Vy från korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen. Illustration: 3D House
Projekt Planerat

Hyresrätter i korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen

Solberga

Vid kvarteret Karneolen, i korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen, bygger Stockholmshem två bostadshus med sammanlagt 80 bostäder. Bostadshusen uppförs enligt Stockholmshusmodellen.

Projektfakta

Två bostadshus vid Folkparksvägen

I korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen bygger Stockholmhem två bostadshus med sammanlagt 80 bostäder. Bostadshusen blir fyra våningar höga och utformningen anpassas till den omgivande 50-talsbebyggelsen. Husen placeras längs gatans sträckning med entréer mot gatan för att skapa en mer levande stadskänsla. Mellan husen och gatan anläggs gröna förgårdar. Träd och naturmark sparas i så stor utsträckning som möjligt mellan den nya och den befintliga bebyggelsen. 

Solberga växer

Stockholm växer och fler bostäder behövs. Solbergas kollektivtrafiknära läge, tillgång till service och närhet till natur gör stadsdelen lämplig för utveckling. Staden har undersökt hur området kan förtätas och var det är lämpligt att bygga nya bostäder. I översiktsplanen pekas Folkparksvägen ut som ett huvudstråk och viktig koppling till närliggande stadsdelar. Området här ska stärkas genom att skapa nya bostäder och ge bättre förutsättningar för lokal handel, service och rekreation. 

Byggaktör

Stockholmshems webbplats, Karneolen

Tidplan

  • Staden anvisade mark till Stockholmshem den 10 december 2015.
  • Granskningen av detaljplanen för kvarteret Karneolen pågick 11-27 januari 2017.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 6 april 2017.
  • Planen vann laga kraft den 16 maj 2017.
  • Byggstart skedde i november 2019. 
  • Husen beräknas stå klara för inflyttning från hösten 2021.

Vill du veta mer?

Detaljplanen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna. 

Bygg- och plantjänsten

Stockholmshusen

Bildgalleri

Vy från innergården. Illustration: 3D House
Vy från innergården. Illustration: 3D House
Vy från korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen. Illustration: 3D House

Kontakt

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad