tecknad bild på hur det kan se ut.
Visionsbild av vy från korsningen Västbergavägen/Elektravägen. Illustration: VizArk
Projekt Pågående

Fastighet byggs om i Västberga industri

Västberga

Det blir en förtätning av fastigheter samt utveckling av fler verksamheter och kontor i Västberga industriområde. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Utveckla området

Planen innebär en utveckling av området för livsmedelshantering, logistik, kontor, parkering och i viss mån även restaurangändamål. Fastigheterna som berörs är Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt det före detta spårområdet på Västberga 1:1.

Nya arbetstillfällen

Planförslaget medger tät bebyggelse och en hög exploatering. Det ses som positivt att det skapas nya arbetstillfällen i söderort och att Västbergaområdet utvecklas.

Detaljplanen har en flexibel utformning som möjliggör flera olika sätt att nyttja fastigheterna. Fastighetsägaren har för närvarande dialog med flera olika aktörer som vill etablera sig inom planområdet. Samtliga intressenter vill nyttja området för en blandning av verksamheter och kontorsverksamhet. För att göra det möjligt är planens utformning flexibel och styr endast de detaljer som anses viktiga för att säkerställa en fungerande utveckling av området. 

Tidplan

  • Samråd om detaljplanen: våren 2018
  • Granskning av detaljplanen: 3 juni–30 juni 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: hösten 2020
  • Detaljplanen vann laga kraft 14 januari 2021

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hanna Ljungqvist

projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad