dcsimg
Flygfoto över området där IBMs lokaler finns. Området inringat i rött.
Projekt Planerat

Gamla IBM blir nytt bostadskvarter

Kista

IBMs tidigare kontorsanläggning, Odde 1 med flera, vid Hanstavägen i nordvästra Kista görs om till ett nytt kvarter med cirka 2000 bostäder, förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, mindre butiker, stråk och parker. Kontorsanläggningen med dess stora kulturhistoriska värde bevaras och får ny användning, och IBM flyttar till nya lokaler.

Projektfakta

IBM:s kontorsverksamhet flyttar till modernare lokaler och frigör fastigheten Odde 1 för etablering av bostäder, förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, stråk och parker.

I planarbetet prövas möjligheten att bygga ett nytt område med cirka 2000 bostäder, varav 1100 bostadsrätter, 550 hyresrätter, 350 studentlägenheter och ett gruppboende samt förskolor.

Området ges goda offentliga miljöer med verksamheter i bottenvåningarna som möjliggör en levande och trygg miljö. Stor vikt läggs vid att koppla ihop området med omgivande stadsdelar trots de topografiska skillnader och trafikbarriärer som omger det.

IBM:s anläggning har stort kulturhistoriskt värde som ska tillvaratas. Byggnaden kommer att vara kvar men får annan användning när IBM flyttar till till nya lokaler. De höga naturvärdena och den dramatiska topografin ska tas tillvara i området. Planläggningen syftar även till att utveckla del av en stadsdelspark som knyter ihop området med det planerade området Kista Äng.

Norra Kista utvecklas

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med översiktsplanen och visionen för Kista möjliggöra en utveckling av de norra delarna av Kista till en funktionsblandad stadsdel med bostäder, verksamheter, service, handel, kultur och rekreation. 

Detaljplanen kommer att utgöra ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en ökad social hållbarhet och integration genom att förtydliga och stärka kopplingarna till omgivande områden och stadsdelar med kvalitativa offentliga miljöer och funktioner.

Planering

Vid exploateringsnämndens möte den 21 maj 2015 antogs ett inriktningsbeslut om markanvisning till IBM Svenska AB för bostäder inom fastigheten Odde 1 samt del av Akalla 4:1. 

Stadsbyggnadsnämnden tog beslut den 14 januari 2016 om att påbörja planarbete. Samråd om planförslaget ägde rum mellan 6 februari till 20 mars 2018. Under den perioden fanns det möjlighet att lämna synpunkter förslaget.

Granskning beräknas äga rum under hösten 2020, planen beräknas godkännas av stadsbyggnadsnämnden under våren 2021.

Vilka planerar?

Stockholms stad tillsammans med Kistadal AB (Skanska och Areim).

Bildgalleri

Vy över Kista med planerad bebyggelse inritad.
Gångfartsområdet slingrar sig längs med kanten på kvartersparken. Perspektiv från söder. Bild: Land arkitektur.
Gångfartsområdet slingrar sig längs med kanten på kvartersparken. Perspektiv från söder. Bild: Land arkitektur.
Kvartersparken, tillgänglig stig in mot gångfartsområdet.
Oddeparken med befintligt alkärr i fokus. Bild: Land arkitektur.
Oddeparken med befintligt alkärr i fokus. Bild: Land arkitektur.
Flygfoto över området där IBMs lokaler finns. Området inringat i rött.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet till genomförande.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Julia Nedersjö

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lars Svensson

Projektledare, konsult, Exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad