Flerbostadshus vid Medsolsbacken
Tidigt förslag till bebyggelse på platsen. Ny byggnad i gult. Förslaget kommer att bearbetas under planarbetet. Illustration: Belatchew arkitekter
Projekt Planerat

Flerbostadshus vid Medsolsbacken

Förslaget innehåller ett flerbostadshus om 50 hyresrätter på del av fastigheten Grimsta 1:2 mellan Medsolsbacken och Maltesholmsvägen.

Projektfakta

Syftet med förslaget är att uppföra ett flerbostadshus med cirka tolv våningar, 50 bostäder och eventuellt en verksamhetslokal. Förslaget ska bidra till omvandlandet av Maltesholmsvägen till en urban och levande gatumiljö och samordnas med pågående detaljplanarbete för Maltesholmsvägen.

En utgångspunkt för byggnadens placering är att den ska följa den befintliga punkthusgruppens riktning för att skapa en sammanhållen stadsbild. Byggnaden ska inte utformas som en fristående markör utan planeras att tillsammans med de övriga fyra höghusen vid Medsolsbacken upplevas som en helhet.

Det är viktigt att bra solförhållanden säkerställs för både den befintliga byggnaden norr om fastigheten och även för en möjlig bostadsgård mellan byggnaderna. Parkeringen ska lösas i garage under mark och följa stadens policy för gröna parkeringstal.

Staden äger marken inom planområdet och byggaktör är Sveafastigheter Utveckling AB som ingår i Sveafastigheter Bostad.

Tidplan

  • Start-PM i december 2020.
  • Samråd i november 2021.
  • Granskning i maj 2022.
  • Antagande i oktober 2022.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alina Petersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nina Wahlman Fält

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad