dcsimg
Projekt Planerat

Bromstensstaden etapp 2

Bromsten

Staden vill omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Bromstensstadens etapp 2 innehåller kvarteren Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 med flera. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Pågående arbeten

Arbetena med att omvandla Bromstens industriområde och kvarteret Tora med flera startade i oktober 2018. PEAB utför arbetena på uppdrag av exploateringskontoret. Nu är vi inne i byggetapp 2 och den grundläggande infrastrukturen byggs upp. Det innebär att gator byggs, ledningar läggs samt vatten-och avloppsledningar dras. Byggnationen av bostäderna planeras påbörjas i början av 2021.

Markförstärkningar i området

Området ligger på gammal sjöbotten. Därför kommer vi även fortsättningsvis arbeta med att förstärka marken i området. Vi utför även spontningsarbeten av arbetsmiljöskäl. Det innebär att spont trycks ned i marken som en stödkonstruktion för att förhindra att marken rasar in i ledningsschakten, som är mycket djupa.

Spångaån vidgas och förstärks

Spångaån grävs ur och dimensioneras för höga vattenflöden vid extrema regn bland annat med hjälp av en översvämningsyta vid parken och magasin under marken. Marken förstärks längs sidorna av ån och ny grönska planteras som trivs i mark där det är olika vattennivåer.

Störningar under byggtiden

Arbetena innebär en del störningar, till exempel att byggtransporter ökar, damm och buller från arbetsområdet, avstängda gator och tillfälligt omlagda vägar i närområdet med mera. Arbete utförs under vardagar klockan 07:00-22:00. Endast kalkcementstabilisering utförs till 22:00, övriga arbeten utförs till 19:00.

Arbetsområdet är markerat med orange, streckad linje på kartan nedan.

 • Återställningsarbeten på Mjölnarstigen, se cerisemarkerat område på kartan. Följ anvisningsskyltar för alternativ väg.
 • Spontarbeten på nedre delen av Mjölnarstigen, se blåmarkkerat område.
 • Lednings- och återställningsarbeten på Winquists väg.
 • Schakt- och ledningsarbeten på Skogängsvägen, se lilamarkerat område på kartan. Vägen är avstängd och det går inte att köra, gå eller cykla genom området. Följ anvisningsskyltar för alternativ väg.
 • Schaktarbeten längs med åfåran från nya vägbron vid Konstapel Borgs väg till bron vid Åkantsgränd.
 • Schakt- och ledningsarbeten mellan oljecentralen och Åkantsgränd, se rödstreckat område på minikartan nedan.
 • Avstängd bro vid Åkantsgränd, se gulmarkerat område på kartan. Det går inte att köra, gå eller cykla genom området. Följ anvisningsskyltar för alternativ väg.
 • Spontarbeten mellan Åkantsgränd och Midgränd, se ljusgrönmarkerat område på kartan.

 Kommande arbeten

 • Kalkcementstabilisering och spontarbeten mellan Åkantsgränd och Midgränd, se ljusgrönmarkerat område på kartan.
 • Kalkcementstabilisering mellan oljecentralen och Åkantsgränd, se rödstreckatområde på minikartan.
 • Utställning av trafikanordningsplan och spontarbeten på nedre delen av Mjölnarstigen, se blåmarkerat område på kartan. Vägen kommer att vara avstängd fr.o.m. vecka 32 och det kommer ej gå att köra, gå eller cykla genom området. Följ anvisningsskyltar för alternativ väg.
 • Uppsättning av skyddsplank till angränsade fastigheter, utställning av trafikanordningsplan samt lednings- och schaktarbeten på Winquists väg, se rödmarkerat område på kartan. Vägen kommer att vara avstängd och det kommer ej gå att köra, gå eller cykla genom området. Följ anvisningsskyltar för alternativ väg.

Parkera på anvisad plats

Ett felparkerat fordon kan ställa till det ordentligt. Gatorna är viktiga transportvägar till och från arbetsområdet. Parkera därför på anvisad platser för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt.

Spännande men farlig arbetsplats

En byggarbetsplats är en spännande men också farlig plats att vistas på. Du kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att respektera avstängningar och följa de anvisningar som anges. Gena aldrig över arbetsområdet och var uppmärksam i samband med backande fordon, eftersom föraren av fordonet kan ha svårt att se dig. Du som förälder har ansvar för att ditt barn inte vistas inom arbetsområdet.

Flera aktörer i området

I området södra del mot Mälarbanan har Slättö uppfört en stenkross för att krossa befintliga massor inom deras fastighet.

Om projektet -Bromstensstaden etapp 2

Detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp - fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 vann laga kraft 8 juli 2019. Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Området ligger nära Spånga station, som är en stor knutpunkt med pendeltåg och ett antal busslinjer som trafikerar västerort. Även vid Duvbovägen, cirka 200 meter från planområdet, finns bussförbindelser.

Planområdet avgränsas i nordost av Spångaån och Skogsängsvägen och i sydväst av Mälarbanan. Planen omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen med cirka 1000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och 8 förskoleavdelningar.

Flera byggaktörer


Gustav 1 och Gunhild 5 ägs av Fastpartner/Slättö. Fastigheten Gunhild 7 ägs av JM AB. Gunhild 4 ägs av Ikano Bostad AB . På kartan ovan framgår byggaktörer för Bromstensstaden etapp 1- kvarteret Tora med flera samt Bromstensstaden etapp 2 -Gustav, Gunhild med flera. 

 

Tidplan

År 2008 startades ett detaljplanearbete för fastigheterna Gunhild 4, 5 och 7 utifrån godkänt program för Bromstens industriområde. Samråd om planförslaget för Gustav 1, Gunhild 4 med flera pågick under perioden 15 februari till 28 mars 2016. Granskning av planen genomfördes 21 juni till 2 augusti 2017.

31 januari 2018 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att undanta hela Bromstens IP ur detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2. Staden behöver dock fortsättningsvis utreda skola för upp till 900 elever samt idrottshall i Bromsten.

Vid Stadsbyggnadsnämndens möte 11 oktober 2018 godkändes detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 och detaljplanen antogs vid Kommunfullmäktiges möte den 18 februari 2019. Detaljplanen för Bromstensstadens etapp 2 vann laga kraft 8 juli 2019.

Bilder

Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild m. m.fl. är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild med flera, är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp vann laga kraft 8 juli 2019. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

För frågor och synpunkter om projektet

Funktionsbrevlåda Bromstensstaden

Sebastian Wahlström Klampfl

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Mer om Bromstensstaden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad