dcsimg
Perspektiv från Färögatan över Jan Stenbäcks torg. Skalholts torgfasad med tvåvåningssockel mot torget.
Perspektiv från Färögatan över Jan Stenbäcks torg. Skalholts torgfasad med tvåvåningssockel mot torget. Illustration: SandellSandberg
Projekt Pågående

Kontor blir bostäder i Kista C

Kista

Planen, Skalholt 1, föreslår att ett befintligt kvarter med kontorshus centralt i Kista görs om till bostäder, hotellverksamhet, lokaler för öppen förskola och förskola. I bottenplan finns lokaler för centrumändamål.

Projektfakta

Vad?

Planförslag för att en nuvarande kontorsbyggnad kan byggas om till 530-730 bostäder, hotell, boende för uthyrning under en lite längre tid för studenter eller besökare till näringslivet, lokaler för öppen förskola och förskola samt verksamheter och lokaler för centrumändamål i bottenvåningen. På byggnadens tak tillåts anläggning för lokal energiproduktion.

Detaljplanen gör det möjligt för befintliga verksamheter i huset att finnas kvar.

Byggrätten utökas genom en påbyggnad i två till tre våningar, en tillbyggnad mot Jan Stenbecks torg i två våningar samt en tillbyggnad på innergården i form av ett gårdshus. Mot Jan Stenbecks torg som i och med tvärbanans utbyggnad får en utökad torgyta med kvällssol i anslutning till fasaden finns goda förutsättningar att etablera café eller restaurangverksamhet med uteserveringar på torget.

Den stora innergården och takterrassen fyller viktiga funktioner som mötesplatser och som plats för grönska för boende och verksamma.

Varför?

Planförslaget möjliggör omvandling av befintligt kontorshus till bostäder för att skapa en mer blandad stadsbebyggelse i Kista. Genom publika lokaler i bottenvåningen skapas förutsättningar för en levande stadsmiljö.

Syftet är även att möjliggöra en mer flexibel användning inom kvarteret samt att genom den arkitektoniska utformningen bryta ned byggnadens skala. Då kvarteret har ett exponerat läge vid Kistas stora torg är det av extra stor vikt att arkitektoniska tillägg (balkonger, påbyggnad med mera) utformas så att byggnadens fasader erhåller en hög arkitektonisk kvalitet.

Visionen för Kista (godkänd 2001) innebär bland annat att Kista ska utvecklas till en dynamisk stadsmiljö med levande gatumiljöer. Kvarteret Skalholt har en central plats i verksamhetsområdet vid Jan Stenbecks torg och spelar med sin storlek och läge en viktig roll i denna utveckling.

När?

  • Samråd 19 oktober - 16 november 2016.
  • Granskning 5 april - 10 maj 2017.
  • Planen godkändes av stadsbyggnadsnämnden 23 november 2017

    och överlämnade den till kommunfullmäktige för antagande.

Vem?

Skalholt 1 ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Kista Qvadrat KB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten 

Perspektiv från söder över kvarteret Skalholt med möjliga på- och tillbyggnader.
Perspektiv från söder över kvarteret Skalholt med möjliga på- och tillbyggnader. Fotomontage: SandellSandberg
Karta över fastighetens placering på en översiktskarta över Kista.
Översiktskarta. Planområdet markerad med gul ring.
Perspektiv från Färögatan över Jan Stenbäcks torg. Skalholts torgfasad med tvåvåningssockel mot torget.
Perspektiv från Färögatan över Jan Stenbäcks torg. Skalholts torgfasad med tvåvåningssockel mot torget. Illustration: SandellSandberg
Vy mot innergården, perspektiv från väster. Buskar, träd och sittplatser.
Vy mot innergården, perspektiv från väster. Illustration: SandellSandberg
Påbyggnad terrass på taket med grönska.
Påbyggnad terrass. Sandell Sandberg

Kontakt

Louise Heimler

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad