Föreslagen fasad mot Karlbergsvägen
Föreslagen fasad mot Karlbergsvägen
Projekt Pågående

Flerbostadshus på Karlbergsvägen

Vasastaden

Planförslag som innebär att ett befintligt kontorshus inom fastigheten Kadetten 29 på Karlbergsvägen rivs och ersätts med ett nytt flerbostadshus med cirka 87 lägenheter och lokaler i bottenvåning. Innergården rustas upp med ytor för lek och social samvaro.

Projektfakta

Kontorshus rivs och nya bostäder byggs

Kadetten 29 ligger på Karlbergsvägen 77 i Vasastaden. Planförslaget innebär att ett flerbostadshus med cirka 87 lägenheter kan byggas på fastigheten. Flertalet av lägenheterna får fönster i två väderstreck och balkonger mot gården.

Ny innergård

Planen innebär också en upprustning av innegården som nyttjas av flera fastigheter. På bostadsgården uppförs ytor för lek och social samvaro. Tanken är att den nya gårdsmiljön ska tillföra ett lyft för hela kvarteret och inte bara den egna fastigheten.

Huset anpassas till befintlig bostadsmiljö

Fastighetsägaren önskar riva befintligt kontorshus då det inte har bra tekniska och planmässiga förutsättningar för en omvandling till bostäder. 

Utformningen och placeringen av den planerade byggnaden passar väl in i den befintliga bebyggelsemiljön som främst är bostadsbebyggelse. Service i form av restauranger, caféer och butiker finns i närheten. Tillgången till kollektivtrafik är mycket god med närhet till Karlbergs pendeltågsstation, S:t Eriksplans tunnelbanestation och bussar. Planen bidrar till att öka bostadsutbudet i Stockholms innerstad. 

Tidplan

Planen hanteras med standardförfarande enligt följande preliminära tidplan:

  • Start-PM juni 2016
  • Plansamråd mars-april 2017
  • Granskning augusti-september 2017
  • Antagande kvartal 4 2017
  • Detaljplanen vann laga kraft 21 juni 2018

Fastighetsägare

Scandinavian Property Group (SPG).

Flygvy, fotomontage över föreslagen bebyggelse

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad