Vy från Tyresövägen. Fotomontage: Tengbom
Projekt Pågående

Handelsområde i Sköndal

Sköndal

En ny handelsplats planeras sydöst om korsningen Nynäsvägen och Tyresövägen på fastigheten Sköndal 2:2. Samtidigt planeras en ny lokal gång- och cykelväg längs Sköndalsvägen.

Projektfakta

Två nya handelsplatser

Den nya handelsplatsen får en byggarea om cirka 7000 kvm. Det blir två huskroppar med en parkeringsyta emellan samt en ny teknikbyggnad. De kommer att vara konceptbyggnader, men ska anpassas till det synliga läget längs med Tyresövägen och den lågskaliga bebyggelsen i syd. Utöver huskropparna för handel blir det skärmtak vid utomhusförsäljning, carport samt kundvagns- och cykelgarage.

Av säkerhetsskäl kommer avåkningsskydd uppföras mot Tyresövägen som är transportled för farligt gods. Avåkningsskyddet ska ha en ljuddämpande funktion, ha minst en tredjedel genomsiktlighet och förses med klätterväxter och belysning.

I samband med den nya bebyggelsen anläggs en ny gång- och cykelbana på norra sidan av Sköndalsvägen. Den kopplar samman Sandåkravägen med Sköndalspåfarten. En genväg från Tyresövägen anläggs för att förenkla fotgängare och cyklister.

Det är för närvarande inte tillåtet att köra med längre fordon än 12 meter på Sköndalsvägen enligt de lokala trafikföreskrifterna i Stockholm. Byggherren har dock framfört önskemål om att kunna få leveranser med längre fordon. Detta kommer man att söka dispens för. Högsta tillåtna fordonslängd regleras dock inte i detaljplanen.

Strategisk plats för handel

Området ligger mycket strategiskt för handel, inom en radie av cirka 3 kilometer från Sköndalsavfarten bor omkring 80 000 personer. Områdena närmast Sköndal är underförsörjda på dagligvarubutiker. Handeln ska möta det utökade behovet av service i takt med att staden förtätas och utvidgas. Detaljplanen bidrar också till att koppla samman stadens delar och skapar goda etableringsmöjligheter för företag och verksamheter.

Byggaktörer

Plantagen Sverige AB och Axfood Sverige AB bygger handelsområdet. Stockholms stad bygger gång- och cykelbanan.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft i början på 2016 och hösten 2018 kom arbetena igång. Under våren och hösten 2021 genomför Exploateringskontoret finplanering längs Sköndalsvägen. 

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och det planarbete som gjorts. 
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Ortofoto
Illustrationsplan över nya handelsområdet vid Sköndalsvägen. Illustration: AJ Landskap AB
Illustrationsplan över nya handelsområdet vid Sköndalsvägen. Illustration: AJ Landskap AB
Illustration Tengbom

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad