Detaljplaneområdet markerat med rosa.
Projekt Genomfört

Förskola vid Fastlagsvägen

Midsommarkransen

En förskolepaviljong har ersatts av en ny, större, permanent förskola med åtta avdelningar i kvarteret Fiberpennan i Midsommarkransen.

Projektfakta

Förskola med 8 avdelningar

En befintlig förskolepaviljong har ersatts med en ny, större, permanent förskola med 8 avdelningar vid Fastlagsvägen i Midsommarkransen. Den nya förskolebyggnaden har placerats för att uppnå en så stor förskolegård som möjligt. Förskolegården beräknas erbjuda cirka 30 kvadratmeter friyta per barn och naturen erbjuder fina och pedagogiska lekmiljöer. 

I samband med att den nya förskolan byggdes rustade staden upp allmän plats. Gångvägen vid förskolan har byggts om för att blir mer tillgänglig genom att trappan revs och nivåerna jämnades ut. I den anslutande gläntan har naturvårdsåtgärder utförts och ett soldäck med grillplats anlagts.

Byggaktör

 Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Tidplan

  • Byggnation av förskolan påbörjades under våren 2018.
  • Förskoleverksamheten flyttade in i byggnaden i augusti 2019.
  • I början av 2020 påbörjade Stockholms stad upprustningen av allmän plats.

Bilder

Vill du veta mer?

Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad