Fastighet i två våningar vid en väg.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny större förskola på Kaprifolvägen

Hässelby villastad

En ny, större förskola har byggts på Kaprifolvägen, kvarteret Blågull 1 i Hässelby Villastad. Den förskola som tidigare låg på platsen har brunnit ner.

144 förskoleplatser

Förslaget gjorde det möjligt att bygga en ny förskola med åtta avdelningar, totalt 144 förskoleplatser. Förslaget innebar också att skolgården blev större än den tidigare.

Gångbanan längs fastigheten breddades och rätades ut för att göra den säker och tillgänglig. I planområdet finns värdefulla träd som sparats.

Ersätter tidigare förskola och möter nya behov

Det finns ett stort behov av förskoleplatser i området. På platsen låg tidigare en förskola som brunnit ner. Projektet ersatte den tidigare förskolan samtidigt som det skapats bättre förutsättningar att möta behovet av fler förskoleplatser.

Tidsplan

  • Planarbetet påbörjades i maj 2016
  • Samråd hölls i november 2016
  • Granskning ägde rum under perioden 21 juni till 2 juni 2017
  • Förslaget till detaljplan antogs av stadsbyggnadsnämnden den 22 februari
  • Förslaget vann laga kraft den 29 mars 2018

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad