Steg 2 - Jämförelseförfarande Farsta strand

Karta över området i Farsta strand.

Exploateringskontorets inbjudan (steg två) till jämförelseförfarande inför direktanvisning av cirka 30 bostadsrätter inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta strand

Grattis!

Exploateringskontoret hälsar dig som gått vidare i jämförelseförfarandet inför direktanvisning i Farsta strand varmt välkommen till steg två i urvalsprocessen. I det här steget kommer ni som utvalda byggaktörer att få lämna in ytterligare material utöver det ni redan lämnat in i steg ett.

Inlämningsmaterialet ska omfatta två A3-sidor enligt instruktion i PDF-filen nedan. Staden kommer främst att bedöma inlämnade förslag i steg två utifrån nedan angivna bedömningsgrunder:

  • Genomförbarhet - Hur väl löser förslaget genomförandefrågor såsom avfallshantering, angöring och buller. Fördjupade resonemang utifrån aktuella styrdokument önskas. Idé om hur byggnation ska ske för att värna om träd och övrig natur.
     
  • Plats - Hur väl förslaget förhåller sig till detaljplaneförslaget och hur projektet förhåller sig till gångstråket ned mot Magelungen, Ullerudsbacken, platsens topografi och natur. 
     
  • Form och skala - Hur förslaget förhåller sig till omkringliggande bebyggelses karaktär och skala avseende idé om gestaltning, exempelvis genom material, fönstersättning, balkonger och så vidare.
     
  • Övergripande idéer och kvalitet - Vad ger förslaget platsen och vilka kvaliteter stärks genom förslaget. Både utifrån det allmänna perspektivet och utifrån de framtida boendes.

Dokument kopplade till steg 2

Sista dag för inlämning är den 30 augusti 2019.

Tävlingshandlingar

Allt övrigt material inför inlämning, specifika handlingar, markanvisningsavtal/ mall och bilagor samt stadens övriga dokument hittar du under steg ett (för detta jämförelseförfarande).

Kontaktperson vid eventuella frågor

Kontakta projektledare Therese Ericsson, se kontaktuppgifter nedan. Eventuella frågor besvaras mellan den 17-26 juni samt 12-23 augusti.

Skickar du in din fråga via e-post, skriv "Jämförelseförfarande Ullerudsbacken Farsta strand" i ämnesraden. 

Inkomna frågor av allmänt intresse kan komma att besvaras på denna sida.

Frågor och svar

Här redovisar vi svaren på de inkomna frågor kopplade till jämförelseförfarandet. (Tiden för att skicka in ytterligare frågor har passerats).

Kontakt

Therese Ericsson

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad