Nya bostäder i Fagersjö.
Visionsbild av nya bostäder vid Ejdervägen. Illustration: White Arkitekter.
Projekt Planerat

Cirka 200 bostäder i Fagersjö

Fagersjö

I förslaget ingår cirka 200 nya bostäder i Fagersjö med lokaler i bottenvåningar och nya publika lokaler för verksamheten Mötesplats Fagersjö. Planen heter Farsta 2:1, Mätnålen 2, Mätkedjan 1 med flera med diarienummer 2017–17481.

Projektfakta

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder och lokaler för publik verksamhet i Fagersjö. Bostäderna byggs delvis på obebyggd mark och parkeringsplatser och delvis genom rivning och ersättning av en befintlig centrumanläggning.

Planområdet är uppdelat i två områden med cirka 350 meters avstånd från varandra. I planområdets västra del föreslås två öst-västligt placerade friliggande flerbostadshus i längor som ansluter till befintlig bebyggelse vid Gräsandsvägen och tillsammans med dessa formar nya gårdsrum. I planområdets östra del föreslås ny bebyggelse vid Ejdervägens och Havsörnsvägens med publika funktioner i bottenvåningen vid parkleken Måsen.

Ny bebyggelse i två områden

Området vid Gräsandsvägen inrymmer cirka 110 bostäder. Ett av husen föreslås innehålla ett LSS-boende med sex lägenheter. Bebyggelsen består av två grupper med två sammanlänkade lamellhus om sex våningar i suterräng. Mot gård i söder är byggnaderna i tre till fyra våningar. Två av lamellerna sitter ihop med ett garage. Den nya bebyggelsen som ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse placeras på en yta som idag är grönområde mellan husen.

Se förslaget i 3D. Klicka på solsymbolen för att se solstudie. 

Område vid Havsörnsvägen inrymmer cirka 105 bostäder. I korsningen Havsörnsvägen-Ejdervägen föreslås tre sammankopplade hus som formar ett hörn. De innehåller bostäder och lokal för centrumändamål. Husen är i fyra till fem våningar mot gata och i fem till sex våningar mot gård. Husen blir lägre och följer höjdskillnaden i dalsänkan för att harmoniera med intilliggande punkthus och villabebyggelse. Husen står på ett parkeringsgarage i två våningar som är sammanlänkat med befintligt punkthus.

Mot parkleken Måsen föreslås en ny byggnad för Mötesplats Fagersjö och bostäder. Byggnad är i fyra våningar mot Havsörnstorget med en suterrängvåning. Intill korsningen mellan Havsörnsvägen och Skrakgränd föreslås ett lamellhus i fem våningar.

Grönytor

Föreslagen byggnation innebär att tio utpekade skyddsvärda träd behöver avverkas. Mellan de två husen i område Gräsandsvägen avses tre skyddsvärda träd bevaras. Plantering av träd och grönska på gårdar ska kompensera delar av den natur som bebyggs och som exploateringen medför.

Staden, genom exploateringskontoret, bekostar och ansvarar för åtgärder för grönkompensation. Förslag på grönkompensation i projektet är att exempelvis plantering av träd eller buskar. En utredning gällande lämplig kompensation kommer tas fram under planarbetets fortsättning.

Bilparkering

Ett flertal befintliga markparkeringar föreslås ersättas i garage. Det totala antalet parkeringsplatser kommer att minska, vilket ska kompenseras genom olika former av mobilitetsåtgärder som är tillgängliga även för de befintliga boende.

Varför ska det byggas just i Fagersjö?

Stadens målsättning är att det ska byggas 140 000 nya bostäder fram till år 2030. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Flera bostadsprojekt pågår Farstaområdet.

I stadens översiktsplan talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. I den är Fagersjö utpekat som stadsutvecklingsområde med goda möjligheter för fortsatt komplettering. Kopplingarna bör utvecklas inom Fagersjö samt till omkringliggande stadsdelar, parker, grönytor, affärer, idrottsanläggningar och liknande. Särskilt viktigt är det att utveckla det prioriterade strategiska sambandet till Farsta genom tillkommande bostäder och en omvandling av Magelungsvägen till ett urbant stråk.

Genom planområdet löper ett lokalt samband mellan Fagersjö och Rågsved som behöver stärkas för att uppnå målet om en sammanhängande stad. Kopplingar kan ske via olika typer av åtgärder, som att utveckla stadsrum med byggande, parkstråk, aktivitetsstråk och omvandlande av gator. Parkleken Måsen och Fagersjöskolan är utpekade som viktiga mötesplatser.

Byggaktör

AB Familjebostäder

Preliminär tidplan för projektet:

  • Beslut om att påbörja arbetet med ett förslag till detaljplan, start-pm: maj 2018.
  • Samråd, med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: Samråd genomfördes 5 april till och med 16 maj.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: maj 2023.
  • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: juli 2023.

Tidig dialog

Under hösten 2017 genomförde stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret tillsammans med AB Familjebostäder en medborgardialog i Fagersjö.

De boende framförde bland annat att de önskar bättre kollektivtrafik, mer handel och service, fler mötesplatser och att Magelungens vattenkvalitet förbättras så att det går att bada och åka båt i sjön.

Många är positiva till ny bebyggelse men värnar också  om de grönområden som finns. Resultatet från dialogen kommer användas som underlagsmaterial i det fortsatta planarbetet.

Ta del av slutrapporten här. pdf

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Flygperspektiv över nya bostäder i Fagersjö.
Översiktsbild av området. Nya bostäder markerade med röd punkt. Illustration: White arkitekter.
Nya bostäder i Fagersjö.
Visionsbild av nya bostäder vid Ejdervägen. Illustration: White Arkitekter.
Nya bostäder i Fagersjö.
Visionsbild av nya bostäder vid Havsörnsvägen. Illustration: White arkitekter.
Nya bostäder i Fagersjö.
Visionsbild av nya bostäder med verksamhetslokaler vid Havsörnstorget. Illustration: White arkitekter.
Nya bostäder i Fagersjö.
Husens placering mellan Ejdervägen och Gräsandsvägen. Illustration: White arkitekter.
Husfasader i Fagersjö.
Hus vid Havsörnsvägen. Illustration: White Arkitekter.
Fasader i Fagersjö.
Hus vid Havsörnsvägen. Illustration: White Arkitekter.
Fasader i Fagersjö.
Hus vid Havsörnsvägen. Illustration: White Arkitekter.

Kontakt

Niklas Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Ludvig Holmberg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad