Illustrationsbild över ett större grönområde med ett utomhusbad och flera bollplaner. I mitten finns en större motorväg.
Perspektiv över föreslagen idrottsanläggning (alternativ 1). Illustration: LAND Arkitektur
Projekt Planerat

Idrottsanläggning med bollplaner

Rinkeby, Tensta

I Norra Spångadalen planeras en ny anläggning för idrott. Detaljplanen ska utreda möjligheten till en bollplan för olika idrotter, en servicebyggnad och parkeringsplatser. Spångadalen ska fortsätta vara den uppskattade park som den är i dag.

Fler bilder

Illustration över ett mörkgrönt hus.
Vy över servicebyggnaden från nordost. Cykel- och bilparkering föreslås i anslutning till servicebyggnaden. Illustration: Cedervall arkitekter.
Illustration över ett mörkgrönt hus från ett utzoomat perspektiv.
Vy över servicebyggnaden från söder. Illustration: Cedervall arkitekter.
Illustrationsbild av en mörkgrön husfasad med texten "Järva Criketplan".
Servicebyggnadens föreslagna fasadutformning. Illustration: Cedervall arkitekter.
Vy över en byggnads baksida med skogsparti runt om i en brant slänt.
Vy över servicebyggnadens baksida och skogsparti i en brant slänt. Illustration: Cedervall arkitekter.

Projektfakta

Syftet med detaljplanen är att planlägga för en ny anläggning för idrott. Avsikten är att anlägga antingen en multifunktionell bollplan för fotboll, softball och baseboll samt en cricketplan. Eller två cricketplaner. 

Båda alternativen möjliggörs genom detaljplanen. En servicebyggnad och parkeringsplatser för bil och cykel föreslås i anslutning till bollplanerna.

  • Alternativ 1: En multifunktionell bollplan för fotboll, softboll och baseboll på konstgräs samt en cricketplan, främst på naturgräs.
  • Alternativ 2: Två cricketplaner, främst på naturgräs.

Idrottsanläggningen ska ta hänsyn till områdets karaktär och anpassas till platsens terräng. Spångadalen fortsätter att vara ett öppet och tillgängligt område för promenader, joggning och lek.

Det blir en inbjudande plats som utgör en god gestaltad miljö. Anläggningen ska genom färg, form, material och placering inordna sig i naturlandskapet och kulturlandskapet.

Syftet med detaljplanen är vidare att skapa en plats för möten genom att bygga funktioner som i dag saknas i området. Idrottsplanerna med servicebyggnad samt sittplatser runt planerna där människor kan mötas skapar förutsättningar för detta. Detaljplanen möjliggör också nya gångbanor genom dalgången som i dag endast är upptrampade stigar.

Planförslaget ska bidra till att det blir lättare, tryggare och säkrare att röra sig i och runt Spångadalen och Järva friområde.

Spångadalens fortsatta utveckling

Spångadalen är i dag ett uppskattat parkområde mellan Tensta, Rinkeby, Bromsten och Järva friområde. Under planarbetet är det viktigt att beakta Spångadalens karaktär så att dalgången fortsatt blir avläsbart, samt dess koppling till Järva friområde.

Preliminär tidplan

  • Start-PM augusti 2020
  • Samråd maj 2021
  • Granskning: juni 2023
  • Antagande: november 2023

Projektets aktör

Stockholms stads fastighetskontor är beställare av planen. Stockholms stad äger marken.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Siri Ersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad