Fotomontage av ny bebyggelse från nordost. Illustration: Tyréns
Fotomontage av ny bebyggelse från nordost. Illustration: Tyréns
Projekt Genomfört

Hyresrätter i Bandhagen

Bandhagen

Cirka 35 nya hyresrätter ska byggas i Bandhagen. Förslaget ingår i projektet Stockholmshusen och berör fastigheten Örby 4:1 m fl.

Aktuell information

Familjebostäder påbörjar byggnation i september 2021. Under oktober påbörjas schaktarbeten och sprängning, förberedande markarbeten inför grundläggning av husen. Husens betongplattor planeras att gjutas under vintern 2021/2022.Sprängningar samt grundläggning kommer pågå i cirka ett halvår. Efter det börjar montering av stommen, invändig och utvändig komplettering samt finplanering. Projektet beräknas vara klart under kvartal 1 2023.

Stockholms stad kommer att genomföra åtgärder längs parkvägar i närheten av planområdet. Det kommer att planteras en del ny växtlighet och röjas sly och liknande. Det arbetet är ett resultat av byggnationen av båda projekten vid kvarteret filmen vid Björksundsslingan. Arbete görs dels under hösten 2021 och dels under sommaren 2022.

Projektfakta

Cirka 35 hyresrätter

Familjebostäder har byggt 35 hyresrätter längs med Björksundsslingan vid kvarteret Filmen i Bandhagen. Längs Björksundslingan står nu ett lamellhus på fyra våningar.

Bostäderna har byggts som hyresrätter och ingår i projektet Stockholmshusen.

Stockholms bostadsmål 

Projektet stämmer väl med översiktsplanen som anger att kompletteringsbebyggelse kan skapa mervärde i stadsmiljö och utveckla ett områdes identitet. Planförslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer.

Tidplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden: juni 2016
  • Samråd: december 2018-februari 2019.
  • Granskning: andra kvartalet 2019
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden oktober 2019.
  • Planen fick laga kraft 2020-03-04 efter att Mark- och miljööverdomstolen avslagit överklagandet.
  • Byggstart i september 2021
  • Inflyttning i februari 2023

Byggaktör

Den 3 oktober 2016 anvisade Exploateringsnämnden den ena delen av planområdet till Familjebostäder. Familjebostäder äger sedan tidigare kvarteret Gulskivan.

 

Bildgalleri

Fotomontage av vy från väst. Illustration: Tyréns
Fotomontage av vy från väst. Illustration: Tyréns
Fotomontage vy från norr. Illustration: Tyréns.
Fotomontage vy från norr. Illustration: Tyréns.
Fotomontage av ny bebyggelse från nordost. Illustration: Tyréns
Fotomontage av ny bebyggelse från nordost. Illustration: Tyréns

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar från planprocessen.

Bygg- och plantjänsten

Stockholmshusen

Kontakt

Kibria Azad Khan

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Philip Feng

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad