Vy från nordöst, över föreslagen bebyggelse. Föskolan är vit med gula fönsterramar.
Vy från nordöst, över föreslagen bebyggelse (Niras arkitekter).
Projekt Pågående

Förskola i Tensta

Tensta

En nedbrunnen förskola ersätts med en ny med 5 avdelningar och cirka 90 platser. Planen berör fastigheten Tisslinge 2 vid Gullingeplan.

Projektfakta

90 förskoleplatser

En ny förskola med 5 avdelningar och cirka 90 platser byggs där en tidigare förskola brunnit ner.

Förskolebyggnaden blir i två våningar för att inte ta upp för stor yta av förskolegården.

Tidplan

  • Samråd 3 september – 15 oktober 2019.
  • Granskning 15 januari–12 februari 2020.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden 23 april 2020.
  • Laga kraft 30 maj 2020. Länsstyrelsens beteckning: 404-22180-2020.

Fastighetsägare

Stockholms stad äger all mark inom planområdet. Marken upplåts med tomträtt till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat.
I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som skett.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad