Vy över nya bostäder vid Hanstavägen, kvarteret Odde med flera. Illustration: Reflex Arkitekter/Ripellino Arkitekter
Projekt Planerat

Gamla IBM blir nytt bostadskvarter

Kista

IBMs tidigare kontorsanläggning, Odde 1 med flera, vid Hanstavägen i nordvästra Kista görs om till ett nytt kvarter med cirka 2000 bostäder, förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, mindre butiker, stråk och parker. Kontorsanläggningen med dess stora kulturhistoriska värde bevaras och får ny användning och IBM flyttar till nya lokaler.

Projektfakta

IBM:s kontorsverksamhet flyttar till modernare lokaler och frigör fastigheten Odde 1. I planarbetet prövas möjligheten att bygga ett nytt område med cirka 2000 bostäder, med både bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och förskolor.

Goda offentliga miljöer

Området ges goda offentliga miljöer med verksamheter i bottenvåningarna som möjliggör en levande och trygg miljö. Stor vikt läggs vid att koppla ihop området med omgivande stadsdelar trots de topografiska skillnader och trafikbarriärer som omger det.

IBM:s anläggning har stort kulturhistoriskt värde som ska tillvaratas. Byggnaden kommer att vara kvar men får annan användning när IBM flyttar till till nya lokaler. De höga naturvärdena och den dramatiska topografin ska tas tillvara i området. Planläggningen syftar även till att utveckla del av en stadsdelspark som knyter ihop området med det planerade området Kista Äng.

Norra Kista utvecklas

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med översiktsplanen och visionen för Kista möjliggöra en utveckling av de norra delarna av Kista till en funktionsblandad stadsdel med bostäder, verksamheter, service, handel, kultur och rekreation. 

Detaljplanen kommer att utgöra ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en ökad social hållbarhet och integration genom att förtydliga och stärka kopplingarna till omgivande områden och stadsdelar med kvalitativa offentliga miljöer och funktioner.

Tidplan

  • 21 maj 2015 antogs ett inriktningsbeslut i exploateringsnämnden om markanvisning till IBM Svenska AB för bostäder inom fastigheten Odde 1 samt del av Akalla 4:1. 
  • Beslut om att påbörja planarbetet togs i stadsbyggnadsnämnden 14 januari 2016.
  • Samråd ägde rum mellan 6 februari och 20 mars 2018.
  • Granskning pågick mellan 27 januari och 23 februari 2021.
  • Aktuell detaljplan godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 9 juni 2022 och antogs av kommunfullmäktige den 20 februari 2023. Länsstyrelsen beslutade den 26 juni 2023 att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta aktuell detaljplan. Beslut om att genomföra en ny granskning ska hanteras av stadsbyggnadsnämnden 19 oktober. Preliminär tid för ny granskning är slutet av oktober.

Vilka planerar?

Stockholms stad tillsammans med Kistadal AB (Skanska och Areim).

Bildgalleri

Illustrationsplan.
Illustration som visar bebyggelsen vid det gröna stråket i områdets mitt. Till vänster syns kvartersparken. Bild: Reflex Arkitektur.
Illustration som visar bebyggelsen vid det gröna stråket i områdets mitt. Till vänster syns kvartersparken. Bild: Reflex Arkitektur.
Oddeparken med befintligt alkärr i fokus. Bild: Land arkitektur.
Oddeparken med befintligt alkärr i fokus. Bild: Land arkitektur.
Illustration som visar bebyggelsen vid en av områdets lokalgator, indragen översta våning och konstnärligt utformad sockel. Bild: Reflex Arkitektur.
Illustration som visar bebyggelsen vid en av områdets lokalgator, indragen översta våning och konstnärligt utformad sockel. Bild: Reflex Arkitektur.
Vy från kvartersparken mot gångfartsområdet. Området är utformat på gåendes villkor. Bebyggelsen är fem våningar med verksamhetslokaler i strategiska lägen. Bild: Reflex Arkitekter.
Vy från kvartersparken mot gångfartsområdet. Området är utformat på gåendes villkor. Bebyggelsen är fem våningar med verksamhetslokaler i strategiska lägen. Bild: Reflex Arkitekter.
Gångfartsområdet slingrar sig längs med kanten på kvartersparken. Perspektiv från söder. Bild: Land arkitektur.
Gångfartsområdet slingrar sig längs med kanten på kvartersparken. Perspektiv från söder. Bild: Land arkitektur.
Kvartersparken, tillgänglig stig in mot gångfartsområdet.
Vy från Hanstavägen söderut. Bebyggelsen varierar mellan 8 till 10 våningar och gestaltas med hög bottenvåning. Bild: Reflex Arkitekter.
Vy från Hanstavägen söderut. Bebyggelsen varierar mellan 8 till 10 våningar och gestaltas med hög bottenvåning. Bild: Reflex Arkitekter.
Flygfoto över området där IBMs lokaler finns. Området inringat i rött.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet till genomförande.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Kristian Ekbom

Projektledare, exploateringskontoret

Johanna Andersson

Projektledare

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad