Projekt Planerat

Gångåtgärder mellan Vanadisvägen och Hagastaden

Vasastan

Gångtrafiken mellan Citybanans entré vid Vanadisvägen och Hagastaden ökar stadigt och kommer fortsätta att göra det. För att förbättra framkomligheten för gående planerar staden därför att genomföra ett antal åtgärder längs Vanadisvägen, över Vanadisplan och längs Gävlegatan.

Projektfakta

Bakgrund

Stockholms innerstad och Solna stad har tidigare haft en tydlig gräns bestående av järnvägsspår och stora trafiklösningar. Nu växer städerna samman när delar av området däckats över och den nya Hagastaden byggs med 6000 nya bostäder. Dessutom beräknas närmare 50 000 nya arbetsplatser etableras i området, bland annat genom närheten till nya Karolinska sjukhuset och framväxande forskning och företagande inom sjuk- och hälsovård.

2017 öppnade Citybanans pendeltågstation Odenplan med en entré vid Vanadisvägen. Med Hagastadens framväxt används entrén av allt fler och gångtrafiken där kommer fortsätta öka. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer antalet gående på Gävlegatan fördubblas till uppemot 18 000 personer varje dygn. På Vanadisvägen tredubblas siffran till hela 33 000, lika många som rör sig på Vasagatan mellan Stockholms central och Kungsgatan idag.

Citybanans entré vid Vanadisplan ansluter även till tunnelbanan vid Odenplan. Platsens roll som nav för kollektivtrafiken kommer öka ännu mer i framtiden när tunnelbanans nya gula linje mellan Odenplan och Arenastaden i Solna startar 2028. Dessutom planeras för en förlängning av Roslagsbanan från Östra station till Centralen via Odenplan. Allt fler kommer i framtiden använda Citybanans entré för att ta sig till andra trafikslag än pendeltågen.

Åtgärder

För att underlätta för gångtrafiken mellan Citybanans entré vid Vanadisvägen och Hagastaden planerar staden att skapa ett tydligare och mer trivsamt gångstråk med förbättrad framkomlighet. 

  • Vanadisvägen – passagen mellan Citybanans entré och det gröna stråket, allén, görs genomgående och höjs upp över lokalgatan för att prioritera gående. Plats ges för fler cykelparkeringar. På norra sidan om Vanadisvägen görs trottoaren mellan Dalagatan och Vanadisplan bredare.
  • Vanadisplan – gångvägen genom rondellen justeras så den ansluter naturligt mellan Vanadisvägen och Gävlegatan. Den nya sträckningen blir bredare, får ny belysning och nya eller förbättrade övergångställen.
  • Gävlegatan - Framkomlighet, tillgänglighet och attraktivitet för gående förbättras genom justeringar av beläggning i gångbanan längs med hela Gävlegatan.Genomgående gångbanor över tvärgator byggs. De låga belysningsstolparna i gångbanan tas bort och som följd blir ytan för gående större. Nya sittmöbler kommer att placeras ut längs med den södra gångbanan i befintlig trädrad.
  • Nya träd och växtbäddar kommer ge förbättrad dagvattenhantering och minska risken för översvämning vid skyfall.

 Tidplan

  • Inriktningsbeslut i trafiknämnden 21 oktober 2021
  • • Reviderat inriktningsbeslut i trafiknämnden 23 mars 2023
  • Genomförandebeslut 2024
  • Planerad byggstart 2024
  • Planeras klart 2025.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad