid Åkantsgränd, se gulmarkerat område på kartan. Det går inte att köra, gå eller cykla genom området. Följ anvisningsskyltar för alternativ väg.
 • Spontarbeten mellan Åkantsgränd och Midgränd, se det ljusgrönt markerade området på kartan.

 Kommande arbeten

 • Spontarbeten på Winquists väg, se rödmarkerat område på kartan.
 • Schakt- och pålningsarbeten vid Konstapel Borgs väg.
 • Stabilisering av kalkcement mellan Åkantsgränd och Midgränd, se det ljusgrönt markerade området på kartan.

 

Nordvästra delen av Winquists väg stängs av

Arbetena med markförstärkning och ledningsarbeten för bland annat vatten- och avlopp kommer att genomföras längs Winquists väg, från Mjölnarstigen och fram till den blivande Tvätt-Anders park samt Skogängsvägen och del av Mjölnarstigen. Winquists väg stängs av för fotgängare,cyklister och bilister, då arbetena är omfattande med djupa schakter som upptar hela vägbredden. Då kommer Mjölnarstigen, Fernlundastigen och Cervins väg att bli återvändsgator.

Skyddsplank för din säkerhet

För att skydda närboende och allmänhet kommer ett skyddsplank att sättas upp mellan entreprenadarbetena och villatomterna mot de närmsta kvarteren, se blå linje på kartan ovan. Planket kommer att monteras i början av augusti och stå kvar under den tid arbetena genomförs, det vill säga i cirka två år.

Annan väg för gång- cykel och biltrafikanter

Under den tid som vi genomför arbetena på Winquists väg och Skogängsvägen, hänvisar vi all trafik att använda Duvbovägen samt Spånga Kyrkväg, där det finns gång- och cykelbana samt signalreglerade korsningar.

Gena inte över arbetsområdet

Vi värnar om säkerheten för dem som arbetar inom området och för allmänheten. Det kan vara svårt för allmänheten att förutse och förstå att en olycka kan ske. Vistas därför inte i arbetsområdet eller gena över det.

Inom arbetsområdet pågår arbetsmoment som kan vara farliga och om inte skyddet runt arbetsområdet respekteras, leda till livsfara. Inom området pågår schaktarbeten för djupa schakter som kommer att vara spontade. Det innebär arbetsmoment som är en fara för allmänheten.

Spännande men farlig arbetsplats

En byggarbetsplats är en spännande men också farlig plats att vistas på. Du kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att respektera avstängningar och följa de anvisningar som anges. Du som förälder har ansvar för att ditt barn inte vistas inom arbetsområdet.

Om projektet

Blandstad med bostäder, park, förskola och service

Området planeras inrymma:

 • Cirka nya 620 bostäder, varav cirka 163 är hyresrätter.
 • Lokaler för centrumändamål i delar av bostadskvarterens bottenvåningar.
 • Förskola med 8 avdelningar
 • En centralt belägen park – Stora parken
 • Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra och sex våningar. Inom ett av kvarteren finns en högre tornbyggnad om tio våningar.

Inom detaljplanen för kvarteret Tora med flera har föreslagen bebyggelse delats in i fyra kvarter. Mellan de norra kvarteren löper en kvartersgata som utformas som en gåfartsgata. Parkering kommer företrädesvis att ske i garage under husen.

Norra kvarteret

Det norra kvarteret avgränsas av Winquists väg, Cervins väg, Spångaån och den nya gatan Spisbrödsvägen intill östra kvarteret. Norra kvarteret innehåller cirka 178 lägenheter, 357 cykelparkeringsplatser, 108 bilparkeringsplatser i garage samt 5 platser på kvartersgatan som kan nyttjas för bilpool. Båda kvarteren har parkering i garage under de halvt upphöjda bostadsgårdarna. De privata gårdarna rymmer markuteplatser för de nedersta lägenheterna och gemensamma gräs- och planteringsytor. I mellanrummen mellan byggnadskropparna finns trappor och ramper för direkt tillträde från gatan.

Byggaktör är Skanska Nya Hem

Östra kvarteret

De två östra kvartersdelarna avgränsas av Winquists väg, Stora parken, Spångaån och den nya gatan Spisbrödsvägen intill norra kvarteret. Det östra kvarteret omfattar cirka 162 lägenheter, 344 cykelparkeringsplatser, 98 bilparkeringsplatser och två platser på kvartersgatan som kan nyttjas för bilpool. Båda kvarteren inom östra kvarteret är ordnade runt en gemensam halvt upphöjd gård. På gården finns cykelförråd, gemensamma uteplatser samt grönyta.

Byggaktör är Ikano Bostad

Västra kvarteret

Det västra kvarteret ligger mellan Skogängsvägen och Spångaån, höjden varierar mellan 4 och 6 våningar. I mötet mellan Mjölnarstigen och Skogängsvägen byggs ett punkthus i tio våningar. Gården är upplyft ovan garage som betjänar både kvarteret och punkthuset. Västra kvarteret innehåller cirka 136 lägenheter, 311 cykelparkeringsplatser, 47 bilparkeringsplatser och tre bilpoolplatser.

Byggaktör är Skanska Nya Hem

Södra kvarteret

Södra kvarteret avgränsas av Skogängsvägen, Stora parken, Spångaån och den nya gatan fröken Göhles väg mot västra kvarteret. Kvarteret är uppbyggt kring en gård. Gården rymmer markuteplatser för bostäder samt en stor gemensam gräs- och planteringsyta i mitten. Södra kvarteret innehåller cirka 147 lägenheter, 49 cykelparkeringsplatser och 97 bilparkeringsplatser.

Byggaktör är HSB

 

Årummet – ett långsträckt parkstråk

Spångaån förändras till ett långsträckt parkstråk. Årummet byggs om med en bredare fåra och slänter upp mot omgivande grönytor. Broar byggs över ån för att binda ihop gatunätet på ömse sidor om ån. Stor hänsyn har tagits till risken att ån kan svämma över vid extrema regn. Årummet ska upplevas som en långsträckt, grön och levande offentlig plats.

Stora parken – stadsdelens hjärta

Mitt i den nya stadsdelen formas ett nytt centralt rum - Stora parken som öppnar sig mot Spångaån och länkar samman de två sidorna. Parken ramas in av trädrader utmed omgivande gator och gräsparterren försänks i förhållande till gator och bostadskvarter. I denna solexponerade del av parken anordnas en offentlig lekplats. Lekplatsen organiseras i avdelningar med olika innehåll som ska fungera för barn och unga. Lekutrustningen är utvald för att vara lockande, hållbar och attraktiv.

Graffitimålningen Fascinate
Centralt i området planeras en lekpark på samma plats där den kulturhistoriskt värdefulla graffitimålningen Fascinate står. Graffitimålningen, som gjordes 1989 ska restaureras och bevaras för eftervärlden. Den bedöms på ett positivt sätt bidra till den nya stadsdelens identitet och berätta om platsens historia. Målningen skulle kunna bli ett fint inslag i lekparken.

 

Hösten 2016 tvingades exploateringskontoret att riva industribyggnaden då den var i mycket dåligt skick. Den putsade gavelväggen stagades tillfälligt upp och för målningen har tillfälliga bevarandeåtgärder av en konservator utförts.

Det har dock visat dig att både väggen och graffitimålningen är i ett dåligt skick. Markförutsättningarna på platsen där gavelväggen står är dåliga. Staden måste göra en ny grundkonstruktion för att väggen inte ska rasa och utgöra en risk för lekande barn och unga som vistas i lekparken. Väggen är gjord i lättbetong och borrar man i väggen för att stärka upp den släpper färgen från graffitimålningen.

Exploateringsnämnden beslutade vid nämndens möte den 23 april 2020 att låta stadsbyggnadsnämnden pröva ett upphävande av skyddsbestämmelsen för Fascinate i detaljplanen. Exploateringsnämnden gav även exploateringskontoret i uppdrag att i nära samarbete med Stockholm Konst och Stadsmuseet utreda och dokumentera graffitimålningen samt ta fram ett förslag på en ny muralmålning i närområdet, antingen i form av ny målning eller ett fotokonstverk som visar hur Fascinate ursprungligen såg ut, och som kan monteras i området på ett säkert sätt.

Läs handlingarna vid Exploateringsnämndens möte 23 april 2020.

Ärendet om att ändra planbestämmelse på den vägg som Fascinate är målad på togs upp vid Stadsbyggnadsnämndens möte den 11 juni 2020.

Ändring av detaljplanen hanteras som separat planärende - diarienummer 2019-12560.

 

Offentlig konst
Områdets nya offentliga konst är en skulptur som placeras i parkens södra del. Den är utformad av konstnären Sirous Namasi, vars verk bygger på iscensättningar av situationer som berör frågor kring tillhörighet, konsumtion,samt kaos/ordning. Skulpturen består av olika saker vi har i våra hem. Vardagliga ting som bord, tv, diskmaskin och så vidare.

Förskola

Mellan Duvbovägen, fornborgen och Stora parken bebyggs nuvarande förskoletomt med en ny förskolebyggnad i form av fristående paviljong vid Winquists väg. Förskolebyggnaden består av 8 avdelningar vilket möjliggör förskoleplats för cirka 144 barn. Detta ger 15 kvadratmeter förskolegård per barn. Winquists väg har utformats för att sänka hastigheterna och öka trafiksäkerheten vid förskolan. Vid förskolan finns fickor för korttidsparkering och för varutransporter.

Lilla torget

Vid Bromstensstadens entré mot nordväst skapas ett litet torg intill ett av områdets högre hus. Platsen är öppen och välkomnande med träd och sittplatser. Byggnadens bottenvåning ska innehålla någon form av verksamhet som ger liv åt platsen, exempelvis café eller restaurang.

Tidplan

Detaljplanen för kvarteret Tora, del av Lunden m fl. var ute på samråd 2011. Planhandlingar för kvarteret Tora med flera ställdes ut för granskning under perioden 25 mars till 22 april 2015. Planen antogs i kommunfullmäktige 14 december 2015. Detaljplanen för kvarteret Tora vann laga kraft 6 oktober 2016.

Markarbeten skulle startat under våren 2018, men upphandlingen av entreprenör blev överklagad. Överklagandet avslogs och det innebar att Stockholm stad påbörjade markarbetena i oktober 2018. Markarbetena utförs av Peab på uppdrag av exploateringskontoret.

Flera byggaktörer bygger

Stockholms stad tillsammans med Bromstens mark och Exploatering AB (Skanska nya hem och HSB), Ikano Bostad samt Sisab.

Bildgalleri

Utblick mot Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
Illustrationsplan. Området för kvarteret Tora m.fl. är markerat med svart linje. White arkitekter.
Illustrationsplan. Området för kvarteret Tora med flera är markerat med svart linje. White arkitekter.
Stora parken. Illustration: White arkitekter.
Stora parken. Illustration: White arkitekter.
Lilla torget. Illustration White arkitekter.
Lilla torget. Illustration White arkitekter.
Karta där etapp 1, kv. Tora framgår med röd färg. Stadsutvecklingsområdet för Bromstens staden är markerat med grått.
Karta där etapp 1, kvarteret Tora framgår med röd färg. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.

Kontakt

För frågor och synpunkter om projektet

Funktionsbrevlåda Bromstensstaden

Margareta Biberg

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Anders Lundman

Byggledare, Forsen AB

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad