Illustration över förskolans byggnad, placering i förhållande till Äppelviksskolan.
Illustration över förskolans byggnad, placering i förhållande till Äppelviksskolan.
Projekt Planerat

Förskola vid Korsvägen i Bromma

Äppelviken

Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort. Ett arbete med detaljplanen för en ny förskola vid Korsvägen pågår. Planen gäller fastigheten Smedslätten 1:1.

Projektfakta

Korsvägen Smedslätten 1:1

Syftet är att upprätta en detaljplan för en förskola öster om Äppelviksskolan. Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort och därför önskar Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) att bygga en ny förskola om sex avdelningar vid Korsvägen, inom fastigheten Smedslätten 1:1.

Fastigheten ägs av Stockholms stad. Förskolebyggnaden som står där idag har ett tillfälligt bygglov. Förslaget innebär en detaljplaneändring för att permanenta befintlig förskola och den nya förskolan innebär en ökning av antal platser. Ny bebyggelse kommer att anpassas till omgivande bebyggelse och naturmiljö. Den omgivande naturen medför höga kvaliteter till förskolan och förskolegården kan anpassas för att bevara träd samt skapa en trevlig, grön och upplevelserik miljö för barnen.

Diarienummer 2012-15737

Byggherre

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). 

Tidplan

  • Start-PM: december 2013
  • Samråd: 6 mars – 17 april 2018
  • Granskning: 2 september – 29 september 2020
  • Antagen: 16 juni 2021 (stadsbyggnadsnämnden). 

Planen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Milena Benselfelt

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad