Skiss över de planerade byggnaderna
Projekt Planerat

Gårdsbebyggelse i Vasastan

Vasastaden

Ny gårdsbebyggelse för tio lägenheter och ombyggnad av ett befintligt annex till en lägenhet inom fastigheten Killingen i Vasastan.

Projektfakta

Ny gårdsbebyggelse med 11 lägenheter

Kvarteret Killingen ligger inom stadsdelen Vasastaden och är beläget mellan Döbelnsgatan, Surbrunnsgatan, Sveavägen och Frejgatan. Adressen för fasigheten Killingen 20 är Döbelnsgatan 83.

Planförslaget är en ny gårdsbebyggelse för tio hyreslägenheter i sex plan med källare i del av Killingen 20 och 14. Det nya gårdshuset placeras mot brandgavel av grannfastigheten Killingen 15. På platsen finns sedan tidigare ett gårdshus, som har fått rivningslov för att ge plats åt det nya. En befintlig annexbyggnad på innergården inom Killingen 20 byggs om till ytterligare en bostad.

Förändringen och tillbyggnaden kommer inte att vara synlig från det omgivande gatunätet, utan endast påverka gården inom kvarteret.

Brist på bostäder i bra läge

Eriksson Fastighetsförvaltning har ansökt om en planändring för att kunna uppföra ett gårdshus på sin fastighet.

Bostadsbyggande är en prioriterad fråga för Stockholm. Det aktuella planområdet är en del av det område som Stockholms översiktsplan anger som innerstadsbebyggelse. Här vill man stärka och förtäta för att skapa attraktiva stadsdelar.

Tidplan

  • Start-PM: 4 december 2014.
  • Granskning: 8 juli-26 augusti 2015.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 5 november 2015.
  • Överklagan Länsstyrelsen - beslut 8 april 2016. Avslag.
  • Överklagan Mark- och miljödomstolen, pågående september 2016. 

Fastighetsägare

Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplan.
Fastighetsägare: Eriksson Fastighetsförvaltning.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Martin Schröder

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad