Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Skola och idrottshallar vid Midsommarkransens gymnasium

Liljeholmen

Planen syftar till att möjliggöra två idrottshallar, en grundskola samt en ny lokalgata och park invid Midsommarkransens gymnasium i Liljeholmen.

Projektfakta

Grundskola och två idrottshallar

Ny bebyggelse för två idrottshallar och en grundskola med årskurserna F-9 planeras på befintlig bollplan, parkering och del av naturmark vid Midsommarkransens gymnasium. De befintliga skolbyggnaderna och idrottshallen avses tills vidare inte ingå i detaljplanen.

Utöver skola och idrott föreslås nya ytor för park och gata att utredas för att säkra en god tillgång till park i stadsdelen samt möjligheten att angöra befintlig och tillkommande verksamhet. Utvecklingen av bebyggelsen ska möjliggöra för en trivsam, hälsosam och säker miljö samt ta hänsyn till platsens kulturmiljövärden. Verksamheterna ska utgöra attraktiva målpunkter som stärker kopplingen mellan de angränsande stadsdelarna Liljeholmen, Midsommarkransen, Aspudden och Årstaberg.

Byggaktörer

Del av fastigheten kommer att markanvisas till Nystad Stockholm Idrott och Skolfastigheter AB. Byggaktören avser att uppföra ny skola åt Engelska skolan som idag inryms i tillfälliga lokaler vid Telefonplan.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021.
  • Samråd planeras kvartal 3, 2021.
  • Granskning planeras kvartal 2, 2022.
  • Antagande planeras i kvartal 4, 2022.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Wallström

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad