Visionsbild. 250 nya bostäder vid Kista gård.
Projekt Genomfört

250 nya bostäder vid Kista gård

Kista

Mellan Kista Alléväg och Kista Gårdsväg byggs cirka 250 lägenheter samt en förskola. Kista Gård etapp 3. Planområdet ligger inom fastigheten del av Akalla 4:1, Selfoss 1. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och att uppnå en variation av upplåtelseformer och ett bra bostadsutbud.

Bildgalleri

Kista Gård, etapp 3.
Kista Gård, etapp 3. Illustration: Cobab Sverige AB
Kista Gård, etapp 3.
Kista Gård, etapp 3. Illustration: Cobab Sverige AB
Kista Gård, etapp 3.
Kista Gård, etapp 3. Illustration: Cobab Sverige AB
Kista Gård, etapp 3.
Kista Gård, etapp 3. Illustration: Cobab Sverige AB
Kista Gård, etapp 3.
Kista Gård, etapp 3. Illustration: Cobab Sverige AB
Karta: Kista Gård etapp 3
Karta: Kista Gård etapp 3
Kista Gård, etapp 3.
Kista Gård, etapp 3. Illustration: Cobab Sverige AB

Projektfakta

Ett nytt kvarter

SHH Bostad AB uppför tillsammans med Fabege ett nytt kvarter med cirka 250 bostäder. Bebyggelsen varierar med 5 till 8 våningar. Samtliga bostäder upplåts som bostadsrätt. I fastigheten byggs även ett garage under mark med cirka 285 parkeringsplatser.

Byggnationen pågår sedan våren 2018. För anmälan av intresse av bostad vänligen kontakta byggaktören SHH Bostad AB.

Stensättning, asfaltering och grönska -sista arbetena utförs

I mitten av april startar Stockholms stads arbeten med finplanering av Kista gårdsväg. I arbetet ingår bland annat asfaltsrivning, kompletterande ledningsdragningar i mark, fyllning, sättning av kantsten asfaltering och plattläggning.

Trädgropar kommer att byggas för skelettjordar som träden kommer att planteras i. Skelettjordarna bidrar till att träden trivs bättre. Jorden blir inte för kompakt, rötterna får tillräckligt med plats så att syre och näring kan komma ned till dem. Skelettjordarna är också en viktig komponent för en bättre dagvattenhantering.

Arbetena innebär en del störningar, till exempel att byggtransporter ökar, damm och buller från arbetsområdet. Med mera. Gator samt gång- och cykelbanor i närområdet kommer tillfälligt behöva läggas om. För din egen säkerhet - var uppmärksam på skyltningen i området.

Arbetena utförs av Frijo AB på uppdrag av Stockholms stad och beräknas vara avslutade vid årsskiftet 2020/2021. Till våren 2021 planteras träden i trädgroparna.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Fredrik Ågren

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad