dcsimg
Vy från öster längs Folkparksvägen - White arkitekter
Projekt Planerat

Hyresrätter i korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen

Solberga

Vid kvarteret Karneolen, i korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen, ska Stockholmshem bygga två bostadshus med sammanlagt 80 bostäder. Bostadshusen uppförs enligt Stockholmshusmodellen.

Projektfakta

Två bostadshus vid Folkparksvägen

Den nya bebyggelsen består av två bostadshus i fyra våningar med sammanlagt 80 bostäder. Byggnadernas utformning och höjder anpassas till den omgivande 50-talsbebyggelsen. Mellan husen och gatan anläggs gröna förgårdar. Träd och naturmark sparas i så stor utsträckning som möjligt mellan den nya och den befintliga bebyggelsen. Husen placeras längs gatans sträckning med entréer mot gatan för att skapa en mer levande stadskänsla och större trygghet i området. 

Solberga växer

Stockholm växer och det kräver fler bostäder. Solbergas kollektivtrafiknära läge, tillgång till service och närhet till natur gör stadsdelen lämplig för utveckling. Staden har undersökt hur området kan förtätas och var det är lämpligt att bygga nya bostäder. I översiktsplanen pekas Folkparksvägen ut som ett huvudstråk och viktig koppling till närliggande stadsdelar. Området här ska stärkas genom att skapa nya bostäder och ge bättre förutsättningar för lokal handel, service och rekreation. 

Byggaktör

Stockholmshem

Tidplan

  • Staden anvisade mark till Stockholmshem den 10 december 2015.
  • Granskningen av detaljplanen för kvarteret Karneolen pågick 11-27 januari 2017.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 6 april 2017.
  • Planen vann laga kraft den 16 maj 2017.
  • Byggstarten är planerad till hösten 2019. 

Vill du veta mer?

Detaljplanen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna. 
Bygg- och plantjänsten

Stockholmshusen

Bildgalleri

Vy från söder längs Kristallvägen - White arkitekter
Vy från söder längs Kristallvägen - White arkitekter
Vy från väst längs Folkparksvägen - White arkitekter
Vy från öster längs Folkparksvägen - White arkitekter
Situationsplan: Landskapslaget

Kontakt

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad