dcsimg
Entrétorget med urban axel. Illustration: Landskapslaget
Entrétorget med urban axel. Illustration: Landskapslaget
Projekt Planerat

Kista Äng

Kista

Kista Äng föreslås bli en ny stadsdel i norra Kista i kilen mellan Torshamnsgatan och Kista Alléväg. Cirka 1600 bostäder, skola och förskola planeras i kvartersstruktur med parker och torg. Utbyggnaden kommer att ske etappvis.

Projektfakta

Vad?

I förslaget till Kista Äng finns cirka 1600 bostäder, varav cirka 950 bostadsrätter, 400 hyresrätter samt bostäder för cirka 400 studenter. Studentbostäderna föreslås bli en blandning av enskilda boenden samt kompisboenden i totalt 250 lägenheter. Tolv servicelägenheter och två gruppbostäder med tolv respektive sex lägenheter ingår i detaljplanen. En skola för cirka 630 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt 12 förskoleavdelningar fördelade på flera förskolor planeras i området. En byggrätt för skolbyggnaden ger möjlighet till 900 elever i skolan. Skolan och förskolorna planeras bredvid varandra i anslutning till det centrala torget och stadsparken.

Den nya bebyggelsen planeras utmed Kista Alléväg, Borgarfjordsgatan och Torshamnsgatan som tydliga kvarter. Husens höjd är tre till åtta våningar med de lägre husen in mot gårdarna. Kvartersstrukturen kompletteras med nya torg och en ny park i den västra delen av planområdet.

Kista Alléväg och Torshamnsgatan och områdets nya centrala gata utformas som stadsgator. Torshamnsgatan som en grön boulevard med generösa trottoarer där storskaliga trädrader avgränsar gångtrafik från cykel- och biltrafik. Dubbelriktade cykelbanor och möjlighet till kantstensparkering planeras på båda sidor av gatan. Generellt ska gatorna i Kista Äng ha en finmaskig gatustruktur. De ska bidra till en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö samtidigt som de ska möjliggöra god trafiksäkerhet för alla. Områdets nya stadsgata blir ett urbant stråk som i sin tur ingår i ett större sammanhängande stråk. Tillsammans kan de bli ett viktigt och levande stråk i Kista. Där sker biltrafiken på de gåendes villkor. Generösa trottoarer ger möjlighet till uteserveringar och handel för verksamheter i husens bottenvåningar. Det här centrala stadsrummet kantas av verksamheter och service och leder in mot områdets centrum.

Tre torg som är tänkta att ge möjlighet till olika sorters stadsliv planeras:

  • Centrala torget blir Kista Ängs centrala punkt med generösa ytor och plats för större möten och aktiviteter. Torget är tänkt att bli allmänhetens mötesplats i Kista Äng och det ska vara lätt att komma hit.
  • Entrétorget planeras vid korsningen Kista Alléväg och den nya centrala stadsgatan. Torget är tänkt som entré och mötesplats från Kista centrum och kantas av lokaler i husens bottenvåningar.
  • Hörntorget planeras vid korsningen Kista Alléväg och Borgarfjordsgatan. Bottenvåningen i hörnet får lokaler så att det kan bli mer liv i stadsrummet.

En kilformad stadspark skapas centralt mellan Kista Alléväg och Torshamnsgatan. Parkens växlar karaktär från anlagd stadspark till mer vildvuxet skogsparti i samklang med den topografiska stigningen mot nordväst. Naturen är tänkt att sparas helt på andra sidan den befintliga gångvägen. I parken planeras sittgradänger, rutschbanor och terrasser med olika innehåll. Platser skapas för sittplatser, utegym och lek med lekskulpturer av naturkaraktär. Parken som anläggs för Kista Äng ingår i ett större grönt stråk.

Varför?

Närhet till service och kommunikationer samt IT-klustret och en stor mängd andra verksamheter gör Kista till mycket stark tyngdpunkt med stor utvecklingspotential. Genom Kista Äng kan Kista få flera olika typer av bostäder samt nya förskola och en skola. Det offentliga rummet kan samtidigt kompletteras med en ny stadspark och nya torg.

När?

  • Samråd hölls december 2015 - februari 2016.
  • Granskning genomfördes februari - mars 2017.
  • 14 december 2017 godkände stadsbyggnadsnämnden

    förslag till detaljplan och överlämnade planen till kommunfullmäktige för antagande.

  • Utbyggnaden av området planeras genomföras etappvis.

Vem?

All mark inom planområdet ägs av Stockholms stad. De byggaktörer som planerar att bygga i området är: JM AB, Index Residence  SSM Bygg & Fastighets AB, Veidekke Bostad AB, SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening), Stadsutveckling ABByggVesta AB samt SISAB.

 

Film om Kista Äng i 3D

Här kan du se en film om hur Kista Äng planeras att bli. Filmen är gjord i 3D av stadsbyggnadskontoret och har inget ljud.

Filmen

Bildgalleri

Centrala torget, vy mot väster. Illustration: Landskapslaget
Centrala torget, vy mot väster. Illustration: Landskapslaget
Illustrationsplan
Illustrationsplan
Kvarter 3. Perspektiv entrétorget. White Arkitekter.
Kvarter 3. Perspektiv entrétorget. White Arkitekter.
Kvarter 4. Korsningen Borgarfjordsgatan Kista Alléväg. Kirsch + Dereka Arkitekter.
Kvarter 4. Korsningen Borgarfjordsgatan Kista Alléväg. Kirsch + Dereka Arkitekter.
Kvarter 5. Vy från Torshamnsgatan: Kjellander och Sjöberg Arkitektkontor.
Kvarter 5. Vy från Torshamnsgatan: Kjellander och Sjöberg Arkitektkontor.
Kvarter 6: Vy från urbana axeln. Nyréns Arkitektkontor.
Kvarter 6: Vy från urbana axeln. Nyréns Arkitektkontor.
Kvarter 7. Vy från "stadsradhusgatan". ÅWL Arkitekter.
Kvarter 7. Vy från "stadsradhusgatan". ÅWL Arkitekter.
Kvarter 8. Vy från Torshamnsgatan. Arkipol Arkitekter.
Kvarter 8. Vy från Torshamnsgatan. Arkipol Arkitekter.
Entrétorget med urban axel. Illustration: Landskapslaget
Entrétorget med urban axel. Illustration: Landskapslaget

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sebastian Wahlström Klampfl

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Lilian Rosell

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad