Projekt Planerat

Bromstensstaden etapp 2

Bromsten

Staden vill omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Bromstensstadens etapp 2 innehåller kvarteren Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 med flera. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Pågående arbeten

Arbetena med att omvandla Bromstens industriområde och kvarteret Tora med flera startade i oktober 2018. PEAB utför arbetena på uppdrag av exploateringskontoret. Nu är vi inne i byggetapp 2, den grundläggande infrastrukturen. Det innebär att gator byggs, ledningar läggs samt vatten-och avloppsledningar dras. Byggnationen av bostäderna planeras starta under 2021.

Markförstärkningar i området

Området ligger på gammal sjöbotten. Därför kommer vi även fortsättningsvis arbeta med att förstärka marken i området. Vi utför även spontningsarbeten av arbetsmiljöskäl. Det innebär att spont trycks ned i marken som en stödkonstruktion för att förhindra att marken rasar in i ledningsschakten, som är mycket djupa.

Spångaån vidgas och förstärks

Spångaån grävs ur och dimensioneras för höga vattenflöden vid extrema regn bland annat med hjälp av en översvämningsyta vid parken och magasin under marken. Marken förstärks längs sidorna av ån och ny grönska planteras som trivs i mark där det är olika vattennivåer.

Störningar under byggtiden

Arbetena innebär en del störningar, till exempel att byggtransporter, damm och buller från arbetsområdet, avstängda gator och tillfälligt omlagda vägar i närområdet med mera. Arbete med kalkcementstabilisering utförs under vardagar klockan 07:00-22:00,  övriga arbeten utförs till 19:00. Spontarbeten utförs måndag – onsdag 07.00 – 19.00, halva dagen på torsdag och fredag lediga. Inga helgarbeten är inplanerade för tillfället. 

Arbetsområdet för Bromstensstaden är markerat med orange linje på kartan nedan. Det går inte att köra, gå eller cykla genom området. Området är helt avstängt. Följ anvisningsskyltar för alternativa vägar.

  • 1. Skogängsvägen, södra delen:  Markförtärkningsarbeten har utförts på den här delen. Överlasterna på Skogängsvägen tas bort. Därefter läggs vatten och avlopp. Se lila markering på kartan.

  • 2. Winquists väg nedanför förskolan: Begränsad framkomlighet på grund av överlast. Se blå markering på kartan.

  • 3. Winquists väg/Mjölnarstigen: läggs provisoriska vatten- och avloppsledningar. Arbeten med spontning kommer att pågå under vecka 26 och 27. Se cerise markering på kartan.
  • 4. Mjölnarstigen/Skogängsvägen: Borrning av Pile wall, en vägg bestående av betongfyllda järnrör och schaktarbeten pågår. Schaktarbeten pågår även för nytt dagvattenmagasin inom samma område. Se orange markering på kartan. 

  • Betongarbeten för ny dagvattenbrunn startar inom kort nedanför korsningen Albert Forslunds backe och Mjölnarstigen.

  • 5. Skogsängsvägens norra del: Förläggning av VA och fjärrvärme pågår. Se gul markering på kartan.

  • 6. Korsningen Cervins väg/Winquist väg:

    Arbetena med ny pumpstation vid korsningen Cervins väg och Winquistväg har startat. Arbete med jetinjektering kommer att ske vecka 26 och 27, se grön ruta på kartan. 

  • 7. Södra årummet: Arbeten med schakt och VA-arbeten för en pumpstation pågår vid södra årummet, se svart markering på kartan.

Området är helt avstängt. Det går inte att köra, gå eller cykla genom området. Följ anvisningsskyltar för alternativa vägar

Nordvästra delen av Winquists väg avstängd

Arbetena med markförstärkning och ledningsarbeten för bland annat vatten- och avlopp genomförs längs Winquists väg, från Mjölnarstigen och fram till den blivande Tvätt-Anders park samt Skogängsvägen och del av Mjölnarstigen. Winquists väg är avstängd för fotgängare, cyklister och bilister, då arbetena är omfattande med djupa schakter som upptar hela vägbredden. Mjölnarstigen, Fernlundastigen och Cervins väg är därmed återvändsgator.

Skyddsplank för din säkerhet

För att skydda närboende och allmänhet har ett skyddsplank byggts mellan entreprenadarbetena och villatomterna mot de närmsta kvarteren i nordvästra delen av området, se blå linje på kartan ovan. Planket kommer vara kvar under hela den tid entreprenadarbetena genomförs, alltså till hösten 2022.

Annan väg för gång- cykel och biltrafikanter

Under den tid som vi genomför arbetena på Winquists väg och Skogängsvägen, hänvisar vi all trafik att använda Duvbovägen samt Spånga Kyrkväg, där det finns gång- och cykelbana samt signalreglerade korsningar.

Gena inte över arbetsområdet

Vi värnar om säkerheten för dem som arbetar inom området och för allmänheten. Det kan vara svårt för allmänheten att förutse och förstå att en olycka kan ske. Vistas därför inte i arbetsområdet eller gena över det.

Inom arbetsområdet pågår arbetsmoment som kan vara farliga och om inte skyddet runt arbetsområdet respekteras, leda till livsfara. Inom området pågår schaktarbeten för djupa schakter som kommer att vara spontade. Det innebär arbetsmoment som är en fara för allmänheten.

Spännande men farlig arbetsplats

En byggarbetsplats är en spännande men också farlig plats att vistas på. Du kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att respektera avstängningar och följa de anvisningar som anges. Du som förälder har ansvar för att ditt barn inte vistas inom arbetsområdet.

Skada orsakad av stadens arbeten i Bromstensstaden

Har stadens arbeten, som utförs av Peab Anläggning AB, orsakat skada på er fastighet eller egendom ska du så nära inpå skadetillfället som möjligt mejla Bromstensstadens funktionsbrevlåda, se adress under Kontakt. Du får då ett formulär som ska fyllas i där du får beskriva skadan närmare samt hur skadan och uppstod med mera.  

Trafikverket utför arbeten med Mälarbanan

I nära anslutning till Bromstensstaden ligger Mälarbanan. Trafikverket bygger ut Mälarbanan från två spår till fyra på delen Tomteboda – Kallhäll. Under sommaren 2021 är Mälarbanan delvis avstängd på grund av arbetena.

Läs mer om Trafikverkets gång- och cykeltunnel som byggs i anslutning till Bromstensstaden. På sidan finns även e-postadress till projekt Mälarbanan.

Ny gång- och cykeltunnel mellan Bromsten och Spånga, Trafikverkets webbplats.

Om projektet -Bromstensstaden etapp 2

Detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp - fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 vann laga kraft 8 juli 2019. Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Området ligger nära Spånga station, som är en stor knutpunkt med pendeltåg och ett antal busslinjer som trafikerar västerort. Även vid Duvbovägen, cirka 200 meter från planområdet, finns bussförbindelser.

Planområdet avgränsas i nordost av Spångaån och Skogsängsvägen och i sydväst av Mälarbanan. Planen omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen med cirka 1000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och 8 förskoleavdelningar.

Flera byggaktörer


Gustav 1 och Gunhild 5 ägs av Fastpartner/Slättö. Fastigheten Gunhild 7 ägs av JM AB. Gunhild 4 ägs av Ikano Bostad AB . På kartan ovan framgår byggaktörer för Bromstensstaden etapp 1- kvarteret Tora med flera samt Bromstensstaden etapp 2 -Gustav, Gunhild med flera. 

 

Tidplan

År 2008 startades ett detaljplanearbete för fastigheterna Gunhild 4, 5 och 7 utifrån godkänt program för Bromstens industriområde. Samråd om planförslaget för Gustav 1, Gunhild 4 med flera pågick under perioden 15 februari till 28 mars 2016. Granskning av planen genomfördes 21 juni till 2 augusti 2017.

31 januari 2018 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att undanta hela Bromstens IP ur detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2. Staden behöver dock fortsättningsvis utreda skola för upp till 900 elever samt idrottshall i Bromsten.

Vid Stadsbyggnadsnämndens möte 11 oktober 2018 godkändes detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 och detaljplanen antogs vid Kommunfullmäktiges möte den 18 februari 2019. Detaljplanen för Bromstensstadens etapp 2 vann laga kraft 8 juli 2019.

Bilder

Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild m. m.fl. är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild med flera, är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp vann laga kraft 8 juli 2019. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

För frågor och synpunkter om projektet

Funktionsbrevlåda Bromstensstaden

Sebastian Wahlström Klampfl

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Mer om Bromstensstaden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad