dcsimg
Projekt Planerat

Bromstensstaden etapp 2

Bromsten

Staden vill omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Bromstensstadens etapp 2 innehåller kvarteren Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 med flera. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Nya bostäder, verksamhetslokaler och förskola

Detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp - fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 vann laga kraft 8 juli 2019. Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Området ligger nära Spånga station, som är en stor knutpunkt med pendeltåg och ett antal busslinjer som trafikerar västerort. Även vid Duvbovägen, cirka 200 meter från planområdet, finns bussförbindelser.

Planområdet avgränsas i nordost av Spångaån och Skogsängsvägen och i sydväst av Mälarbanan. Planen omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen med cirka 1000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och 8 förskoleavdelningar.

31 januari 2018 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att undanta hela Bromstens IP ur detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2.  Staden behöver dock fortsättningsvis utreda skola för upp till 900 elever samt idrottshall i Bromsten.

Flera byggaktörer

Gustav 1 och Gunhild 5 ägs av Fastpartner/Slättö. Fastigheten Gunhild 7 ägs av JM AB. Gunhild 4 ägs av Ikano Bostad AB .

 

Tidplan

År 2008 startades ett detaljplanearbete för fastigheterna Gunhild 4, 5 och 7 utifrån godkänt program för Bromstens industriområde. Samråd om planförslaget för Gustav 1, Gunhild 4 med flera pågick under perioden 15 februari till 28 mars 2016. Granskning av planen genomfördes 21 juni till 2 augusti 2017.

Vid Stadsbyggnadsnämndens möte 11 oktober 2018 godkändes detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp. Detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 antogs vid Kommunfullmäktiges möte den 18 februari 2019. Detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp vann laga kraft 8 juli 2019.

Pågående arbeten

Arbetena med att omvandla Bromstens industriområde och kvarteret Tora med flera startade i oktober 2018. Nu är vi inne i byggetapp 2 och den grundläggande infrastrukturen byggs upp. Det innebär att gator byggs, ledningar läggs samt vatten-och avloppsledningar dras. Byggnationen av bostäderna planeras påbörjas i början av 2021.

Markförstärkningar i området

Området ligger på gammal sjöbotten. Därför kommer vi även fortsättningsvis arbeta med att förstärka delar av marken i området. Vi kommer även att utföra spontningsarbeten av arbetsmiljöskäl. Det innebär att stålplankor trycks ned i marken som en stödkonstruktion för att förhindra att marken rasar in i ledningsschakterna, som kommer att vara mycket djupa.

Spångaån vidgas och förstärks

Spångaån grävs ur och dimensioneras för höga vattenflöden vid extrema regn bland annat med hjälp av en översvämningsyta vid parken och magasin under marken. Marken förstärks längs sidorna av ån och ny grönska planteras som trivs i mark där det är olika vattennivåer.

Störningar under byggtiden

Byggnationen kan innebära en del störningar till exempel att byggtransporter ökar, damm och buller från arbetsområdet, avstängda gator och tillfälligt omlagda vägar i närområdet med mera.

I nedre delen av Skogsängvägen (se lila område på kartan) pågår schakt- och uppfyllning av överlastmassor. Del av Skogsängsvägen stängs och det går inte att köra, gå eller cykla genom det röda området som är markerat på kartan. Följ anvisningskyltar för alternativ väg.

Vid Mjölnarstigen (se cerisefärgat område på kartan) pågår kalkcementstabilisering, överlast samt schakt för vatten och avloppsarbeten. Följ anvisningskyltar för alternativ väg.

Schaktarbeten har påbörjats mellan ån och järnvägen söder om Åkantsgränd. (Markerat som ljusgrönt på kartan nedan).

 

Parkera på anvisad plats

Ett felparkerat fordon kan ställa till det ordentligt. Gatorna är viktiga transportvägar till och från arbetsområdet. Parkera därför på anvisade platser för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt.

Spännande men farlig plats

En byggarbetsplats kan vara en spännande men också farlig plats att vistas på. Du kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att respektera avstängningar och följa de anvisningar som anges. Gena aldrig över arbetsområdet och var uppmärksam i samband med backande fordon, eftersom föraren av fordonet kan ha svårt att se dig. Hjälp oss att undvika att barn och unga vistas inom arbetsområdet.

Presentation för boende i närområdet vid informationsmöte 28 augusti 2019.

Bilder

Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild m. m.fl. är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild med flera, är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Sebastian Wahlström Klampfl

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Mer om Bromstensstaden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad