Byggnadens norra fasad och entrétorget illustrerat (Lugnet arkitektur).
Projekt Planerat

Studentbostäder vid Nathorstvägen

Hammarbyhöjden

Vid Nathorstvägen i Hammarbyhöjden planeras ett nytt bostadshus med cirka 50 nya studentbostäder. Den nya byggnaden föreslås i slänten söder om Hammarbykyrkan och befintligt flerbostadshus med studentbostäder, Hammarbyhemmet, i kvarteret Klokryparen.

Projektfakta

Studentbostäder vid Nathorstvägen

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan vid Nathorstvägen i Hammarbyhöjden. Förslaget möjliggör en ny byggnad med cirka 50 studentbostäder i slänten söder om Hammarbykyrkan och befintligt flerbostadshus med studentbostäder, Hammarbyhemmet. Detaljplanen möjliggör även för ett miljöhus vid Nathorstvägen. Den nya byggnaden placeras i souterräng med fem våningar mot tunnelbanespåren och tre våningar mot befintlig bebyggelse vid Nathorstvägen.

Den nya byggnaden föreslås placeras på en bergsplatå, vilket gör att en större del av sluttningen och den befintliga trädridån mot tunnelbanespåren kan bevaras.

Byggnadens entré föreslås mot nordost, mittemot Hammarbyhemmets södra gavel. Marken mellan byggnaderna planas ut till en entréplats med utrymme för planteringar, cykelparkering och angöring med fordon via Nathorstvägen. På bostadsgården, i planområdets nordvästra del, planeras en uppbyggd gradängtrappa i trä. Här växer även en större ek som föreslås bevaras och skyddas. Tanken är att den nya bostadsgården kan nyttjas av studenter från både den nya byggnaden och Hammarbyhemmet för olika sociala aktiviteter, där även det nya miljöhuset föreslås kunna användas av studenter från de bägge byggnaderna.

Hammarbykyrkan och Hammarbyhemmet

Planområdet ligger i nära anslutning till Hammarbykyrkan och Hammarbyhemmet som båda uppfördes i slutet av 1960-talet. Byggnaderna har en tidstypisk arkitektur med inslag av brunt tegel, plåtdetaljer, rå betong och mörka träfasader, vilket skiljer sig från omgivande bebyggelse. Den nya byggnaden ska i höjd och placering underordnas Hammarbykyrkan i stadsbilden och ska utformas så att den anknyter till både Hammarbykyrkan och Hammarbyhemmet.

Byggaktör

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.

Tidplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni, 2021.
  • Detaljplanen är på samråd 16 maj–15 augusti, 2023.
  • Granskning planeras kvartal 1, 2024.
  • Antagande planeras kvartal 2, 2024.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Byggnadens norra fasad och gårdsrummet illustrerat (Lugnet arkitektur).
Byggnadens entré illustrerat (Lugnet arkitektur).
Byggnadens norra fasad och entrétorget illustrerat (Lugnet arkitektur).
Byggnadens södra fasad illustrerat (Lugnet arkitektur) .
3D-illustration med ny byggnad, vit volym, sett från väster (Stadsbyggnadskontoret).
Byggnaden sett från norr med respektive kulöralternativ (Lugnet arkitektur).
Byggnaden sett från söder med respektive kulöralternativ (Lugnet arkitektur).

Kontakt

Adam Hörnedal

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Alexandra Björklund Moisio

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad