Projekt Genomfört

Bygghandel har byggts vid Bällstavägen/Gamla Bromstensvägen

Bällsta

Vid Bällstavägen/Gamla Bromstensvägen har Ekesiöö byggt en ny bygghandel. De hade tidigare ett läge i Ulvsunda, men nu när bygghandeln har flyttat blir det möjligt att planera för nya bostäder i ett attraktivt, strandnära läge vid Bällstaviken och med närhet till kommunikationer.

Projektfakta

Bygghandel och upprustad närmiljö

Vid Bällstavägen/Gamla Bromstensvägen har en ny bygghandel byggts med tillhörande ytor och parkering för AB Karl Ekesiöö. Infart till bygghandeln sker från Gamla Bromstensvägen. Gatan har fått tre körfält fram till infarten till byggvaruhuset; ett norrgående och två södergående. På ömse sidor om vägen har grunda stenfyllda diken anlagts för att underlätta omhändertagandet av dagvatten från gatan.

Förbudet för genomfartstrafik på Gamla Bromstensvägen kvarstår, men börjar gälla norr om infarten till den nya bygghandeln. Den befintliga avsmalningen vid övergångsstället i höjd med Mjölvägen har justerats något i sitt läge.

Korsningen med Bällstavägen är signalreglerad och samordnas med den närliggande korsningen Bällstavägen/Travbanevägen.

En ny gång- och cykelbana har byggts på östra sidan av Gamla Bromstensvägen på sträckan Bällstavägen/Mjölvägen. Cykelstråket har breddats till dubbelriktad cykeltrafik och separerats från gående. Cykelbanan är en del av ett regionalt cykelstråk som går längs Gamla Bromstensvägen och är utpekat som pendlingsstråk i Stockholms cykelplan. I cykelplanen är större delen av Gamla Bromstensvägen aktuellt för nyanläggning. Fortsättningen av den del som sträcker sig från Mjölvägen/Gamla Bromstensvägen vidare norrut ansvarar trafikkontoret för.

Befintligt övergångställe på Bällstavägen, väster om Gamla Bromstensvägen, har flyttats till den östra sidan om Gamla Bromstensvägen för att förbättra tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter. Nya och bredare mittrefuger har byggts för att höja trafiksäkerheten.

Längs byggnadens norra fastighetsgräns har ett bullerplank byggts. Avskärmande vegetation såsom buskar och träd planteras för att minska byggnadens framtoning mot befintlig villabebyggelse.

Bostäder planeras inom fastigheten Masugnen 1

Exploateringskontoret och AB Karl Ekesiöö kom överens om att Ekesiöö skulle flytta från sitt tidigare läge inom fastigheten Masugnen 1 i Ulvsunda industriområde.

Bygghandelns flytt möjliggör bostäder i ett bra kommunikationsläge i en attraktiv och strandnära bostadsmiljö vid Bällstaviken. Flytten medför också att bostäder möjliggörs på fler fastigheter i området, liksom en allmänt tillgänglig strandpromenad.

Området, där bygghandeln byggts, har tidigare varit outnyttjad mark, bland annat på grund av flygbuller.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Anna Savås

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad