dcsimg
Volymskiss över tänkt bebyggelse.
Volymskiss över tänkt bebyggelse i mörkt grå färg.
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Söderberga allé

Råcksta

Förslag till detaljplan för att bygga cirka 160 nya hyresrätter och lokaler för service. Fastigheten ligger vid korsningen Söderberga allé/Söderberga gårdsväg och heter Parkträdet 1 och del av Vårdaren 1.

Projektfakta

Bostäder, lokaler och större matvarubutik 

Syftet men detaljplanen är att bygga cirka 160 hyresrätter och cirka 2500 kvm yta för lokaler. Den föreslagna bebyggelsen består av åtta flerbostadshus i 4-6 våningar. Lokaler för verksamheter byggs i husens gatuplan i korsningen Söderberga allé/Söderberga gårdsväg.

Inom planområdet finns idag en matvarubutik. I samband med nybyggnaden får den befintliga matvarubutiken större ytor.

Befintligt parkeringshus som finns på fastigheten idag rivs och parkering framöver sker istället i två nya garage.

Varför bygga här?

Förslaget innebär ett tillskott av hyresrätter och lokaler vilket väntas utveckla området. Att stärka centrumfunktionen i området möter den efterfrågan som finns och får positiva konsekvenser för boende i närområdet.

Planområdet är del av fastigheten Vårdaren 1 och del av Parkträdet 1. Området ligger i utkanten av Råcksta och angränsar till Beckomberga i sydöst. Arean är cirka 1,5 hektar.

Preliminär tidplan

  • Start-PM: januari 2019
  • Samråd: februari 2020
  • Granskning: november 2020
  • Antagande: mars 2021.

Aktörer

Stiftelsen Arbetarebostadsfonden, som är tomträttshavare, har fått markanvisning för Vårdaren 1 och del av fastigheten Parkträdet 1 av exploateringsnämnden 2018-02-01. 

Bilder

Karta över området. En rosa linje markerar planområdet i kartan.
Planområdet markerat med rosa linje.
Volymskiss över tänkt bebyggelse.
Volymskiss över tänkt bebyggelse i mörkt grå färg.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Nilsson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad