Perspektiv från Färögatan över Jan Stenbäcks torg. Skalholts torgfasad med tvåvåningssockel mot torget.
Perspektiv från Färögatan över Jan Stenbäcks torg. Skalholts torgfasad med tvåvåningssockel mot torget. Illustration: SandellSandberg
Projekt Pågående

Kontor blir bostäder i Kista C

Kista

Planen, Skalholt 1, innebär att ett befintligt kvarter med kontorshus centralt i Kista görs om till bostäder, hotellverksamhet, lokaler för öppen förskola och förskola. I bottenplan finns lokaler för centrumändamål. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Vad?

I kvarteret möjliggörs cirka 530-730 bostäder, hotellverksamhet och långtidsboende, lokaler för öppen förskola och förskola, verksamheter och lokaler för centrumändamål i bottenvåningen. På byggnadens tak tillåts anläggning för lokal energiproduktion. Detaljplanen gör det möjligt för befintliga verksamheter i huset att finnas kvar.

Byggrätten utökas genom påbyggnad i två till tre våningar, tillbyggnad mot Jan Stenbecks torg samt en tillbyggnad på innergården i form av ett gårdshus .

Den stora innergården och takterrassen fyller viktiga funktioner som mötesplatser och som plats för grönska för boende och verksamma.

Varför?

Planförslaget möjliggör omvandling av befintligt kontorshus till bostäder för att skapa en mer blandad stadsbebyggelse i Kista. Genom publika lokaler i bottenvåningen skapas förutsättningar för en levande stadsmiljö.

Syftet är även att möjliggöra en mer flexibel användning inom kvarteret samt att genom den arkitektoniska utformningen bryta ned byggnadens skala. Då kvarteret har ett exponerat läge vid Kistas stora torg är det av extra stor vikt att arkitektoniska tillägg (balkonger, påbyggnad med mera) utformas så att byggnadens fasader erhåller en hög arkitektonisk kvalitet.

Visionen för Kista (godkänd 2001) innebär bland annat att Kista ska utvecklas till en dynamisk stadsmiljö med levande gatumiljöer. Kvarteret Skalholt har en central plats i verksamhetsområdet vid Jan Stenbecks torg och spelar med sin storlek och läge en viktig roll i denna utveckling.

När?

  • Samråd 19 oktober - 16 november 2016.
  • Granskning 5 april - 10 maj 2017.
  • Planen godkändes av stadsbyggnadsnämnden 23 november 2017 och överlämnade den till kommunfullmäktige för antagande.
  • Laga kraft 11 november 2020

Vem?

Skalholt 1 ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till bostadsrättsföreningen Kista Square Garden.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten 

Perspektiv från söder över kvarteret Skalholt med möjliga på- och tillbyggnader.
Perspektiv från söder över kvarteret Skalholt med möjliga på- och tillbyggnader. Fotomontage: SandellSandberg
Karta över fastighetens placering på en översiktskarta över Kista.
Översiktskarta. Planområdet markerad med gul ring.
Perspektiv från Färögatan över Jan Stenbäcks torg. Skalholts torgfasad med tvåvåningssockel mot torget.
Perspektiv från Färögatan över Jan Stenbäcks torg. Skalholts torgfasad med tvåvåningssockel mot torget. Illustration: SandellSandberg
Vy mot innergården, perspektiv från väster. Buskar, träd och sittplatser.
Vy mot innergården, perspektiv från väster. Illustration: SandellSandberg
Påbyggnad terrass på taket med grönska.
Påbyggnad terrass. Sandell Sandberg

Kontakt

Louise Heimler

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad