Modellskiss. Förskola vid Nyängsvägen i Bromma
Projekt Pågående

Förskola vid Nyängsvägen i Bromma

Ålsten

Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort. Vid Nyängsvägen 66, inom fastigheten Ulvsunda 1:1, planeras en ny förskola byggas. Detaljplanen fick laga kraft 2021-05-24.

Projektfakta

Nyängsvägen 66, inom fastigheten Ulvsunda 1:1

Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort och därför planerar Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) att bygga en ny förskola om sex avdelningar vid Nyängsvägen 66, inom fastigheten Ulvsunda 1:1.

Fastigheten ägs av Stockholms stad och förskolebyggnaden som står där idag har ett tillfälligt bygglov. Förslaget innebar en detaljplaneändring för att permanenta den befintliga förskolan. Den nya förskolan innebär en ökning av antal platser med ytterligare tre avdelningar.

Ny bebyggelse kommer att anpassas till omgivande bebyggelse och naturmiljö. Den omgivande naturen medför höga kvaliteter till förskolan och förskolegården kan anpassas för att bevara träd samt skapa en trevlig, grön och upplevelserik miljö för barnen. 

Diarienummer 2016-21003

Vem bygger?

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är byggherre. 

Tidplan

  • Detaljplan Nyängsvägen 66, del av Ulvsunda 1:1 i stadsdelen Ålsten, Dnr 2016-21003 har fått Laga kraft 2021-05-24.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Milena Benselfelt

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad