Projekt Planerat

Gåshällsparken rustas upp.

Parken Gåshällan i Kärrtorp är en långsträckt park där den norra delen angränsar mot Kärrtorps centrum och består av en större öppen gräsyta. Den centrala delen av parken är en lekplats och den södra delen ett naturmarksområde med berg i dagen. I parken står bland annat några karaktärsfulla päronträd som ger frukt. Staket och lekutrustning är slitna och i behov av förnyelse. En översyn av träd och annan växtlighet behöver göras. Skogsområdet kan utvecklas med mer lekmöjligheter som lockar till mer naturlek och ytor för omhändertagande av dagvatten kan utvecklas. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och trafikkontoret genomför därför en upprustning av parken.

Om projektet

Bakgrund

Parken utgör ett av de viktiga sammanhållande parkstråken i stadsdelsområdet. Lekplatsen är stor och här finns möjlighet till olika sorters lek. Den kuperade naturen ger extra lekvärden. Parken utgör en mötesplats, erbjuder en öppen gräsyta och bra platser för picknick. En parkväg följer längs parken och uppvuxna träd och buskage ramar in lekplatsen. Här finns många stigar och kojor och bland träden står bänkbord och en grillplats med stockar runt. På lekplatsen finns klätterlek med rutschkana, sandlåda, flera sorters gungor och ett volträcke i en gummiasfaltsyta. I parken finns också plats för bollek. På en grusyta finns fotbollsmål och intill finns en mindre asfaltsyta där basketkorgar står uppställda tillsammans med ett bollplank. Parken är även utrustad med parksoffor och bord.

Parken behåller sin nuvarande karaktär

Nu planeras en upprustning där parkens befintliga kvaliteter tas tillvara och utvecklas. Entréytan utökas och ytterligare en entré föreslås längs gångvägen samt ny rumsskapande växtlighet i form av träd, buskar och perenner. Flera ställen där man kan sitta, umgås och äta tillskapas såväl i lugnare delar av parken som i anslutning till lekplatsen. En linbana leder in i parken och kopplar samman öppna ytor med de programmerade. En brygga omringar lekplatsen och fungerar som rumsskapande sittplats men även som en bana för gång och lek som knyter samman platsens olika delar. Här planeras för klätterlek, gungor, rutschkana, studsmatta, pingisbord med mera. Utöver detta planeras en grusad öppen yta för bollspel och sport, med sand och vatten för yngre och äldre barn samt en enklare spång för äventyrslek. I slänt mot tunnelbanan sås frön med äng och i gräsytan norrut anläggs äng för att öka den biologiska mångfalden. Flera ytor i parken kan användas för att fördröja dagvatten och ta hand om skyfall.

Programförslag för upprustning (pdf, 859 kB, nytt fönster)

Dialog med parkens besökare

Inför upprustningen har stadsdelsförvaltningen samlat in synpunkter från parkens besökare genom ett anslag i parken med frågor om vad de tycker är det bästa med parken idag och vad som skulle kunna bli bättre. De inkomna synpunkterna har varit en del i arbetet med att ta fram programförslaget för parkens upprustning.

Mellan den 10 december 2021 och 4 januari 2022 kommer programförslaget visas i parken och det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Kontakt

Emma Sundström

Projektledare, Trafikkontoret

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad