dcsimg
Flygbild över östra Farsta strand med vy mot nordväst. Bild: ÅWL Arkitekter
Projekt Planerat

Flerbostadshus, förskola och uteplats till vårdboende i Farsta strand

Sju nya flerfamiljshus föreslås längs gatorna Magelungsvägen och Ullerudsbacken i Farsta strand. Planförslaget möjliggör för centrum- och skoländamål i bottenvåningarna samt en förskola vid Ullerudsbacken. En uteplats till ett äldreboende vid Stieg Trenters torg ingår också i planförslaget, liksom en omvandling av Magelungsvägen. Projektet rör den andra etappen av Bjurö 1.

Flerbostadshus, förskola och uteplats till vårdboende i Farsta strand

Bostäder vid Magelungsvägen och Ullerudsbacken

Sju nya bostadshus varav sex har möjlighet till centrumanvändning i bottenvåningarna, placeras längs gatorna Magelungsvägen och Ullerudsbacken. Ett hus har möjlighet till förskola i sin bottenvåning och där planeras en förskola med fem avdelningar.

Magelungsvägen ska bli trevligare att röra sig längs till fots och eller med cykel genom bättre och bredare gång- och cykelbanor och trädplanteringar.För att uppnå karaktären av stadsgata placeras husen direkt vid trottoaren. Husens bottenvåningar ska ha glasade entréer och de flesta lägenheterna ska vara något upphöjda över gatunivån för att yndvika insyn.

Farsta har stor stadsutvecklingsmöjligheter

Farsta är ett utpekat fokusområde i Översiktsplan för Stockholm och ska utvecklas med bostäder, fler arbetsplatser, ökad handel samt idrott och kultur. Farsta har ett strategiskt läge i söderort med stora stadsutvecklingsmöjligheter och många kvaliteter som kan tillvaratas och utvecklas.Området ingår i programmet för Tyngpunkt Farsta som bland annat anger att utvecklingen så långt som möjligt ska skapa en blandad stadsbebyggelse där en flexibel användning av bottenvåningarna möjliggörs.Abitionen är att tillföra stadsliv, orienterbarhet och trygga stråk samtidigt som Farstas kvaliteter värnas och omkringliggande områden till stor del bevaras.  

Tidplan

Samråd 12 februari - 26 mars 2019
Granskning november 2019
Antagande preliminärt februari 2020
Laga kraft preliminärt april 2020

Byggaktörer

Familjebostäder, Stenvalvet, Riksbyggen och Åke Sundvall

Bilder i samrådsförslag

I delområde A, vid Stieg Trenters torg, planeras en uteplats till ett vård- och omsorgsboende. Bild: Liljewall arkitekter
Illustrerad bild som visar hur bebyggelsen i delområde D kan se ut mot bostadsgården. Vy mot öster. Till höger skymtar befintliga hus inom kvarteret Bjurö.
Illustrerad bild som visar hur bebyggelsen längs Magelungsvägen i

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Therese Ericsson

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad