Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Projekt Pågående

Hyresrätter vid Sirapsvägen och Saltvägen

Hökarängen

I Hökarängen, nära tunnelbanan, byggs sammanlagt cirka 200 bostäder i två områden. I direkt anslutning till tunnelbanas södra entré, vid kvarteret Kavringen, byggs två bostadshus. Längre söderut, längs med Saltvägen, ska det byggas fem punkthus. I samband med bostadsbyggnationen rustar staden upp offentliga miljöer. Bland annat anläggs ett offentligt torg och rampen till tunnelbanans entré byggs om.

Pågående och planerade arbeten

Projektfakta

195 hyresrätter i två områden

Vid Hökarängens tunnelbanestation byggs 195 hyreslägenheter i två områden. Invid kvarteret Kavringen i direkt anslutning till Hökarängens södra tunnelbaneentré har Bergsundetgruppen byggt ett lamellhus i fyra våningar samt ett högre punkthus i 8 våningar, med sammanlagt 95 nya lägenheter. Utmed Saltvägen bygger Nordfeldt fem mindre punkthus med sammanlagt 100 lägenheter. Mellan byggnaderna utformas gemensamma gårdsavsatser vid gatan. De två områdena är avskilda av ett parkstråk. Det befintliga parkområdet minskar till följd av bostadsbebyggelsen. Målet är att den återstående parkmarken i så liten utsträckning som möjligt ska förändras men på grund av att gång- och cykelvägarna genom parkmarken behöver läggas om kommer ingreppen ändå vara betydande.

Upprustning av offentlig miljö

I samband med att nya bostäder byggs rustar staden upp offentliga miljöer. Vid Sirapsvägens krök byggs en ny torgyta, den stora tallen som står här bevaras och två nya träd planteras. Från torget byggs ett tillgängligt stråk, via en ramp, ner till tunnelbanans entré. Trappan från torget rustas också upp. På ytan utanför tunnelbanans entré placeras ett nytt konstverk, skulpturen ”Näckrosen”. Gångvägen ner till tunnelbanan kommer kantas av låga murar i granit och nya planteringar. Parkvägen som fortsätter söderut byggs också om. Gångvägarna får ny belysning och flera nya träd och buskar planteras. Valet av växtlighet har gjorts utifrån befintlig naturmark.

Tidplan

  • Planen vann laga kraft 12 maj 2017.
  • Under våren 2018 genomförds ledningsarbeten i området.
  • De nya bostadshusen vid Sirapsvägen började byggas hösten 2018 och står nu klara. Inflyttning skedde fram till våren 2020.
  • Byggnationen av punkthusen längs med Saltvägen påbörjades i början 2019 och står nu klara. Inflyttningen skedde fram till vintern 2020.
  • Stadens arbeten med upprustning av allmän plats planeras vara klara till hösten 2021.  

Byggaktörer

Bergsundet och Nordfeldt

Bilder från projektet

Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. Bild: White arkitekter.
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. Bild: White arkitekter.
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen från gång- och cykelvägen. Till höger syns de nya ramperna. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen från gång- och cykelvägen. Till höger syns de nya ramperna. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid Saltvägen. BILD: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur.
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid Saltvägen. BILD: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet som skett.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Bo Persson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Jonas Norberg

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad