Projekt Genomfört

Gång- och cykelbana förbättrad vid Ågesta broväg

Farsta

Ågesta broväg är en viktig länk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun och ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling. Dessutom är den en viktig tvärförbindelse. Möjligheterna att cykla längs vägen är begränsade och därför ska framkomligheten och säkerheten bli bättre.

Projektfakta

Cykelbanor, korsningar, övergångsställen och en busshållplats förbättras

Målet är att fler ska välja att arbetspendla med cykel. I enlighet med ambitionerna i stadens cykelplan bestämdes därför att gång- och cykelbanan på Ågesta broväg och Magelungsvägen fram till Farstavägen skulle göras bredare och bli dubbelriktad. Korsningarna har gjorts säkrare för gående och cyklister, övergångsställen har byggts om och även busshållplatsen på Magelungsvägen för att blir mer tillgänglig. Belysningen har också förbättrats.

En av två ekar vid Gräsmarksgränd har tagits bort då den var i dåligt skick, liksom fyra lindar mellan Gräsmarksgränd och Rådagatan. Den andra eken är bevarad. Träden som har tagits ner har ersatts med nya träd och buskar.

Högre säkerhet för de som går och cyklar

Gång- och cykelbanorna höll inte tillräckligt hög standard på Ågesta Broväg, från Ågestavägen till Magelungsvägen och vidare till Farstavägen.

På Ågestabron fanns det gång- och cykelbanor på båda sidor om vägen men på övriga delar av sträckan fanns det endast en smal dubbelriktad gång- cykelbana. Dessutom låg gång- och cykelbanan väldigt nära körbanan på en del av vägen. Det fanns också korsningar som inte var tillräckligt säkra för gående och cyklister.

Därför ville Stockholms stad göra det enklare och säkrare att gå och cykla på vägen. Staden planerar också att längre fram bygga flera bostäder utmed Ågesta Broväg.

Klart hösten 2017

Projektet startade 2016 och blev klart under hösten 2017.

Samarbete mellan Stockholm och Huddinge kommun

Stockholm stad genomförde projektet i samarbete med Huddinge kommun.

Vill du veta mer?

Genomförandebeslut: Cykelåtgärder på Ågesta Broväg och Magelungsvägen i Farsta.

Inriktningsbeslut: Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad