Projekt Planerat

Förskola vid Nyängsvägen i Bromma

Ålsten

Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort. Därför påbörjas nu arbetet med Nyängsvägen 66, inom fastigheten Ulvsunda 1:1.

Projektfakta

Nyängsvägen 66, inom fastigheten Ulvsunda 1:1

Syftet är att upprätta en detaljplan för en förskola i stadsdelen Ålsten, i ett område vid Nyängsparken. Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort och därför önskar Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) att bygga en ny förskola om sex avdelningar vid Nyängsvägen 66, inom fastigheten Ulvsunda 1:1.

Fastigheten ägs av Stockholms stad och förskolebyggnaden som står där idag har ett tillfälligt bygglov. Förslaget innebär en detaljplaneändring för att permanenta befintlig förskola och den nya förskolan innebär en ökning av antal platser med ytterligare tre avdelningar.

Ny bebyggelse kommer att anpassas till omgivande bebyggelse och naturmiljö. Den omgivande naturen medför höga kvaliteter till förskolan och förskolegården kan anpassas för att bevara träd samt skapa en trevlig, grön och upplevelserik miljö för barnen. 

Diarienummer 2016-21003

Vem bygger?

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är byggherre. 

Tidplan

  • Samråd ägde rum för planförslaget mellan 6 mars 2018 och 17 april 2018.
  • Granskning ägde rum för Nyängsvägen 66, del av Ulvsunda 1:1 mellan den 28 augusti och 25 september 2019.
  • Antagande skedde i stadsbyggnadsnämnden första kvartalet 2020. Detaljplanen är överklagad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Milena Benselfelt

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad