Vy från parken.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor
Projekt Pågående

Bromstensstaden etapp 2

Bromsten

Staden omvandlar en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Bromstensstadens etapp 2 innehåller kvarteren Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 med flera. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Markarbeten pågår inom området.

Pågående och planerade arbeten

Arbetena med att omvandla Bromstens industriområde till Bromstensstaden pågår för fullt. Marken förstärks och den grundläggande infrastrukturen byggs upp. Det innebär att gator byggs, ledningar läggs samt vatten-och avloppsledningar dras. PEAB utför markarbetena på uppdrag av exploateringskontoret.

Om projektet - Bromstensstaden etapp 2

Bromstens industriområde omvandlas till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Området ligger nära Spånga station, som är en stor knutpunkt med pendeltåg och ett antal busslinjer som trafikerar västerort. Även vid Duvbovägen, cirka 200 meter från planområdet, finns bussförbindelser.

Planområdet avgränsas i nordost av Spångaån och Skogsängsvägen och i sydväst av Mälarbanan. Bromstenstaden etapp 2 omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen med cirka 1 000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och 8 förskoleavdelningar.

Byggaktörerna bygger inom sitt kvarter


På illustrationen ovan framgår byggaktörerna för Bromstensstaden etapp 1- kvarteret Tora med flera samt Bromstensstaden etapp 2 - Gustav, Gunhild med flera.

Byggaktörerna kommer nu successivt in i området. De uppför bostäder och lokaler inom sin kvartersmark.

Tidplan

Detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp - fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 vann laga kraft 8 juli 2019.

I området pågår markarbeten på allmän plats, det vill säga det som ska bli gata, park och torg. Markarbetena utförs av Peab på uppdrag av exploateringskontoret och arbetena samordnas med Bromstensstadens etapp 1.

En del byggaktörer utför förberedande arbeten inför byggnation av bostäder och lokaler.

Trafikverkets arbeten

Bilder

Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild m. m.fl. är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild med flera, är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.
Utsikt från balkong inom kvarteret Gunhild ut mot stora parken. Bild: JM.
Utsikt från balkong inom kvarteret Gunhild ut mot stora parken. Bild: JM.
Utsikt mot JM:s kvarter Gunhild från gång- och cykeltunneln under Mälarbanan: Bild: JM.
Utsikt mot JM:s kvarter Gunhild från gång- och cykeltunneln under Mälarbanan: Bild: JM.
JM:s kvarter Gunhild sedd från parkområdet vid Skogsängsvägen. Bild: JM.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp - fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 vann laga kraft 8 juli 2019. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

För frågor om Stockholms stads arbeten i Bromstensstaden

Stockholms stads funktionsbrevlåda Bromstensstaden

JM, Kvarteret Gunhild 7, Bromsten

JM Kundtjänst

Amer Halabi

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Mer om Bromstensstaden

Uppdaterad