Flygbild över Farsta som visar projektet Bjurö 1.
Flygbild över Farsta strand som visar befintlig bebyggelse tillsammans med den bebyggelse, till höger i bild, som detaljplanen möjliggör. I bakgrunden syns Farsta. Bild: ÅWL
Projekt Pågående

Flerbostadshus, förskola och uteplats till vårdboende

Farsta Strand

Planen har vunnit laga kraft. Sju nya flerfamiljshus placeras längs gatorna Magelungsvägen och Ullerudsbacken i Farsta strand. Detaljplanen möjliggör för centrum- och skoländamål i bottenvåningarna samt en förskola vid Ullerudsbacken. En uteplats till ett vård- och omsorgsboende vid Stieg Trenters torg ingår också, liksom en omvandling av Magelungsvägen. Projektet rör den andra etappen av utveckling av område vid fastigheten Bjurö 1.

Bilder i granskningsförslag

Fotomontage som visar hur byggnaden i delområde D kan utformas. Vy mot nordväst på gångvägen från Magelungen. Bild: Jägnefält Milton
Illustrerad bild som visar hur bebyggelsen inom delområde C kan utformas. Vy mot söder från bron över Nynäsbanan. I bakgrunden skymtar befintlig bebyggelse på fastigheten Bjurö 1. Bild: TMRW/Rits arkitekter
Bild som visar ny bebyggelse. Vy mot öster på husens gårdssida. Till höger skymtar befintlig bebyggelse på fastigheten Bjurö 1. Bild: TMRW/Rits arkitekter
Illustrerad bild som visar hur förskole- och bostadsgårdar liksom fasader på ny bebyggelse kan utformas. Vy mot norr, från Nordmarksvägen. Befintligt bostadshus på fastigheten Bjurö 1 skymtas till höger. Bild: TMRW/ON arkitekter
Illustrerad bild som visar hur ny bebyggelse kan utformas. Vy mot väster, längs Magelungsvägen. Till vänster skymtar befintlig bebyggelse på fastigheten Bjurö 1. Bild: TMRW/Rits arkitekter
Situationsplan för de delar av planområdet där bostäder planeras. Bild: Landskapslaget
Illustrerad bild som visar hur ny uteplats till ett befintligt vård- och omsorgsboende kan utformas. Bild: Liljewall arkitekter
Illustrerad bild som visar hur ny bebyggelse inom planområdet kan utformas. Vy mot söder, längs Ullerudsbacken. Bild: Jägnefält Milton
Flygbild över Farsta strand , med Farsta i bakgrunden, som visar befintlig bebyggelse samt den bebyggelse som detaljplanen möjliggör till höger i bilden. Bild: ÅWL Arkitekter
Illustration av Magelungsvägens framtida utformning. Bild: AJ Landskap

Projektfakta

345 bostäder vid Magelungsvägen och Ullerudsbacken

Sju nya bostadshus som alla har möjlighet till centrumanvändning i bottenvåningarna, placeras längs gatorna Magelungsvägen och Ullerudsbacken. En förskola med fyra avdelningar byggs i hus med möjlighet till förskola i bottenvåningen.

Magelungsvägen ska bli trevligare att röra sig längs till fots och eller med cykel genom bättre och bredare gång- och cykelbanor och trädplanteringar. För att uppnå karaktären av stadsgata placeras husen direkt vid trottoaren. Husens bottenvåningar ska ha glasade entréer och de flesta lägenheterna ska vara något upphöjda över gatunivån för att undvika insyn.

Farsta har stora stadsutvecklingsmöjligheter

Farsta är ett utpekat fokusområde i Översiktsplan för Stockholm och ska utvecklas med bostäder, fler arbetsplatser, ökad handel samt idrott och kultur. Farsta har ett strategiskt läge i söderort med stora stadsutvecklingsmöjligheter och många kvaliteter som kan tillvaratas och utvecklas. Området ingår i programmet för Tyngdpunkt Farsta som bland annat anger att utvecklingen så långt som möjligt ska skapa en blandad stadsbebyggelse där en flexibel användning av bottenvåningarna möjliggörs. Ambitionen är att tillföra stadsliv, orienterbarhet och trygga stråk samtidigt som Farstas kvaliteter värnas och omkringliggande områden till stor del bevaras.

Tidplan

  • Laga kraft, 1 mars 2022
  • Antagande i kommunfullmäktige, 21 januari 2022
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden, 10 december 2020

Byggaktörer

Familjebostäder, Riksbyggen och Åke Sundvall

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Niklas Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Tsyrkulenko

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad