Visionsbild Hemholmen 1
Projekt Pågående

Hemholmen 1

Vårberg

Planen innebär uppförande av 330 lägenheter varav 308 studentbostäder. Planen innebär nybyggnad av ett bostadshus (ett 15 våningar högt punkthus och ett lägre hus i fem våningar) med 176 studentbostäder på befintligt parkeringsdäck samt påbyggnad av sex befintliga punkthus med 156 lägenheter varav 132 studentbostäder.

Projektfakta

Nybyggnad av ett 16 våningar högt punkthus och ett lägre hus i fem våningar med totalt 188 studentlägenheter på befintligt parkeringsdäck. Parkeringshuset rivs och ersätts med en ny ungefär motsvarande volym som rymmer såväl parkering som smålägenheter mot gång- och cykelvägen.

Det sker även en komplettering med 27 studentlägenheter i entrévåningarna där tidigare outnyttjade utrymmen tillvaratas. Parkeringsgaraget är idag i dåligt skick och framförallt väldigt dåligt använt då de flesta platser står tomma. Söder om kvarteret löper ett gångstråk mellan Vårberg och Skärholmen.

Bostäder tillsammans med en entré mot gångvägen ökar trygghetskänslan för gående och cyklister. En lokal för publikt ändamål föreslås i bottenvåningen av det nya huset. Utöver nybyggnaden föreslås också påbyggnad av befintliga punkthus med 195 lägenheter varav 168 studentbostäder. Syftet är att de påbyggda volymerna ska anpassas till de befintliga punkthusens utformning.

Planförslaget bidrar till att öka tryggheten vid närliggande gångstråk genom att slutna garage ersätts med bostäder och en lokal för centrumändamål uppförs i bottenvåning. På så sätt kommer mer liv och folk i rörelse runt stråket.

Projektet är en del av förnyelsen av Vårbergs centrum.

Byggaktör

Elsa 509KB 
http://www.elsabostad.com/

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Bastien Lacombe

Projektledare, Exploateringskontoret

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad