dcsimg
Planerade bostadshus i kvarteret Anisen
Projekt Planerat

Fem flerbostadshus vid Lingvägen

Hökarängen

Detaljplanen ska ge byggrätt för fem flerbostadshus i kvarteret Anisen mellan Lingvägen och tunnelbanespåret. Totalt planeras cirka 190 lägenheter i fyra punkthus och ett lamellhus.

Projektfakta

Vad?

Detaljplanen ska ge byggrätt för fem flerbostadshus mellan Lingvägen och tunnelbanespåret. Totalt planeras cirka 190 lägenheter i fyra punkthus och ett lamellhus. Lekytan i områdets södra del föreslås bli gemensam för bostäderna punkthusen och lamellhusen. Marken mellan lamellhuset och punkthusen ska vara tillgänglig för gemensam utfart från fastigheterna.

Den nya bebyggelsens karaktär ska till skala och formspråk och med inslag av grönska passa in i området och tillföra nya kvaliteter. Detaljplanen skapar ett tydligare gaturum längs med Lingvägen och ger ett tätare visuellt samband mellan stadsdelarna Farsta och Hökarängen. 

Den förskola som finns inom området har tillfälligt bygglov och ska rivas. Den kommer att få ett nytt permanent läge på andra sidan Lingvägen. Den nya större förskolan prövas i en egen detaljplan som beräknas antas samtidigt som detaljplanen för kv Anisen

När?

Tidplanen gäller under förutsättning att detaljplanerna för bostäderna i kv Anisen 1 och 2 och förskolan inom fastigheten Farsta 2:1 löper i huvudsak parallellt och antas samtidigt.
Startantagande: 9 oktober 2013
Samråd: 3 februari – 16 mars 2015
Granskning: 16 december 2015 – 10 februari 2016
Antagande: 14 april 2016
Laga kraft: andra kvartalet 2016.

Vem?

Fastigheterna ägs av Stockholms stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Madeleine Lundbäck

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad