Perspektivbild från Bandängen. Bild: Bergkrantz Arkitekter AB.
Projekt Planerat

Hyres- och studentbostäder i Högdalen centrum

Högdalen

Hyresrätter och studentbostäder vid Rangstaplan i Högdalen centrum. Projektet kommer beröra delar av fastigheten Örby 4:1. Samråd för förslaget genomfördes den 24 mars-4 maj 2020.

Bildgalleri

Flygvy över förslaget. Vy från Bandängen. Bild: Bergkrantz Arkitekter AB.
Flygvy över förslaget. Vy från Högdalen. Bild: Bergkrantz Arkitekter AB.
Perspektivbild från Bandängen. Bild: Bergkrantz Arkitekter AB.
Bild på förslagets fasader från norr. Bild: Bergkrantz Arkitekter AB.
Förslagets fasader, sett från söder. Studenthuset längst fram, hörnhuset skymtar bakom. Bild: Bergkrantz Arkitekter AB.
Förslagets fasader, sett från väster. Bilden visar hörnhuset till vänster och studenthuset till höger. Bild: Bergkrantz Arkitekter AB.
Förslagets fasader, sett från väster. Torghuset i framkant. Hörnhuset och studenthuset syns bakom. Bild: Bergkrantz Arkitekter AB.
Förslagets fasader, sett från öster. Studenthuset till vänster och hörnhuset till höger. Här syns även föreslagen garagenedfart och trappa vid Sjösavägen. Bild: Bergkrantz Arkitekter AB.

Projektfakta

Hyreslägenheter och studentbostäder i Högdalens centrum

Nya lägenheter och studentlägenheter planeras vid Rangstaplan i Högdalens centrum. 

Förslaget innehåller cirka 355 bostäder, varav cirka 145 studentlägenheter. Bostäderna fördelas i tre höga punkthus på Rangstaplan, vid Högdalens centrum. Dessa ska komplettera Högdalen med bostäder, torgstråk och verksamhetslokaler. Planen ska också ersätta delar av den befintliga markparkeringen med parkering i allmänt garage.

Attraktiv tyngdpunkt

Med planförslaget vill staden pröva möjligheterna att i enlighet med översiktsplanen komplettera och förstärka Högdalens centrala delar med bostäder, verksamhetslokaler för centrumändamål samt nya mötesplatser och torgytor.

I Översiktsplanen redovisas Högdalen som ett stadsutvecklingsområde där omfattande komplettering föreslås av såväl bostäder, service och verksamheter som gator, parker, kultur och idrottsytor. Särskilt markparkeringar nära centrum lyfts fram som platser där stora stadsutvecklingsmöjligheter finns.

Tidplan

  • Start-PM: kvartal ett 2014
  • Plansamråd genomfördes den 24 mars-4 maj 2020
  • Granskning planeras preliminärt till kvartal 2 2021
  • Antagande planeras preliminär till kvartal 4 2021

Byggaktör

Byggaktör är Åke Sundvall Projekt AB.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Denise Silveti Bustillos

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad