Flerbostadshus vid Medsolsbacken.
Illustration av den planera de byggnaden sedd från Maltesholmsvägen. Illustration: Belatchew Arkitekter.
Projekt Planerat

Flerbostadshus vid Medsolsbacken

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att avbryta projektet. Läs mer under tidplan.

Projektfakta

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att med hänsyn till områdets stads- och landskapsbild möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus i form av ett punkthus med ett LSS-boende (Lagen om stöd och service) och en verksamhetslokal i ett läge nära grönområden och kollektivtrafik. Planförslaget innehåller totalt 63 lägenheter. Målet är också att skapa ett tryggt och integrerat gaturum som bidrar till omvandlingen av Maltesholmsvägen till en urban och levande miljö.

Byggnaden är inplacerad mellan grönska, synliga berghällar och värdefulla tallar. Byggnaden består av 14 våningar. Bottenvåningen föreslås innehålla en verksamhetslokal, ett cykelrum mot Maltesholmsvägen och ett garage in mot berget. Det andra våningsplanet inrymmer LSS-boendet samt bostadskomplement vid entrén mot Medsolsbacken. Ett LSS-gruppboende kan erbjudas personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden.

En mindre bostadsgård möjliggörs i söder mot Medsolsbacken. Trappor och murar föreslås utformas i granit och betong för att både fysiskt och estetiskt möta berghällarna som utgör gränsen mellan kvartersmark och allmän plats.

Runt om den föreslagna byggnaden sparas park- och naturmark med berg i dagen och värdefulla tallar. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som beskrivs i plan- och bygglagen eller miljöbalken att en miljöbedömning behöver göras.

Se 3D-vy av projektet inklusive solstudie. 

Det är viktigt att bra solförhållanden säkerställs för de befintliga byggnaderna och för de allmänna platserna mellan dem. Se 3D-vy ovan som inkluderar sol- och skuggstudie.

Punkthuset föreslås placeras och vridas mot nordost likt de befintliga punkthusen på Medsolsbacken. Syftet är att byggnaderna ska upplevas som en väl gestaltad grupp och skapa en sammanhållen stadsbild. Fasad, material och kulörer ska utformas med en sammanhållen färgskala och ansluta till omgivande bebyggelse. Delar av den omgivande bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefull.

Parkering och mobilitetsåtgärder

Målet är att parkeringen ska lösas i garage under mark och följa stadens policy för gröna parkeringstal.

I anslutning till planområdet bedöms att det finns ett stort utbud av parkering utmed närliggande gator.

Enligt förslaget ska följande mobilitetsåtgärder erbjudas de boende: informationspaket och resecoach, cykelparkeringar av god standard, lätt nåbara cykelrum, förbättrade cykelfaciliteter, cykelpool, realtidsinformation gällande väder och kollektivtrafik, accesskort till SL, bilpool samt kylskåp för matleverans.

Park och natur

Förslaget innebär att marken norr om det föreslagna punkthuset ändras från natur till park. Förslaget betyder också att platsen rustas upp och får ökad skötsel enligt stadsdelens skötselplan. Parken mellan husen och den synliga berghällen skapar utrymme för vila och utgör en lokal mötesplats. Marken söder om det föreslagna punkthuset bevaras som naturmark med värdefulla tallar.

Byggaktör

Staden äger marken inom planområdet och byggaktör är Sveafastigheter Utveckling AB som ingår i Sveafastigheter Bostad.

Översiktsplanen

Översiktsplanen beskriver hur stadens bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Där beskrivs Hässelby strand som ett område med stora möjligheter till stadsutveckling inom befintlig bebyggelsestruktur. Maltesholmsvägen pekas ut som ett strategiskt samband med förutsättningar att omvandlas till ett urbant stråk med en levande stadsmiljö.

Tidplan

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att avbryta projektet. Läs mer i nämndens protokoll 2022-04-28.

Frågor och svar

Uppdaterad 2022-02-02

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alina Petersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nina Wahlman Fält

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Bildgalleri

Bostäder vid Medsolsbacken.
Vy vid Maltesholmsvägen. Illustration: Belatchew Arkitekter.
Bostäder vid Medsolsbacken.
Punkthuset sett från norr. Illustration: Belatchew Arkitekter.
Bostäder vid Medsolsbacken.
Vy vid Medsolsbacken. Illustration: Belatchew Arkitekter.
Bostäder vid Medsolsbacken.
Punkthuset sett från sydväst. Illustration: Belatchew Arkitekter.
Bostäder vid Medsolsbacken.
Översiktsbild med ungefärligt planområde rödmarkerat. Illustration: Belatchew Arkitekter.
Bostadshus Medsolsbacken
Fasad mot väster. Illustration: Belatchew Arkitekter.
Bostäder vid Medsolsbacken.
Fasad mot söder. Illustration: Belatchew Arkitekter.
Bostäder vid Medsolsbacken.
Fasad mot öster. Illustration: Belatchew Arkitekter.
Bostäder vid Medsolsbacken.
Fasad mot norr. Illustration: Belatchew Arkitekter.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad