Karta över området längs Bredängsvägen.
Projekt Planerat

Centrala Bredäng

Bredäng

Centrala Bredäng ska utvecklas till en trygg och levande stadsdel där förutsättningarna för att leva ett rikt stadsliv ökar. Bredängs egen identitet ska bevaras och stärkas med den nya bebyggelsen.

Projektfakta

Utveckling av centrum och ett område öster om centrum med nya bostäder och verksamheter

Ett planförslag ska tas fram för Centrala Bredäng. Målsättningen är att möjliggöra för cirka 800 bostäder samt lokaler för verksamheter i huvudsak i och kring den tidigare panncentralen samt i centrum.

Stadsutvecklingen ska bidra till utveckling av offentliga rum samt ny bebyggelse i Bredängs centrum och längs delar av Bredängsvägen, Vita Liljans väg, Gröna stugans väg samt Ålgrytevägen.

Projektet ska stärka det strategiska sambandet mellan Mälarhöjden och Bredäng genom utveckling av stadsrum som kopplar samman stadsdelarna samt genom utvecklade målpunkter i Bredäng. Projektet bidrar till en ökad täthet i ett mycket kollektivtrafiknära läge.

Bredängs centrum

Målsättningen är en stadsutveckling som värnar den ursprungliga tanken om centrumets småskaliga karaktär, i relation till det mer storskaliga omlandet, i kombination med en bebyggelseutveckling. Nya byggnader avses att prövas på obebyggda ytor. På den befintliga markparkeringen i centrumets södra del avses ett högre hus prövas. Syftet med att pröva ett högre hus är att möjliggöra en hög täthet i ett mycket kollektivtrafiknära läge. Centrumets offentliga rum planeras att omgestaltas.

Centrala Bredängs östra delar

För att möjliggöra ny bebyggelse i områdets östra delar föreslås befintliga verksamhetsbyggnader att rivas, undantaget delar av den före detta panncentralen. Målsättningen är att den före detta panncentralen och kringliggande stadsrum ska utvecklas som målpunkt, för i huvudsak verksamheter. I övrigt är målsättningen att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Dialog

I början av 2021 genomfördes en digital dialog med Bredängsskolans elever, i syfte att förstår hur de rör sig i de centrala delarna av Bredäng. Resultatet utgör kunskapsunderlag i framtagande av planförslag.

Tidplan

  • Samråd planeras kvartal 4, 2024
  • Granskning planeras kvartal 2, 2025
  • Antagande planeras kvartal 4 2026

Byggaktörer

Magnolia Produktion AB, Primula Bostad AB, Växtverket Fastighet AB och Skärholmens Församling

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Läs mer om digital dialog med Bredängsskolan

Kontakt

Cristina Engwall

Projektledare, exploateringskontoret

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad