Projekt Pågående

Hyresrätter vid Grycksbovägen

Bandhagen

Detaljplanen innebär fyra bostadshus med sammanlagt 148 lägenheter vid Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen. Planområdet utgörs av del av fastigheterna Lådkameran 1 och Örby 4:1.

Projektfakta

148 lägenheter vid Grycksbovägen

Söder om korsningen Grycksbovägen och Örbyleden planeras fyra bostadshus med sammanlagt 148 lägenheter. Byggnaderna planeras bli mellan fem och sju våningar höga och är placerade längs Grycksbovägen och Örbyleden. En smal gårdsyta skapas i planområdets södra del. Även om gården är smal ryms nödvändiga funktioner för de boende. Mot gården finns privata balkonger och uteplatser samt gemensamma uteplatser.

Byggnaderna är tänkta att tillsammans med planerad bebyggelse i kvarteret Diabilden, på andra sidan gatan, skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. Syftet är att skapa en trevligare, tryggare och mer levande miljö längs med Grycksbovägen.

Program för Trollesundsvägen

Under 2013 tog Stockholms stad fram ett program för en del av Trollesundsvägen. Arbetet med programmet startades för att belysa och analysera förutsättningarna för att utveckla området med nya bostäder och service. Programmet har idag konkretiserats i flera detaljplaner som följer programmets ambitioner. 

Byggaktör

Familjebostäder

Tidplan

  • Samråd ägde rum 14 februari till och med 14 mars 2017
  • Granskning ägde rum 5 september till och med 3 oktober 2018
  • Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2018.
  • Detaljplanen fick laga kraft maj 2019
  • Byggstart, september 2022
  • Inflyttning, preliminärt i kvartal 1 2024.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planarbetet. 

Bygg- och plantjänsten

Stockholmshusen

Bildgalleri

Kontakt

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad