dcsimg
Projekt Planerat

Bromstensstaden etapp 2

Bromsten

Staden vill omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Bromstensstadens etapp 2 innehåller kvarteren Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 med flera. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Pågående arbeten

Arbetena med att omvandla Bromstens industriområde och kvarteret Tora med flera startade i oktober 2018. PEAB utför arbetena på uppdrag av exploateringskontoret. Nu är vi inne i byggetapp 2 och den grundläggande infrastrukturen byggs upp. Det innebär att gator byggs, ledningar läggs samt vatten-och avloppsledningar dras. Byggnationen av bostäderna planeras påbörjas i början av 2021.

Markförstärkningar i området

Området ligger på gammal sjöbotten. Därför kommer vi även fortsättningsvis arbeta med att förstärka marken i området. Vi utför även spontningsarbeten av arbetsmiljöskäl. Det innebär att spont trycks ned i marken som en stödkonstruktion för att förhindra att marken rasar in i ledningsschakten, som är mycket djupa.

Spångaån vidgas och förstärks

Spångaån grävs ur och dimensioneras för höga vattenflöden vid extrema regn bland annat med hjälp av en översvämningsyta vid parken och magasin under marken. Marken förstärks längs sidorna av ån och ny grönska planteras som trivs i mark där det är olika vattennivåer.

Störningar under byggtiden

Arbetena innebär en del störningar, till exempel att byggtransporterna ökar, damm och buller från arbetsområdet, avstängda gator och tillfälligt omlagda vägar i närområdet med mera. Arbete utförs under vardagar klockan 07:00-22:00. Endast stabilisering av kalkcement utförs till 22:00, övriga arbeten utförs till 19:00.

Arbetsområdet är markerat med orange, streckad linje på kartan nedan.

  • Spontarbeten på nedre delen av Mjölnarstigen, se blåmarkerat område på kartan. Det går inte att köra, gå eller cykla genom området. Följ anvisningsskyltar för alternativ väg.
  • Uppsättning av skyddsplank till angränsade fastigheter, stabilisering av kalkcement samt lednings- och schaktarbeten på Winquists väg, se blå linje på kartan. Det går inte att köra, gå eller cykla genom området. Följ anvisningsskyltar för alternativ väg.
  • Avstängt område vid Skogsängsvägen, se det lila markerade området på kartan. Det går inte att köra, gå eller cykla genom området. Följ anvisningsskyltar för alternativ väg.
  • Stabilisering av kalkcement vid Konstapel Borgs väg.
  • Stabilisering av kalkcement mellan oljecentralen och Åkantsgränd, se det röda streckade området på minikartan.
  • Avstängd bro vid Åkantsgränd, se gulmarkerat område på kartan. Det går inte att köra, gå eller cykla genom området. Följ anvisningsskyltar för alternativ väg.
  • Spontarbeten mellan Åkantsgränd och Midgränd, se det ljusgrönt markerade området på kartan.

 Kommande arbeten

  • Spontarbeten på Winquists väg, se rödmarkerat område på kartan.
  • Schakt- och pålningsarbeten vid Konstapel Borgs väg.
  • Stabilisering av kalkcement mellan Åkantsgränd och Midgränd, se det ljusgrönt markerade området på kartan.

 

Nordvästra delen av Winquists väg stängs av

Arbetena med markförstärkning och ledningsarbeten för bland annat vatten- och avlopp kommer att genomföras längs Winquists väg, från Mjölnarstigen och fram till den blivande Tvätt-Anders park samt Skogängsvägen och del av Mjölnarstigen. Winquists väg stängs av för fotgängare,cyklister och bilister, då arbetena är omfattande med djupa schakter som upptar hela vägbredden. Då kommer Mjölnarstigen, Fernlundastigen och Cervins väg att bli återvändsgator.

Skyddsplank för din säkerhet

För att skydda närboende och allmänhet kommer ett skyddsplank att sättas upp mellan entreprenadarbetena och villatomterna mot de närmsta kvarteren, se blå linje på kartan ovan. Planket kommer att monteras i början av augusti och stå kvar under den tid arbetena genomförs, det vill säga i cirka två år.

Annan väg för gång- cykel och biltrafikanter

Under den tid som vi genomför arbetena på Winquists väg och Skogängsvägen, hänvisar vi all trafik att använda Duvbovägen samt Spånga Kyrkväg, där det finns gång- och cykelbana samt signalreglerade korsningar.

Gena inte över arbetsområdet

Vi värnar om säkerheten för dem som arbetar inom området och för allmänheten. Det kan vara svårt för allmänheten att förutse och förstå att en olycka kan ske. Vistas därför inte i arbetsområdet eller gena över det.

Inom arbetsområdet pågår arbetsmoment som kan vara farliga och om inte skyddet runt arbetsområdet respekteras, leda till livsfara. Inom området pågår schaktarbeten för djupa schakter som kommer att vara spontade. Det innebär arbetsmoment som är en fara för allmänheten.

Spännande men farlig arbetsplats

En byggarbetsplats är en spännande men också farlig plats att vistas på. Du kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att respektera avstängningar och följa de anvisningar som anges. Du som förälder har ansvar för att ditt barn inte vistas inom arbetsområdet.

Om projektet -Bromstensstaden etapp 2

Detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp - fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 vann laga kraft 8 juli 2019. Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Området ligger nära Spånga station, som är en stor knutpunkt med pendeltåg och ett antal busslinjer som trafikerar västerort. Även vid Duvbovägen, cirka 200 meter från planområdet, finns bussförbindelser.

Planområdet avgränsas i nordost av Spångaån och Skogsängsvägen och i sydväst av Mälarbanan. Planen omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen med cirka 1000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och 8 förskoleavdelningar.

Flera byggaktörer


Gustav 1 och Gunhild 5 ägs av Fastpartner/Slättö. Fastigheten Gunhild 7 ägs av JM AB. Gunhild 4 ägs av Ikano Bostad AB . På kartan ovan framgår byggaktörer för Bromstensstaden etapp 1- kvarteret Tora med flera samt Bromstensstaden etapp 2 -Gustav, Gunhild med flera. 

 

Tidplan

År 2008 startades ett detaljplanearbete för fastigheterna Gunhild 4, 5 och 7 utifrån godkänt program för Bromstens industriområde. Samråd om planförslaget för Gustav 1, Gunhild 4 med flera pågick under perioden 15 februari till 28 mars 2016. Granskning av planen genomfördes 21 juni till 2 augusti 2017.

31 januari 2018 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att undanta hela Bromstens IP ur detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2. Staden behöver dock fortsättningsvis utreda skola för upp till 900 elever samt idrottshall i Bromsten.

Vid Stadsbyggnadsnämndens möte 11 oktober 2018 godkändes detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 och detaljplanen antogs vid Kommunfullmäktiges möte den 18 februari 2019. Detaljplanen för Bromstensstadens etapp 2 vann laga kraft 8 juli 2019.

Bilder

Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild m. m.fl. är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild med flera, är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp vann laga kraft 8 juli 2019. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

För frågor och synpunkter om projektet

Funktionsbrevlåda Bromstensstaden

Sebastian Wahlström Klampfl

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Mer om Bromstensstaden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad