Vy från öster mot nya förskolan. Bild Niras.
Illustrationsbild. Vy från öster på nya förskolan. Bild Niras.
Projekt Pågående

Förskolan Spanjoren

Blackeberg

Förskolan Spanjoren som finns på fastigheten Blackeberg 3:1 har tillfälligt bygglov. Nu byggs en ny permanent förskola på platsen.

Bilder

Flygbild över närområdet sett från öster. Planområdet är markerat.
Flygbild över närområdet sett från öster. Planområdet är markerat.
Fotomontage över huvudbyggnad med förråd och bullerplank till vänster. Bild: Niras.
Fotomontage över huvudbyggnad med förråd och bullerplank till vänster. Bild: Niras.

Projektfakta

Ny permanent förskola

En permanent förskola byggs på fastigheten Blackeberg 3:1 i Blackeberg.

Den nya permanenta förskolan blir av typen ”Framtidens förskola” med sex avdelningar. En ny förskolegård ska tas fram som vistelseyta för förskolans barn. Att förskolan ligger i anslutning till grönstråket/Blackebergsstråket är positivt.

Stort behov av förskoleplatser i Blackeberg

Behovet av förskoleplatser i Blackeberg är stort och förskolan är en förutsättning för genomförandet av programmet för Blackebergsvägen.

Planområde

Planområdet är beläget i Blackeberg intill Blackebergsstråket och ligger inom 500 m promenadavstånd till Islandstorgets tunnelbanestation och 600 meter från Blackebergs centrum med tunnelbana. Planområdet omfattar del av fastigheten Blackeberg 3:1 och dess föreslagna areal är cirka 4000 m2.

Tidplan 

  • Planstart 2016-03-15
  • Samråd 2016-11-29 – 2017-01-18
  • Granskning 2018-12-12 – 2019-01-23
  • Antagande i april 2019 
  • Laga kraft 2019-10-30. Länsstyrelsens beteckning: 404-48378-2019.

De här är inblandade aktörerna

Marken inom fastigheten ägs av Stockholms stad. Byggherre i projektet är SISAB.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av gällande plan.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Anna Savås

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad