Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

Kontor i Västberga industriområde

Västberga

I Västberga industriområde, vid Västbergamotet, planeras ny bebyggelse för i huvudsak kontor. I planen ingår även gång- och cykelbana längs Västbergavägen.

Projektfakta

Kontor och verksamheter

Planen för Akrobaten (Västberga 1:1, område vid Luftgungan 1) är att uppföra byggnader för kontor och verksamheter intill Västberga Trafikplats och längs med Västbergavägen. Den nya bebyggelsen kommer i huvudsak att bestå av kontor. Projektet ska bidra med många nya arbetsplatser i Söderort, vilket behövs för att långsiktigt stärka en hållbar utveckling av Stockholm.

I planen ingår en omvandling av Västbergavägen till en mer stadslik gata anpassad för gående och cyklister. Lokaler och entréer i bottenplan ska bidra till en levande och mer trivsam gatumiljö. En ny gång- och cykelbana ska stärka kopplingarna både inom området samt mellan Västberga och Telefonplan.

Idag används området som parkmark med gångstråk. Ny bebyggelse ska placeras och utformas för att bevara så mycket naturmark som möjligt. Samtidigt kommer delar av Elektraparken, som gränsar till det aktuella området, att få en tydligare entré vid korsningen Elektravägen/Västbergavägen.

Tidplan

  • Markanvisning till Skanska Fastigheter Stockholm AB: juni 2017.
  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: april 2021.
  • Detaljplanearbetet pausades i april 2022. Tidplanen uppdateras när detaljplanearbetet går vidare. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Salenius

Projektledare, exploateringskontoret

Per Jacobsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad