Projekt Pågående

Bromstensstaden etapp 1

Bromsten

Arbetena med att omvandla Bromstens industriområde pågår. Arbetena består av markförstärkning, schaktning, omläggning av VA-ledningar och spontning. Arbetena utförs av Peab på uppdrag av Stockholms stad. Områdets första etapp - kvarteret Tora med flera beräknas vara färdigbyggt hösten 2024.

Pågående och planerade arbeten

Arbetena med att omvandla Bromstens industriområde till Bromstensstaden pågår. Stockholm stads arbeten innebär att marken förstärks och den grundläggande infrastrukturen byggs upp. Det innebär att gator byggs, ledningar läggs samt vatten-och avloppsledningar dras. PEAB utför markarbetena på stadens mark, det vill säga inom gata, framtida parker och torg på uppdrag av exploateringskontoret.

Inom området har även en del byggaktörer startat sina arbeten inom sitt markområde. Byggaktörerna har ett ansvar att informera närboende och verksamheter om sina arbeten. 

Om projektet - Bromstensstaden etapp 1

Blandstad med bostäder, park, förskola och service

Området planeras inrymma:

  • Cirka nya 620 bostäder, varav cirka 163 är hyresrätter.
  • Lokaler för centrumändamål i delar av bostadskvarterens bottenvåningar.
  • Förskola med 8 avdelningar
  • En centralt belägen park – Stora parken
  • Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra och sex våningar. Inom ett av kvarteren finns en högre tornbyggnad om tio våningar.

Inom detaljplanen för kvarteret Tora med flera har bebyggelsen delats in i fyra kvarter. Mellan de norra kvarteren löper en kvartersgata som utformas som en gåfartsgata. Parkering kommer företrädesvis att ske i garage under husen.

Norra kvarteret

Det norra kvarteret avgränsas av Winquists väg, Cervins väg, Spångaån och den nya gatan Spisbrödsvägen intill östra kvarteret. Norra kvarteret innehåller cirka 178 lägenheter, 357 cykelparkeringsplatser, 108 bilparkeringsplatser i garage samt 5 platser på kvartersgatan som kan nyttjas för bilpool. Båda kvarteren har parkering i garage under de halvt upphöjda bostadsgårdarna. De privata gårdarna rymmer markuteplatser för de nedersta lägenheterna och gemensamma gräs- och planteringsytor. I mellanrummen mellan byggnadskropparna finns trappor och ramper för direkt tillträde från gatan.

Byggaktör är Skanska Nya Hem

Östra kvarteret

De två östra kvartersdelarna avgränsas av Winquists väg, Stora parken, Spångaån och den nya gatan Spisbrödsvägen intill norra kvarteret. Det östra kvarteret omfattar cirka 162 lägenheter, 344 cykelparkeringsplatser, 98 bilparkeringsplatser och två platser på kvartersgatan som kan nyttjas för bilpool. Båda kvarteren inom östra kvarteret är ordnade runt en gemensam halvt upphöjd gård. På gården finns cykelförråd, gemensamma uteplatser samt grönyta.

Byggaktör är Ikano Bostad

Västra kvarteret

Det västra kvarteret ligger mellan Skogängsvägen och Spångaån, höjden varierar mellan 4 och 6 våningar. I mötet mellan Mjölnarstigen och Skogängsvägen byggs ett punkthus i tio våningar. Gården är upplyft ovan garage som betjänar både kvarteret och punkthuset. Västra kvarteret innehåller cirka 136 lägenheter, 311 cykelparkeringsplatser, 47 bilparkeringsplatser och tre bilpoolplatser.

Byggaktör är Skanska Nya Hem

Södra kvarteret - kvarteret Ester

Södra kvarteret avgränsas av Skogängsvägen, Stora parken, Spångaån och den nya gatan fröken Göhles väg mot västra kvarteret. Kvarteret är uppbyggt kring en gård. Gården rymmer markuteplatser för bostäder samt en stor gemensam gräs- och planteringsyta i mitten. Södra kvarteret innehåller cirka 152 bostäder, 65 parkeringsplatser och  2 cykelrum med plats för 380 Cyklar i tvåvåningsställ. 

Byggaktör är HSB

Årummet – ett långsträckt parkstråk

Spångaån förändras till ett långsträckt parkstråk. Årummet byggs om med en bredare fåra och slänter upp mot omgivande grönytor. Broar byggs över ån för att binda ihop gatunätet på ömse sidor om ån. Stor hänsyn har tagits till risken att ån kan svämma över vid extrema regn. Årummet ska upplevas som en långsträckt, grön och levande offentlig plats.

Stora parken – stadsdelens hjärta

Mitt i den nya stadsdelen formas ett nytt centralt parkrum som öppnar sig mot Spångaån och länkar samman de två sidorna. Parken ramas in av trädrader utmed omgivande gator och gräsparterren försänks i förhållande till gator och bostadskvarter. I denna solexponerade del av parken anordnas en offentlig lekplats. Lekplatsen organiseras i avdelningar med olika innehåll som ska fungera för barn och unga. Lekutrustningen är utvald för att vara lockande, hållbar och attraktiv.

Offentlig konst

Områdets nya offentliga konst är en skulptur som placeras i parkens södra del. Den är utformad av konstnären Sirous Namasi, vars verk bygger på iscensättningar av situationer som berör frågor kring tillhörighet, konsumtion,samt kaos/ordning. Skulpturen består av olika saker vi har i våra hem. Vardagliga ting som bord, tv, diskmaskin och så vidare.

Förskola

Mellan Duvbovägen, fornborgen och Stora parken bebyggs nuvarande förskoletomt med en ny förskolebyggnad i form av fristående paviljong vid Winquists väg. Förskolebyggnaden består av 8 avdelningar vilket möjliggör förskoleplats för cirka 144 barn. Detta ger 15 kvadratmeter förskolegård per barn. Winquists väg har utformats för att sänka hastigheterna och öka trafiksäkerheten vid förskolan. Vid förskolan finns fickor för korttidsparkering och för varutransporter.

Lilla torget

Vid Bromstensstadens entré mot nordväst skapas ett litet torg intill ett av områdets högre hus. Platsen är öppen och välkomnande med träd och sittplatser. Byggnadens bottenvåning ska innehålla någon form av verksamhet som ger liv åt platsen, exempelvis café eller restaurang.

Tidplan
Detaljplanen för kvarteret Tora vann laga kraft 6 oktober 2016.

Markarbeten pågår på stadens mark sedan oktober 2018. Markarbetena utförs av Peab på uppdrag av exploateringskontoret.

Flera byggaktörer

Stockholms stad tillsammans med Bromstens mark och Exploatering AB (Skanska nya hem och HSB), Ikano Bostad samt Sisab.

Byggaktörerna kommer nu successivt in i området. De uppför bostäder och lokaler inom sin kvartersmark.

Bildgalleri

Utblick mot Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot Åparken. Illustration: White arkitekter.
Illustrationsplan. Området för kvarteret Tora m.fl. är markerat med svart linje. White arkitekter.
Illustrationsplan. Området för kvarteret Tora med flera är markerat med svart linje. White arkitekter.
Stora parken. Illustration: White arkitekter.
Stora parken. Illustration: White arkitekter.
Lilla torget. Illustration White arkitekter.
Lilla torget. Illustration White arkitekter.
Karta där etapp 1, kv. Tora framgår med röd färg. Stadsutvecklingsområdet för Bromstens staden är markerat med grått.
Karta där etapp 1, kvarteret Tora framgår med röd färg. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.

Kontakt

För frågor om Stockholms stads arbeten i Bromstensstaden

Stockholms stads funktionsbrevlåda Bromstensstaden

Amer Halabi

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

JM, Kvarteret Gunhild 7, Bromsten

JM Kundtjänst

Vill du veta mer?

Detaljplanen för kvarteret Tora med flera vann laga kraft 6 oktober 2016. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om

Trafikverkets arbeten med Mälarbanan

Uppdaterad