dcsimg
Projekt Planerat

Hammarbyhöjdens entré

Hammarbyhöjden

Planförslaget innebär att korsningen Olaus Magnus väg/Hammarbybacken (kvarter Cikadan) förtätas med ca 100 lägenheter i flerbostadshus. I anslutning till bostadsbebyggelsen föreslås en upprustning av Olaus Magnus väg, samt en omvandling av torget vid Kalmgatan.

Projektfakta

100 lägenheter och upprustning av gatumiljö

Förslaget innebär att korsningen Olaus Magnus väg/Hammarbybacken, förtätas med cirka 100 lägenheter. I anslutning till bostadsbebyggelsen föreslås en upprustning av Olaus Magnus väg, samt en omvandling av torget vid Kalmgatan. Projektet är en viktig del i utvecklingen av Hammarbyhöjden då platsen utgör entré till stadsdelen, och har potential att koppla samman stadsdelen bättre med Gullmarsplan.

Strategiskt och visuellt viktigt

Projektet är en viktig del i att nå målet 40 000 bostäder till år 2020 och ingår i influensområdet för utbyggd tunnelbana. Läget för bebyggelsen är strategiskt och visuellt viktigt vid Hammarbyhöjdens entré. För att stärka stråket mot Hammarbyhöjden centrum föreslås lokaler att ingå i bottenvåningarna på den nya bebyggelsen. Olaus Magnus väg och torget vid Kalmgatan föreslås uppgraderas för gående och cyklister samt för vistelse.

JM Bostad AB bygger

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i samarbete med markanvisade byggherrar. Exploateringsnämnden markanvisade den 14 juni 2007 cirka 70 lägenheter med bostadsrätt till JM Bostad AB inom planområdet.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden 18 augusti 2016.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Petter Lindencrona

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Norrman

Projektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad