dcsimg
Perspektiv bild från Björnmossevägen som visar möjlig utformning av skolbyggnaden. Illustration: Max Arkitekter.
Perspektiv bild från Björnmossevägen som visar möjlig utformning av skolbyggnaden. Illustration: Max Arkitekter.
Projekt Planerat

Förslag om att bygga ut Björnbodaskolan

Vinsta

Förslaget innebär att att Björnbodaskolan i Vinsta kommer få plats för upp till 1 200 elever och utökad skolgård. Dessutom föreslås en förskola med sex till åtta avdelningar. Detaljplanen omfattar fastigheterna Skogsnävan 1 och Rödtoppan 1 och 7. Förslaget är på granskning under perioden 1 april till 5 maj 2020.

Projektfakta

Ny skolbyggnad

Björnbodaskolan i Vinsta byggdes på 70-talet och har idag plats för cirka 370 elever. Det nya förslaget kommer göra det möjligt att bygga en ny skola med plats för upp till 1 200 elever. I nära anslutning till skolan föreslås en förskola med sex till åtta avdelningar.

Bättre miljö för elever och personal

Den nya skolbyggnaden behövs för att klara det ökade behovet av elever och uppnå en bättre teknisk och pedagogisk miljö. Den befintliga huvudbyggnaden har delvis tömts på grund av dålig inomhusmiljö. Verksamheten bedrivs istället i tillfälliga lokaler på fastigheten samt på andra skolor i området.

Den nya skolan föreslås utformas som en sammanhängande byggnad i två till fem våningar med plats för upp till 1200 elever. Skolan föreslås även innehålla en fullstor idrottshall. Byggnaden placeras främst på ianspråktagen yta. Angöring till skolan planeras ske från Skogsnävegränd.

I planen skapas även goda skolmiljöer vad gäller friytor på skolgård och befintliga naturvärden tillvaratas.

 Preliminär tidplan

  • Start-PM: 28 augusti 2017
  • Samråd ägde rum mellan 15 januari och 26 februari 2019.
  • Granskning: 1 april till 5 maj 2020
  • Antagande: kvartal 3, 2020

Byggaktör är Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

flygfotokarta över stadsdelen men planområdet inringat med rött.
Den röda markeringen visar planområdets ungefärliga läge.
Perspektiv bild från Björnmossevägen som visar möjlig utformning av skolbyggnaden. Illustration: Max Arkitekter.
Perspektiv bild från Björnmossevägen som visar möjlig utformning av skolbyggnaden. Illustration: Max Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad