Flerbostadshus vid korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken. Planterade träd, rödljus, trottarer, bilar, människor i rörelse. Illustration
Illustration över ny bebyggelse vid korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken, sett från Hammarbybacken mot norr. Bild: AIX Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hammarbyhöjdens entré

Hammarbyhöjden

Vid korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken planeras cirka 140 bostäder. Olaus Magnus väg föreslås utvecklas till stadsstråk och Olaus Magnus plan rustas upp.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 140 bostäder längs med Hammarbybacken och Olaus Magnus väg.

Förslaget utgörs av två halvöppna kvarter med sex byggnader i fem till sex våningar. Palandergatan flyttas åt öster för att ge plats åt de nya husen och skapa tydligare förgårdsmark mot befintlig bebyggelse. Bostadsentréer till de nya husen planeras både mot gatan och mot gården.

Mellan den södra och den norra delen av planområdet planeras ett släpp som möjliggör passage upp mot Nathorstvägen.

Bilder

Flerbostadshus med olika höjd längs Olaus Magnus väg. Planterade träd invid ett av husen. Människor som promenerar och cyklar. Illustration
Illustration över ny bebyggelse vid Olaus Magnus väg, sett från norra Olaus Magnus torg. Bild: AIX arkitekter.
Flerbostadshus längs Palandergatan. Ett par av husen ligger  i en sluttning ned mot gatan Planterade träd längs gatan. Människor som promenerar vid gatan. Illustration
Illustration över ny bebyggelse, sett från Palandergatan mot norr. Bild: AIX Arkitekter
Del av två flerbostadshus vid en gata. Mellan husen skymtar hus längre bort. Planterade träd invid husen och människor som cyklar och går.  Illustration
Illustration över ny bebyggelse vid släppet, sett från Hammarbybacken mot öst. Bild: AIX Arkitekter
Flerbostadshus omgivna av ett grönt stråk med träd och gatubelysning. På andra sidan stråket ligger ett tunnelbanespår och en tunnelbanetåg åker förbi. Illustration
Illustration över ny bebyggelse i söder, sett från tunnelbanespåret mot norr. Bild: AIX Arkitekter

Entré till Hammarbyhöjden

Området vid korsningen mellan Hammarbybacken och Olaus Magnus väg utgör entrén till Hammarbyhöjden. Olaus Magnus väg utformas för att bli Hammarbyhöjdens och Björkhagens nya stadsstråk med dubbelsidig gångbana och enkelriktade cykelbanor. Nya träd i grupper placeras mellan byggnaderna och gatan för att tydliggöra entrén. Valet av träd utgår från arter som förekommer i området, såsom tall och björk. Olaus Magnus plan utvecklas till ett torg med grön karaktär. Torgytan ligger något ovanför gatan och inramad av grönska.

Gång- och cykelstråk

Längs Hammarbybackens östra sida planeras en dubbelriktad cykelbana. Från Hammarbybacken till Palandergatan, i planområdets södra del, föreslås ett nytt gång- och cykelstråk som ska underlätta framkomligheten genom planområdet i öst-västlig riktning.

Illustrationsplan

Karta som visar de föreslagna byggnadernas placering vid korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken.
Illustrationsplan över förslaget. AIX Arkitekter, 2021

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden 18 augusti 2016
  • Ett förslag till detaljplan var på samråd 7 december 2021–31 januari 2022
  • Granskning planeras kvartal 1, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktör

JM AB.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Felix Staffanson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 444

Johan Filipsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 694

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Hammarbyhöjden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad