Fotomontage av ny bebyggelse från nordost. Illustration: Tyréns
Fotomontage av ny bebyggelse från nordost. Illustration: Tyréns
Projekt Pågående

Hyresrätter i Bandhagen

Bandhagen

Cirka 35 nya hyresrätter ska byggas i Bandhagen. Förslaget ingår i projektet Stockholmshusen och berör fastigheten Örby 4:1 m fl.

Aktuell information

Under sommaren 2021 planeras en flytt av den elnätsstation som finns i planområdet. Flytten genomförs av Ellevio.

Staden kommer att genomföra åtgärder längs parkvägar i närheten av planområdet. Det kommer att planteras en del ny växtlighet och röjas sly och liknande. Det arbetet är ett resultat av byggnationen av båda projekten vid kvarteret filmen vid Björksundsslingan. Arbete görs dels under hösten 2021 och dels under sommaren 2022.

Projektfakta

Cirka 35 hyresrätter

Förslaget gör det möjligt att bygga bostäder vid kvarteret Filmen i Bandhagen. Längs Björksundslingan föreslås ett lamellhus på fyra våningar.

Bostäderna ska byggas som hyresrätter och ingår i projektet Stockholmshusen.

Stockholms bostadsmål 

Projektet stämmer väl med översiktsplanen som anger att kompletteringsbebyggelse kan skapa mervärde i stadsmiljö och utveckla ett områdes identitet. Planförslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer.

Tidplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden: juni 2016
  • Samråd: december 2018-februari 2019.
  • Granskning: andra kvartalet 2019
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden oktober 2019. Planen överklagades till Mark- och miljödomstolen.
  • Planen vann laga kraft 2020-03-04 efter att Mark- och miljööverdomstolen avslagit överklagandet.

Byggaktör

Den 3 oktober 2016 anvisade Exploateringsnämnden den ena delen av planområdet till Familjebostäder. Familjebostäder äger sedan tidigare kv Gulskivan.

 

Bildgalleri

Fotomontage av vy från väst. Illustration: Tyréns
Fotomontage av vy från väst. Illustration: Tyréns
Fotomontage vy från norr. Illustration: Tyréns.
Fotomontage vy från norr. Illustration: Tyréns.
Fotomontage av ny bebyggelse från nordost. Illustration: Tyréns
Fotomontage av ny bebyggelse från nordost. Illustration: Tyréns

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar från planprocessen.

Bygg- och plantjänsten

Stockholmshusen

Kontakt

Kibria Azad Khan

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Johan Filipsson

projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad