Den överdäckade gården ger fria siktlinjer, grönska och uteplatser. Gröna träd, buskar och gräs på innergården. Husen är vita med bruna inslag och fyra våningar höga.
Den överdäckade gården ger fria siktlinjer, grönska och uteplatser.
Projekt Pågående

Hyresrätter vid Åkeshovsvägen

Åkeshov

På en befintlig parkering vid Åkeshovsvägen, kvarteret Örtuglandet i Åkeshov, byggs sex nya flerbostadshus. De sex husen innehåller 96 hyresrätter.

Projektfakta

Sex nya flerbostadshus med 96 lägenheter längs med Åkeshovsvägen, på fastigheten Örtuglandet 1, i Bromma. Nuvarande parkering ersätts med underhusgarage för både de befintliga- och nya bostadshusen.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till platsen, de befintliga husen i området och ska förstärka grönskan med nya innergårdar och promenadvägar.

Planområdet

Planområdet är totalt cirka 0,51 hektar stort och ligger på en del av fastigheterna Örtuglandet 1, Örtuglandet 2 samt Åkeshov 1:1. Planområdet ligger i direkt anslutning till Åkeshovsvägen, en lokal genomfartsgata mellan Drottningholmsvägen och Västerled via Djupdalsgatan.

Ägare och byggherre

Örtuglandet 1 ägs i sin helhet av AB Stockholmshem. Örtuglandet 2 ägs av Stockholms stad och är upplåtet med arrende till Åkeshovs koloniförening. Åkeshov 1:1 ägs av Stockholms Stad.

Byggherre är AB Stockholmshem.

Tidplan

  • Samråd i juni-augusti 2016
  • Granskning i januari-februari 2017
  • Antagande i maj 2017.
  • Laga kraft 2018-11-09

Bilder

Vy från Åkeshovsvägen vid gatans utfart invid de nya bostadshusen.
Vy från Åkeshovsvägen vid gatans utfart invid de nya bostadshusen.
Vyn från gården mellan de befintliga skivhusen mot de nya punkthusen visar siktlinjen längs med infartsvägen mot sydväst/ Åkeshovsvägen.
Vyn från gården mellan de befintliga skivhusen mot de nya punkthusen visar siktlinjen längs med infartsvägen mot sydväst/ Åkeshovsvägen.
Tydliga siktlinjer har sparats mellan de nya husen och omgivningen. Två personer står och pratar på en gångväg. Brevid syns koloniområdet och i bakgrunden de nya husen.
Tydliga siktlinjer har sparats mellan de nya husen och omgivningen.
Snedbild över parkeringen vid Örtuglandet 1 mot koloniområdet/Gustav III väg.
Snedbild över parkeringen vid Örtuglandet 1 mot koloniområdet/Gustav III väg.
Situationsplanen visar byggnadernas anslutning till gata och gårdsrum samt omgivande bebyggelse.
Situationsplanen visar byggnadernas anslutning till gata och gårdsrum samt omgivande bebyggelse.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som skett.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Oskar Bjelke

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad