Illustration över ny bebyggelse vid korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken, sett från Hammarbybacken mot norr. Bild: AIX Arkitekter.
Projekt Planerat

Hammarbyhöjdens entré

Hammarbyhöjden

Vid korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken planeras cirka 140 bostäder. Olaus Magnus väg föreslås utvecklas till stadsstråk och Olaus Magnus plan rustas upp.

Projektfakta

140 bostäder längs Hammarbybacken och Olaus Magnus väg

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 140 bostäder längs med Hammarbybacken och Olaus Magnus väg. Förslaget utgörs av två halvöppna kvarter med sex byggnader i fem till sex våningar. Palandergatan flyttas åt öster för att ge plats åt de nya husen och skapa tydligare förgårdsmark mot befintlig bebyggelse. Bostadsentréer till de nya husen planeras både mot gatan och mot gården. Mellan den södra och den norra delen av planområdet planeras ett släpp som möjliggör passage upp mot Nathorstvägen.

Området vid korsningen mellan Hammarbybacken och Olaus Magnus väg utgör entrén till Hammarbyhöjden. Olaus Magnus väg utformas för att bli Hammarbyhöjdens och Björkhagens nya stadsstråk med dubbelsidig gångbana och enkelriktade cykelbanor. Nya träd i grupper placeras mellan byggnaderna och gatan för att tydliggöra entrén. Valet av träd utgår från arter som förekommer i området, såsom tall och björk. Olaus Magnus plan utvecklas till ett torg med grön karaktär. Torgytan ligger något ovanför gatan och inramad av grönska.

Längs Hammarbybackens östra sida planeras en dubbelriktad cykelbana. Från Hammarbybacken till Palandergatan, i planområdets södra del, föreslås ett nytt gång- och cykelstråk som ska underlätta framkomligheten genom planområdet i öst-västlig riktning.

Byggaktör 

JM AB.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden 18 augusti 2016.
  • Ett förslag till detaljplan var på samråd 7 december 2021 - 31 januari 2022
  • Granskning planeras kvartal 4, 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsplanen visar förslaget, två halvöppna kvarter med sammanlagt sex byggnader. Mellan Palandergatan och Hammarbybacken.
Illustrationsplan över förslaget. AIX Arkitekter, 2021
Illustration över ny bebyggelse vid korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken, sett från Hammarbybacken mot norr. Bild: AIX Arkitekter.
Illustration över ny bebyggelse vid Olaus Magnusväg, sett från norra Olaus Magnus torg. Bild: AIX arkitekter.
Illustration över ny bebyggelse, sett från Palandergatan mot norr. Bild: AIX Arkitekter.
Illustration över ny bebyggelse vid släppet, sett från Hammarbybacken mot öst. Bild: AIX arkitekter.
Illustration över ny bebyggelse i söder, sett från tunnelbanespåret mot norr. Bild: AIX Arkitekter.

Kontakt

Felix Staffanson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Johan Filipsson

projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad