Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Idrottsanläggning med bollplaner

Spånga-Tensta

I Norra Spångadalen planeras en ny anläggning för idrott. Detaljplanen ska utreda möjligheten till en bollplan för olika idrotter, en föreningslokal och parkeringsplatser. Spångadalen ska fortsätta vara den uppskattade park som den är i dag.

Projektfakta

Syftet med detaljplanen är att planlägga för en ny anläggning för idrott. Där ska det finnas

  • bollplaner för olika sporter som fotboll, softball, baseboll och cricket
  • föreningslokal eller servicehus
  • och parkeringsplatser.

Idrottsanläggningen ska ta hänsyn till områdets karaktär och anpassas till platsens terräng. Spångadalen fortsätter att vara ett öppet och tillgängligt område för promenader, joggning och lek.

Det blir en inbjudande plats som utgör en god gestaltad miljö. Anläggningen ska genom färg, form, material och placering inordna sig i naturlandskapet och kulturlandskapet.

Syftet med detaljplanen är vidare att skapa en plats för möten genom att bygga funktioner som i dag saknas i området. Idrottsplanerna med servicehus samt sittplatser runt planerna där människor kan mötas skapar förutsättningar för detta. Detaljplanen möjliggör också nya gångbanor genom dalgången som i dag endast är upptrampade stigar.

Planförslaget ska bidra till att det blir lättare, tryggare och säkrare att röra sig i och runt Spångadalen och Järva friområde.

Spångadalens fortsatta utveckling

Spångadalen är i dag ett uppskattat parkområde mellan Tensta, Rinkeby, Bromsten och Järva friområde. Under planarbetet är det viktigt att beakta Spångadalens karaktär så att dalgången fortsatt blir avläsbart, samt dess koppling till Järva friområde.

Preliminär tidplan

  • Start-PM augusti 2020
  • Samråd maj 2021
  • Granskning januari 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden april 2022

Projektets aktör

Stockholms stads fastighetskontor är beställare av planen. Stockholms stad äger marken.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Siri Ersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad