Karta över markanvisningsområdet i Enskede, Bägersta Byväg
Inom det markerade området pågår detaljplanearbete för drygt 600 nya bostäder.
Projekt Planerat

Drygt 600 nya bostäder nära Enskedefältet

Enskedefältet

Staden planerar att bygga cirka 600 lägenheter, 35 stadsradhus och nya förskolor i området mellan Enskedefältet och Årsta industriområde. Samråd om detaljplanen hålls preliminärt under kvartal 1/kvartal 2 2022.

Aktuellt

Ett förslag till markanvisning i planområdet finns på exploateringsnämndens föredragningslista för den 11 mars 2021. 

När beslut fattats av nämnden uppdateras informationen på webben.

Aktuella nämndhandlingar kan du läsa på insyn.

Insyn, nämndhandlingar exploateringsnämnden 

Projektfakta

Staden utreder cirka 600 nya lägenheter

Projektet omfattar cirka 600 lägenheter i flerbostadshus och cirka 35 stadsradhus. Ambitionen är att skapa en bred blandning av lägenheter i form och storlek för att skapa ett attraktivt bostadsområde för så många som möjligt. Staden planerar också nya förskolor i området.

Exploateringsnämnden anvisade i juni 2014 mark till byggherrarna Besqab, SMÅA och Wallenstam för cirka 100 bostäder vardera samt 20 småhus, det vill säga totalt cirka 320 bostäder. Beslut om påbörja detaljplanearbetet för Bägersta Byväg togs i maj 2016 i stadsbyggnadsnämnden. Enligt det beslutet ska staden utreda möjligheten att bygga 600 lägenheter och 35 radhus. Det exakta förslaget om antal bostäder, utformning, höjder med mera presenteras vid samrådet. Det slutliga beslutet fattas sedan av kommunens politiska ledning.

Tidplan för detaljplanen

Arbetet med detaljplanen startade i maj 2016.

Samråd om förslag till detaljplan hålls preliminärt under första halvåret av 2022.

Under samrådsperioden finns det möjlighet för alla att ta del av förslaget och alla utredningsrapporter samt att lämna synpunkter. 

Bakgrund till projektet

Området längs med Bägersta Byväg och sydost om Sockenvägen i stadsdelen Enskedefältet har sedan början av 2000-talet diskuterats som en lämplig plats för bostadsbyggande. I och med att arbetet med att lägga kraftledningen i en tunnel blev klart under 2011, kunde staden fortsätta med planerna på ny bebyggelse. Kostnaden för att gräva ner kraftledningen betalades av staden under förutsättning att de frigjorda ytorna skulle bebyggas.

Med en modern kvartersstruktur, variationsrik bebyggelse och bostäder med olika upplåtelseform finns goda förutsättningar att skapa ett attraktivt bostadsprojekt. De nya bostäderna kan bidra till en starkare koppling mellan Enskedefältet och den planerade bebyggelsen på Årstafältet.

Enskede Värdshus vill bygga 90 nya bostäder

Enskede Värdshus önskar bygga cirka 90 bostadsrätter på sin nuvarande tomt. Förslaget innebär att den nuvarande byggnaden rivs. Restaurangverksamheten är tänkt att fortsätta i bottenvåningen på det nya huset. Detaljplanearbetet startade i december 2017 och kommer att samordnas med Bägersta Byväg-projektet.

Läs mer om Enskede Värdhus-projektet här.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

William Stepp

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad