Cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan
Strömbron
Projekt Genomfört

Cykelbana på Strömbron och Stallgatan

Norrmalm

Stockholms stad säkerställer en framkomlig och trafiksäker lösning för cykeltrafik längs Strömbron och vid korsningen Strömbron-Strömgatan-Kungsträdgårdsgatan-Södra Blasieholmshamnen och vidare över Stallgatan.

Projektfakta

Bredare enkelriktade cykelbanor och säkrare korsningar

På Strömbrons östra del i norrgående riktning har bland annat ett körfält för biltrafik tagits bort för att ge plats åt en bredare cykelbana och gångbana. På den västra sidan har cykelbanan breddats.

Stallgatan är idag en genomfartsled anpassad för motorfordonstrafik och en viktig del av cykelpendlingsnätet.

Gatuutformningen ökar trafiksäkerhet och framkomlighet för cykeltrafiken. Det möjliggör också överflyttning av cyklister från den hårt belastade Arsenalsgatan till Stallgatan. Gatans begränsande bredd innebär att ett körfält har tagits i anspråk för att skapa en enkelriktad cykellösning.

Stallgatans korsning med Blasieholmstorg har anpassats och hastighetssäkrats för den förväntade ökningen av gående till det framtida Nobel Center.

Ska minska olyckor bland cyklister

Strömbron och korsningen med Strömgatan/Södra Blasieholmshamnen är sedan många år hårt belastad med cykeltrafik och gående. Stallgatan är utpekad som pendlingsstråk i cykelplanen.

Olycksstatistiken visar att det fanns ett behov av åtgärder för att förbättra situationen för cyklister. Den nya utformningen på Strömbron och korsningen bedöms öka både säkerhet och framkomlighet för cyklister och gående.

Bygget pågick maj 2017 - juni 2018. Stockholms stad planerade och genomförde projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad